Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 77 

 

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava (hanke 18000), osayleiskaavan hyväksyminen MRL 37 §:n mukaisesti

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 29.09.2022 § 107 

 

 

 

Valmistelija kaavoitusarkkitehti Maria Pudas, kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Osayleiskaavan taustaa ja tavoitteet

Osayleiskaavahanke on käynnistetty kunnanvaltuuston vuonna 2010 hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisena suunnitteluhankkeena. Kaava kuulutettiin vireille vuoden 2012 alussa. Hanke käynnistyi yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksyttyä hankkeen alkuperäisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 15.12.2011 (§ 116). Osayleiskaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 14.6.2018 (§ 86).

 

Osayleiskaavan laatiminen perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään Kirkkonummen kaavoitusohjemaan vuosille 2021-2025 (5.10.2020 § 78). Osayleiskaavalla mahdollistetaan muun muassa kaavoitusohjelman mukainen Myllytorpan alueen asemakaavoitus.

 

Osayleiskaavan tarkoituksena on ratkaista Kirkkonummen kuntakeskuksen pohjoisosan kehittämisen suuntaviivat sekä luoda edellytykset alueen kehittämiselle Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 ja 2060 (Demos Helsinki/ Sweco Finland, 2020) sekä Kuntakeskuksen kehityskuvan 2040 (Kirkkonummen kunta, 2016) mukaisesti. Tavoitteena on toteuttaa suunnittelualueelle kuntakeskustaa täydentävää pientaloasumista sekä asukkaita palvelevia toimintoja, kuten virkistysmahdollisuuksien kehittämistä. Suunnittelun tavoitteena on siis uuden rakentamisen ohjaaminen yhdyskuntarakenteellisesti kannattaville alueille sekä ekologisen verkoston ja muiden suojeluarvojen turvaaminen.

 

Kaavaehdotus ja sen pohjalta laadittu ilmastovaikutusten arviointi

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.4.2021 (§ 151) asettaa Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaehdotuksen (piir. 3424) nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti. Ehdotus oli julkisesti nähtävillä 31.5. - 2.7.2021, ja siitä saatiin yhteensä 24 muistutusta sekä 25 viranomaislausuntoa. Annetuista lausunnoista sekä muistutuksista on laadittu yhteenvedot sekä kaavoittajan perustellut kannanotot (ns. kaavoittajan vastineet), jotka ovat osa kaava-aineistoa.

 

Muistutuksissa korostui kiinteistökohtaiset huomiot muun muassa kaavamerkinnöistä ja aluerajauksista. Lisäksi korostui alueen arvokas luonto ja maisemalliset arvot. Lausunnoissa korostuivat laajempina kokonaisuuksina muun muassa seuraavat asiat ja tavoitteet:

 • Yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmät
 • Ilmastotavoitteiden toteutuminen
 • Humaljärven ranta-alueen asemakaavoitus
 • Kaavan vaikutukset maa- ja metsätalouteen

 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen osayleiskaavan vaikutusselvityksiä on täydennetty ilmastovaikutusten arvioinnilla (Ramboll Finland Oy, 2022), joka laadittiin nähtävilä olleen kaavaehdotuksen pohjalta. Ilmastonäkökulmasta on perusteltua, että yhdyskuntarakennetta tiivistetään sekä laajennetaan hallitusti lähellä kuntakeskusta ja sen monipuolisia palveluja. Myös osayleiskaavassa osoitettuihin lähivirkistysalueisiin, monipuolisiin ulkoilureitteihin sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin suhtauduttiin arviossa myönteisesti. Ne kannustavat liikkumaan alueella pyöräillen ja jalan. Kriittisesti arviossa tuotiin esiin, että suurin osa uudesta rakentamisesta on pientalovaltaista matalan tehokkuuden aluetta, jotka lisäksi on osoitettu joukkoliikenteen saavutettavuuden kannalta heikkoon sijaintiin. Tämä johtaa henkilöautoilun osuuden kasvuun kaava-alueen kulkutapajakaumasta (93 %) sekä viheralueiden pinta-alojen pienenemiseen ja pirstoutumiseen.

 

Osayleiskaavaehdotuksesta saadun palautteen sekä ilmastovaikutusten arvioinnissa esitettyjen huomioiden ja suositusten mukaisesti osayleiskaavan sisältöön on tehty muutoksia. Keskeisesti osayleiskaavahankkeen suunnittelua ovat ohjanneet myös aiemmin laaditut selviytykset sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) sekä Metsähallituksen luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset lausunnot Natura-arviosta (2020).

 

Hyväksymiskäsittelyyn valmisteltu osayleiskaava

Keskeisimpiä ilmastovaikutusten arvioinnin mukaisia muutoksia hyväksymiskäsittelyyn valmistellussa osayleiskaavassa on, että toteutusjärjestykseen on otettu osayleiskaavassa vahvemmin kantaa ja aluetehokkuuksia on tarkistettu, jotta alueet eivät toteudu yhdyskuntarakenteen kannalta tehottomina tai epätarkoituksenmukaisessa järjestyksessä. Näin ollen pohjoisimmat asemakaavoitettavat asuntoalueet on osoitettu osayleiskaavassa reservialueen (/res) merkinnällä. Lisäksi kaava-alueen eteläosan, Neidonkallion läheistä uutta asuntoaluetta on laajennettu ja muutettu tehokkaamman rakentamisen mahdollistavaksi asuntoalueeksi (A). Laajentamisen johdosta urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) on poistettu kaavakartalta sekä työpaikka-alue (TP) Gesterbyssä on muutettu asemakaavoitettavaksi pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP).

 

Kyseiset alueet ovat myös MAL 2019 suunnitelman mukaista maankäytön ensisijaista kehittämisvyöhykettä sekä Uusimaa-kaava 2050:n mukaista taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä, jota tulee maakuntakaavan mukaisesti tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuksiin ja asemanseutuihin tukeutuen ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parantaen.

 

Asuntoalueen (A) merkintä sallii pientalovaltaisen rakentamisen lisäksi myös kerrostalojen rakentamisen alueelle. Käytännössä kyse on kuitenkin pienkerrostaloista, jotka soveltuvat ympäristöön. Tätä ohjaa myös asumisen alueita koskeva yleismääräys, jonka mukaan rakentamisen sovittamiseen maisemaan, olevaan rakennuskantaan ja luonnonolosuhteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

 

Yhdyskuntarakenteen kannalta muut keskeiset muutokset hyväksymiskäsittelyyn valmisteltuun osayleiskaavaan koskevat kaava-alueen pohjoisosien erillispientalojen asuntoalueita (AO/nro). Ensinnäkin erillispientalojen asuntoalueiden kaavamääräystä on tarkennettu lausuntojen mukaisesti. Toiseksi osayleiskaavassa on osoitettu ja erotettu indeksillä kaksi uutta erillispientalojen asuntoaluetta (AO-1 ja AO-2). Myös asuntoalueiden rajauksiin sekä kahden tilan laskennallisten rakennuspaikkojen lukumääriin on tehty muutoksia yhteisymmärryksessä maanomistajien kanssa.

 

Volsintien varren ja maisemallisesti arvokkaan Ingelsin peltoalueen (MA) rajaamat asuntoalueet, jonne ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa merkittävän tehokasta rakentamista, on osoitettu osayleiskaavassa AO-1/nro alueina asemakaavoitusta edellyttävän AP-aluemerkinnän sijaan. Myös Koivuhaantien varren viimeiset tilat on osoitettu hajarakennus-alueeksi (AO-1/2). Kaavamääräyksin AO-1 alueella mahdollistetaan yli 7500 m2 suuruisten rakennuspaikkojen jakaminen molempien rakennuspaikkojen liityttyä alueelliseen vesihuollon verkostoon. Uuden rakennuspaikan vähimmäiskoko on tällöin 2 500 m2. Rakennusoikeuden osalta määrätään samoin kuin erillispientalojen asuntoalueilla (AO/nro).

 

Osayleiskaavassa mahdollistetaan Humaljärven ranta-alueen muuttaminen osittain ympärivuotiseen asumiseen pääosin AO-2 merkinnällä. AO-2 alueella ympärivuotista asumista on kuitenkin rajoitettu siten, että osayleiskaavan hyväksymisajankohdan mukaisen tilan yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen erillispientalon tai loma-asunnon. Tilan muut mahdolliset rakennuspaikat on toteutettava loma-asuntoina. Lisäksi vain yksi tilan rakennuspaikoista saa sijaita rantavyöhykkeellä. Muut rakennuspaikat on toteutettava vähintään 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Myös rakennusoikeutta on rajoitettu. Näin ollen Humaljärven AO-2 alueella ympärivuotista asumista mahdollistetaan ohjeellisesti kymmenelle rakennuspaikalle.

 

Sekä ELY että Uudenmaan liitto ovat lausunnoissaan tuoneet esiin, että Humaljärven ranta-alueen muuttaminen ympärivuotiseen asuinkäyttöön edellyttää asemakaavoitusta. Lausuntojen mukaisesti osa ranta-alueen asuntoalueista on osoitettu näin ollen myös asemakaavoitettavaksi pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP/res).

 

Näiden lisäksi osayleiskaavan yleismääräyksiä on täydennetty hiilineutraalisuuteen liittyvillä yleismääräyksillä, jonka mukaan alueella on edistettävä ilmastomyönteistä suunnittelua tarkoituksenmukaisilla toteutuskeinoilla, sekä pyrkimällä kompensoimaan hiilinielujen ja -varastojen vähentymistä. Tarkempia mahdollisia toteutuskeinoja on esitetty yleismääräyksissä yhteensä viisi.

 

Myös maakuntakaavan mukaista itä-länsisuuntaista viheryhteyden huomioimista on vahvistettu osoittamalla kaikille Humaljärven etelärannan asuntoalueille (AO/nro, AO-1/nro) seudullisesti merkittävän ekologisen käytävän merkintä (/eko).

 

Näiden lisäksi kaavakartalle ja -määräyksiin on tehty myös muita muutoksia ja teknisiä korjauksia. Tarkemmin muutokset on esitelty ns. kaavoittajan vastineissa sekä kaavaselostuksen kappaleessa 5.4.4.

 

 

Asiakirjat

 • Kaavakartta kaavamääräyksineen (piir. 3464)
 • Kaavaselostus liitteineen
 • Kaavoittajan perustellut kannanotot (ns. kaavoittajan vastineet) tarkistetusta asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin.
 • Luettelo muistutuksen antajista (ei julkinen asiakirja)

 

 

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa

 

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

1
hyväksyy Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen laaditut perustellut kannanotot (ns. kaavoittajan vastineet) tämän asian liitteen mukaisesti

2
hyväksyy Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan (piir. 3464) ja siihen liittyvät asiakirjat MRL 37 §:n mukaisesti sekä esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Käsittely Käsittelyn aikana pj. Matti Kaurila teki seuraavan muutosesityksen:

Neidonkallion läheisen uuden asuinalueen A-kaavamerkintä muutetaan kaavaluonnoksessa esitetyn ja kuntastrategian mukaisesti AP-kaavamerkinnäksi.

 

Hannu Valtanen, Aleksander Polkko, Kim Liljequist, Jenny Snellman, Sanni Jäppinen, Ronja Karkinen, Antti Salonen, Teemu Kelkka, Pekka Jäppinen ja Josephine Frimodig kannattivat Matti Kaurilan muutosesitystä.

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

1
hyväksyy Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen laaditut perustellut kannanotot (ns. kaavoittajan vastineet) tämän asian liitteen mukaisesti

2
hyväksyy Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan (piir. 3464) huomioiden kokouksessa yksimielisesti hyväksytyn muutosehdotuksen (Neidonkallion läheisen uuden asuinalueen A-kaavamerkintä muutetaan kaavaluonnoksessa esitetyn ja kuntastrategian mukaisesti AP-kaavamerkinnäksi) ja siihen liittyvät asiakirjat MRL 37 §:n mukaisesti sekä esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Tiedoksi 

 

Kunnanhallitus 17.10.2022 § 333 

 

 

 

Valmistelija kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan 29.9.2022 (§ 107) käsittelyn jälkeen kaava-aineistoon on tehty lautakunnan päätöksen mukainen muutos sekä kaavamääräyksiin yksi tekninen korjaus. Tämän johdosta osayleiskaavakartalle on annettu uusi piirustusnumero 3472. Lisäksi kaava-asiakirjoista on korjattu kaavoittajan vastinetekstit, kaavaselostus sekä kaavaselostuksen liiteasiakirjat lautakunnan päätöksen mukaisesti.

 

Tekninen korjaus koski muinaismuistoja, joista yksi (sm (8)) esitetään kaavakartalla pistemerkinnän sijaan aluerajauksena, tämä merkintä on lisätty myös kaavamerkintöihin.

 

Asiakirjat

 • Kaavakartta kaavamääräyksineen (piir. 3472)
 • Kaavaselostus liitteineen
 • Kaavoittajan perustellut kannanotot (ns. kaavoittajan vastineet) tarkistetusta asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin.
 • Luettelo muistutuksen antajista (ei julkinen asiakirja)

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Aarnio Tarmo

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1
hyväksyä Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen laaditut perustellut kannanotot (ns. kaavoittajan vastineet) tämän asian liitteen mukaisesti

2
hyväksyä omalta osaltaan Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan (piir. 3472) asiakirjoineen MRL 37 §:n mukaisesti ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

3.
tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

Käsittely

Jäsen Anna Aintila ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi esitteli asiaa kokouksessa.

 

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että Josephine Frimodig oli tehnyt seuraavan evästysehdotuksen:

 

Kunnanhallitus evästää että uusien asuinalueiden osalta tulee ensisijaisesti tarkastella alueella olemassa olevien teiden käyttöä ja vasta toissijaisesti uusien kalliiden tieliikenteen yhteystarpeita. esim. vastineen 11.4 hengessä. Tievaraus voi jäädä mutta ensisijaisesti pitäisi kehittää jo olemassa olevia teitä.

 

Evästysehdotusta kannattivat Matti Kaurila, Carl-Johan Kajanti, Timo Haapaniemi ja Anna Sahiluoma.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa evätysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi poistui kokouksestä tämän pykälän jälkeen klo 18.31. Jäsen Anna Aintila palasi kokoukseen tämän pykälän jälkeen klo 18.31.

 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti seuraavalla evästyksellä:

Uusien asuinalueiden osalta tulee ensisijaisesti tarkastella alueella olemassa olevien teiden käyttöä ja vasta toissijaisesti uusien kalliiden tieliikenteen yhteystarpeita. esim. vastineen 11.4 hengessä. Tievaraus voi jäädä mutta ensisijaisesti pitäisi kehittää jo olemassa olevia teitä.

 

 

 

Kunnanvaltuusto 24.10.2022 § 77  

661/10.02.02/2019  

 

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan (piir. 3472) asiakirjoineen MRL 37 §:n mukaisesti kunnanhallituksen päättämällä evästyksellä.

 

 

Käsittely

Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi esitteli asiaa kokouksessa.

 

 

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että keskustelun aikana Saara Huhmarniemi on tehnyt seuraavan palautusehdotuksen:

 

Kuntakeskus 2. osayleiskaava palautetaan valmisteluun

Palautuksen aikana pyydetään uudelleen lausunto kaavoitusta ohjaavilta tahoilta. Kuulemisen avulla varmistetaan kaavan lainmukaisuus ja vältytään mahdollisilta viivytyksiltä. Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnot on huomioitu kaavaratkaisussa puutteellisesti. Lausunnoissa kiinnitetään huomiota etenkin Humaljärven ranta-alueen rakentamiseen ja maakuntakaavaan merkittyyn itä-länsisuuntaiseen viheryhteystarpeeseen.

 

Palautusehdotusta kannattivat Maarit Orko, Anna-Mari Toikka, Sanni Jäppinen, Irja Kekkonen ja Reetta Hyvärinen.

 

Palautusehdotus ei hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja ilmoitti että asiasta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti että asiasta äänestetään niin, että ne jotka kannattavat asian jatkokäsittelyä äänestävät JAA, ja ne jotka kannattavat Saara Huhmarniemen palautusehdotusta äänestävät EI.

 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

 

Äänestyksessä annettiin 40 JAA ääntä ja 11 EI ääntä.

 

Asian jatkokäsittely sai enemmän ääniä ja asian käsittelyä jatkettiin.

 

JAA äänestivät: Frimodig Josephine, Järvinen Johanna, Purra Riikka, Björk Tony, Liljequist Kim, Hedberg Hans, Aallonharja Piia, Oksanen Pekka, Virkki Leena, Blom Urho, Valtonen Martin, Kämpe-Hellenius Jerri,

Kajanti Carl-Johan, Lankia Eero, Kaurila Matti, Felipe Sini, Lundell Patrik,

Virtanen Kari, Sahiluoma Anna, Aintila Anna, Suominen Tero, Adlercreutz Anders, Leijala Aku, Ekman Jani, Kosonen Liisa, Ylikoski Jukka, Åström Kim, Salonen Antti, Kari Marko, Piili Noora, Seppälä Ulla, Kjerin Ulf, Salminen Ville, Granström Anneli, Valtanen Hannu, Sinisalo Pekka M., Männikkö Kim, Kilappa Antti, Honkanen Martin ja Määttä Jussi

 

EI äänestivät: Toikka Anna-Mari, Orko Maarit, Jäppinen Sanni, Ylisiurua Katja, Fleming Johanna, Kekkonen Irja, Hyvärinen Reetta, Huhmarniemi Saara, Karkinen Ronja, Ronkainen Tuovi ja Myllyniemi Markus.

 

 

 

Päätös Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.