Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 63 

 

Siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista 28.2.2022 mennessä annettujen selvitysten täydentäminen

 

Kunnanhallitus 27.06.2022 § 234 

 

 

 

Valmistelija Perusturvan palvelualueen hallintopäällikkö Kati Kupiainen, yhdyskuntatekniikan palvelualueen palvelujohtaja Anna-Kaisa Kauppinen, talousjohtaja Esa Lindell, henkilöstöjohtaja Kristina Stenius ja vt. hallintojohtaja Hannu Sorvari etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Lain asettama aikataulu kunnan päätöksenteolle

 

Kunnan on täydennettävä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnalta vuokrattavista toimitiloista helmikuussa 2022 antamaansa selvitystä viimeistään 30.6.2022 mennessä. Selvitystä on täydennettävä jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

 

Kunnan on siten toimitettava täydennys hyvinvointialueelle 30.6.2022 mennessä. Hyvinvointialue tulee tekemään lopulliset päätökset siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista syksyn 2022 aikana.

 

Lainsäädäntö ja prosessi

 

Sosiaali ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/ 2021) todetaan:

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023. Sosiaali ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen järjestämisvastuu siirtyy HUS yhtymälle 1 päivänä tammikuuta 2023. Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukainen pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023. (4 § Järjestämisvastuun siirtäminen.)

 

Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä tammikuuta 2023, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Jos sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee 26 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen liittyvän vastuun jakautumisesta. (25 § Kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtyminen hyvinvointialueelle)

 

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry 1) sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä 2) vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sosiaali ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. (25 §)

 

Jos kunta on toiminut ennen sosiaali ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa joko voimassa olevan lainsäädännön tai kuntaa sitovan sopimuksen vastaisesti, kunta vastaa tästä aiheutuvista seuraamuksista. (25 §)

 

Jos kunta on antanut 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun, sosiaali ja terveyspalveluja tuottavan osakeyhtiön puolesta takaussitoumuksen, takausvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. (25 §)

 

Kunnan on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 § :n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. (26 § Selvitys kunnasta siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnalta vuokrattavista toimitiloista.)

 

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1 momentissa

tarkoitetun selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosia ali ja terveystoimen tai

pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. (26 §)

 

Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa tarkoitetuissa toimitiloissa,

siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi. (26 §)

 

Aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä tarkoitetun selvityksen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2022 ja päättää sen perusteella 22-25 §:ssä

tarkoitettujen irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle. (28 § Hyvinvointialueen päätös.)

 

Kuntayhtymien omaisuus ja irtain omaisuus siirtyy hyvinvointialueelle voimaanpanolain nojalla. Edellä 21 ja 26 § :ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. Hyvinvointialueen on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. HUSin kiinteä ja irtain omaisuus siirtyy tämän lain nojalla ilman eri selvitystä ja HUS hyvinvointiyhtymän on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. (40 § Omaisuuden saanto.)

 

Sosiaali ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä. (18 § Henkilöstön asema.)

 

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. (22 § Kunnan järjestämän sosiaali ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilat.)

 

Taustaa

 

Kirkkonummen kunta on toimittanut voimaanpanolain 26 § :n mukaisen selvityksen 22, 23 ja 25 § :ssä tarkoitetuista sosiaali ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista Länsi Uudenmaan

hyvinvointialueelle lain asettamaan määräaikaan 28.2.2022 mennessä.

 

Länsi Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on 29.3.2022 tekemällään päätöksellä ottanut Kirkkonummen kunnan toimittaman selvityksen siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnalta vuokrattavista toimitiloista vastaan ja merkinnyt sen tiedoksi. Aluevaltuusto on saattanut asian uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja ohjeistanut

tuomaan asian uudelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Omaisuutta, sopimuksia ja tiloja koskevat siirrot tullaan saattamaan uudelleen päätöksentekoon syksyn 2022 aikana

 

Kirkkonummen kunta on joko hyvinvointialueen pyynnöstä tai jos toimitiloissa, irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen, täydentänyt selvitystään voimaanpanolain 26 § :n mukaisesti. Kirkkonummen kunta

täydentää tällä päätöksellä 28.2.2022 § 15 antamaansa selvitystä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

 

Sopimus- ja toimitilaliitteisiin on merkitty kunnanvaltuuston käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset värikoodein: Lisäys vihreällä, muutos keltaisella ja poisto punaisella. Irtainta omaisuutta koskevista liitteistä tämän kokousasian liitteinä ovat vain ne, joihin on tullut muutoksia kunnanvaltuuston päätöksen 28.2.2022 § 15 jälkeen.

 

Siirtyvän henkilöstön osalta tuodaan siirtosopimus ja listaus siirtyvästä henkilöstöstä lokakuun hallituksen kokoukseen.

 

Linkki kunnanvaltuuston päätökseen 28.2.2022 § 15 liitteineen:

http://kirkkonummi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20221062-4

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Aarnio Tarmo

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1
antaa kunnanvaltuuston 28.2.2022 § 15 antaman selvityksen täydennyksen ja liitteiden (1,2,5,6,7 ja 8) mukaiset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.

2
toimittaa selvityksen täydennyksen ja liitteiden (1,2,5,6,7 ja 8) mukaiset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sellaisenaan edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

 

Käsittely

Tämä pykälä käsiteltiin §:n 229 jälkeen. Puheenjohtaja Timo Haapaniemi palasi kokoukseen, varajäsen Marko Kari poistui kokouksesta klo 17.08.

 

Jäsenet Marjut Frantsi-Lankia, Anna Sahiluoma ja Markus Myllyniemi ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksestä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varajäsenet Kati Kaihlaranta ja Hilkka-Maija Katajisto olivat paikalla tämän pykälän aikana klo 17.08-17.30.

 

Perusturvan palvelualueen hallintopäällikkö Kati Kupiainen esitteli asiaa kokouksessa.

 

Keskustelun aikana esittelijä teki seuraavan lisäysehdotuksen:

 

Päätösehdotuksen kohdaksi 3) KH päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Ari Harinen kannatti lisäysehdotusta.

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti lisäysehdotuksen.

 

 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1
antaa kunnanvaltuuston 28.2.2022 § 15 antaman selvityksen täydennyksen ja liitteiden (1,2,5,6,7 ja 8) mukaiset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.

2
toimittaa selvityksen täydennyksen ja liitteiden (1,2,5,6,7 ja 8) mukaiset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sellaisenaan edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Tiedoksi Kunnanvaltuusto

 

Kunnanvaltuusto 05.09.2022 § 63  

8/00.01.00/2022  

 

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toimittaa selvityksen täydennyksen ja liitteiden (1,2,5,6,7 ja 8) mukaiset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sellaisenaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

 

Käsittely

Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio esitteli asiaa kokouksessa.

 

 

Päätös Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.