Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenska nämnden för fostran och utbildning
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 36


 

 

Redovisning av resultat från enkäter med vårdnadshavare och elever år 2021-2022

 

Svenska nämnden för fostran och utbildning 07.12.2022 § 36  

1245/12.02.00/2022  

 

 

Beredare vik. utbildningsplanerare Emmi Pekuri, t.f. direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning Katri Vepsä förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

 Vårdnadshavarenkäten

 

 Enkäten som skickades till vårdnadshavarna var likadan för alla grundskolans årskurser. Vårdnadshavarna ombads skicka ett svar per barn, så att svaren kunde kopplas till rätt åldersgrupp. Enkäten var anonym och det framgick inte vilka svar som eventuellt skickats in av samma vårdnadshavare med flera barn i grundskolan. Inom den svenska grundskolan svarade 291 vårdnadshavare på enkäten. Det är en svarsprocent på ca 30 % och en 52 % ökning från förra läsåret.

 

 Syftet med vårdnadshavarenkäten var att kartlägga vårdnadshavares uppfattningar om hur samarbetet med skolan fungerar, hur skolan lyckas stöda elevers välmående och inlärning, hur vårdnadshavare uppfattar skolans bedömning av elevers lärande samt hur vårdnadshavare uppfattar Wilma som kommunikationskanal.

 

 Genom att granska svaren som en helhet kan det konstateras att vårdnadshavarna till barn inom svensk grundskola i Kyrkslätt i regel var nöjda över barnets trivsel och mående i skolan samt kommunikationsgången och samarbetet mellan hemmet och skolan. Vårdnadshavarna svarade bland annat att deras barn generellt sett gärna går till skolan, erfar positiva inlärningsupplevelser och erbjuds tillräckligt stöd i inlärningen.

 

 Det var några frågor vars svar inte var helt entydiga. Bland annat ansåg 35 % av vårdnadshavarna att de inte fått tillräckligt med information om sina barns kompisförhållanden i skolan. En fjärdedel av vårdnadshavarna ansåg att de inte fått tillräckligt med respons om sitt barns inlärning. Även en femtedel ansåg att de inte fått tillräckligt med information om hur deras barn klarat sig i olika ämnen. Dessa svar var ungefär lika även förra läsåret.

 

 Anmärkningsvärt är att endast hälften av vårdnadshavarna svarade på om de känner till grunderna för hur deras barns vitsord bildas. Svaren varierade: 40 % ansåg att de förstår vitsordsgrunderna, 36 % ansåg att de förstår dem delvis och 24 % förstår dem inte. Även förra läsåret svarade endast hälften av vårdnadshavarna på den frågan och då svarade vårdnadshavarna att 34 % förstod vitsordsgrunden, 41 % förstod den delvis och 25 % förstod den inte. Vilket är mer eller mindre mycket lika detta läsårs svar.

 

 Vårdnadshavarna hade även möjlighet att skriva tilläggskommentarer. Tilläggskommentarerna handlade främst om att läxor fås för sällan och är för lätta samt att skoluppgifterna borde ha olika nivåer, så att även de som kommit längre har tillräckligt utmanande uppgifter. Många vårdnadshavare kommenterade även att informationsgången via Wilma borde förbättras. Den generella åsikten var att det kommer för mycket allmänna Wilma meddelanden och för lite information om det egna barnets inlärning, speciellt positiv respons. Många vårdnadshavare från Winellska skolan poängterade att den dåliga innehållsluften skapar hälsoproblem för deras barn.

 

 Elevenkäterna

 

 Eleverna i årskurs 1-2 och 3-9 svarade på enkäter under samma period som vårdnadshavarna. Syftet med elevenkäterna var att kartlägga elevernas uppfattning om den egna skolgången och det egna måendet. Eleverna fyllde i enkäten i skolan under en lektion.

 

 Från de svenska skolorna kom det sammanlagt in 186 elevsvar från årskurs 1-2 och 559 elevsvar från årskurs 3-9. Svarsprocenten från årskurs 1-2 var 86 % och från årskurs 3-9 72 %. Tack vare att eleverna fyllde i enkäten under en lektion blev dessa svarsprocenter så höga. 

 

 Eleverna i årskurs 1-2 var allmänt nöjda med skolan. De trivdes, visste hur de klarat sig, fick vara sig själva, hade vänner och kände sig hörda. De flesta hade varken blivit mobbade eller sett mobbning och hade inte heller fått otrevliga meddelanden på telefonen. Det eleverna ansåg att fungerade bäst i skolan var att leka med vännerna. Det som eleverna ansåg att kunde förbättras var till mestadels rast relaterat, till exempel mångsidigare skolgård. Elevernas vanligaste hobbyer var fotboll, simning, handboll och scouterna. De klubbar eleverna helst skulle delta i var slöjdklubb och parkour.

 

 Även om eleverna generellt sätt var väldigt nöjda så fanns det några iögonfallande svar. En tredjedel av eleverna ansåg att arbetsron varken var bra eller dålig. 34 % av eleverna ansåg att de vuxna antingen inte ingriper i mobbning eller inte visste om de gör det. En fjärde del av eleverna kunde inte heller säga om de har en vuxen i skolan som de kan prata med.

 

 Eleverna i årskurs 3-9 var också allmänt nöjda med skolan. De trivdes oftast i skolan, fick tillräckligt med stöd, visste hur de klarat sig, fick vara sig själva, hade vänner och kände sig hörda. De flesta hade varken blivit mobbade eller sett mobbning och de hade inte heller fått otrevliga meddelanden på telefonen. Det eleverna ansåg att fungerade bäst i skolan hade med trivsamheten, stämningen och vännerna att göra. Det som eleverna ansåg att kunde förbättras var både arbetsron i klassrummen samt mångsidigare skolgård med mera sysselsättning till gården. Elevernas vanligaste hobbyer var bollsporter som handboll och fotboll, musik som olika instrument och körsång samt ridning. De ämnesområden som intresserade eleverna mest var idrott, matlagning och bildkonst. De idrottsgrenar som intresserade eleverna mest var fotboll och gym.

 

 Även för eleverna i årskurs 3-9 fanns det några anmärkningsvärda svar. Ca 30 % av eleverna ansåg att det inte fanns tillräckligt med trevlig sysselsättning på rasterna, att de endast ibland fick tillräckligt med arbetsro på lektionerna och att de inte visste om de har en vuxen i skolan som de kan prata med.

 

 Såväl vårdnadshavarenkäterna som elevenkäterna har skickats till rektorerna som behandlar resultaten tillsammans i sitt kollegium.

 

 

Föredragande   Bildningsdirektör Ikonen Eeva-Kaisa

 

Beslutsförslag Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutar anteckna resultatet från enkäter med vårdnadshavare och elever år 2021-2022 för kännedom.

 

 

Behandling  Ledamot Magnus Hagelstam anlände till sammanträdet under behandlingen av denna paragraf kl. 17.29

 

Beslut Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade enligt beslutsförslaget.

 

För kännedom