Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 28


1 3497_Kuntakeskus_II_oyk

 

 

Päätös Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan (hanke 18000) osittaisesta voimaantulosta MRL 201 §:n mukaisesti

Kunnanhallitus 12.02.2024 § 28  

661/10.02.02/2019 

 

 

Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Maria Pudas

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

 

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 

 Kunnanhallitus päättää Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan (piir. 3472) osittaisesta voimaantulosta MRL 201 §:n mukaisesti niin, että osayleiskaava pannaan voimaan lukuun ottamatta tämän asian liitteenä olevan kartan (piir. 3497) rajattua aluetta.

 

Käsittely Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli läsnä tämän pykälän aikana.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi Valittajat, Helsingin hallinto-oikeus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

 

Selostus Maankäyttö- ja rakennuslain § 201 mukaisesti kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulevan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valituksen tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

 

 Kunnanvaltuuston 24.10.2022 (§ 77) hyväksymästä Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta (piir. 3472) tehtiin viisi valitusta. Kunnanhallitus on vastannut valituksiin 28.8.2023 (§ 259).

 

 Kunnanhallitus päätti 23.10.2023 (§ 351) panna osittain voimaan osayleiskaavan maankäyttö- ja rakennuslain § 201 mukaisesti. Osayleiskaava kuulutettiin osittain voimaan 17.1.2024 kunnanhallituksen  päätöksen § 351 mukaisesti.

 

 Helsingin hallinto-oikeus antoi 30.11.2023 päätöksen (6879/2023), jossa kaikkien yksityistahojen sekä Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaanpiiri ry:n valitukset hylättiin. Uudenmaan ELY-keskuksen valitus jätettiin tutkimatta.

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 1 momentin mukaan Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta on hakenut yksi yksityistaho (valitus 5). Tältä osin osayleiskaavaa ei panna voimaan.

 

 

Päätöshistoria

 

Kunnanhallitus 23.10.2023 § 351 

 

Valmistelija Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

 

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 

 Kunnanhallitus päättää

1
Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan (piir.nro 3472) osittaisesta voimaantulosta MRL 201 §:n mukaisesti niin, että osayleiskaava pannaan voimaan lukuun ottamatta tämän asian liitteenä olevan kartan rajattua aluetta.

2.
tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Käsittely Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi ja yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen olivat läsnä tämän kokouksen aikana.

 

 Jäsen Anna Aintila ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi Valittajat, Helsingin hallinto-oikeus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

 

Selostus Kunnanvaltuuston 24.10.2022 (§ 77) hyväksymästä Kuntakeskus 2. vaiheen osayleiskaavasta (piir. 3481) tehtiin viisi valitusta. Kunnanhallitus on vastannut valituksiin 28.8.2023 (§ 259).

 

 Valitukset Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta tehdyt valitukset kohdistuivat mm. seuraaviin asiakohtiin:

 

 ? valitus 1 (Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaanpiiri ry ja Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry):

  - maakuntakaavan vastaisuus tietyiltä osin (kuten esim. Uusimaa-kaavan 2050 mukaisen viheryhteyden toteutumattomuus ja Hulmaljärven rantavyöhykkeen maankäyttö)

               - yleiskaavan sisältövaatimukset tietyiltä osin

               - MY-alueet (merkinnän tehottomuus luontoarvojen turvaamisessa)

               - seuraavien alueiden maankäyttö: AO/2/eko, AO/3/eko, AO-2/2/eko, AO-2/16/eko, sekä AO-1/4, AO-1/6 ja AP-res

 

 ? valitus 2 (Uudenmaan ELY-keskus):

  - valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tietyiltä osin

  - maakuntakaavan vastaisuus tietyiltä osin (kuten esim. Humaljärven rantavyöhykkeen maankäyttö)

  - yleiskaavan sisältövaatimukset tietyiltä osin

  - seuraavien alueiden maankäyttö: AO-1/4 ja AO-1/6 sekä AO-2/2/eko ja AO-2/16/eko

 

 

 

 

 ? valitus 3 (yksityistaho):

-maanomistaja edellyttää osayleiskaavan maankäytön muuttamista siten, että maanomistaja tilalla osoitetaan rakennuspaikat Kirkkonummen yleiskaavan 2020 mitoitusperiaatteen mukaisesti

 

 ? valitus 4 (yksityistaho):

  - maanomistaja edellyttää osayleiskaavan maankäytön muuttamista siten, että osayleiskaavassa osoitettu rakentamaton rakennuspaikka sijoitetaan toiseen paikkaan maanomistajan tilalla

  - MY-merkinnän käyttöön liittyvän ohjeistuksen selkeyttäminen

  - maanomistajan tilalle osoitetun ulkoilureitin poistaminen

 

 ? valitus 5 (yksityistaho):

  - maanomistaja edellyttää osayleiskaavan maankäytön muuttamista siten, että nykyinen loma-asunto osoitetaan ympärivuotiseksi asumisen rakennuspaikaksi

  - kaavaehdotuksen jälkeen ei ole esitelty maanomistajalle tilan maankäyttöön tehtyä muutosta.

 

 Kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu antaa lausunto/vastaus kunnanvaltuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevaan valitukseen, jos kunnanhallitus katsoo, ettei kunnanvaltuuston päätöstä pidä kumota. Maankäyttö- ja rakennuslain § 201 mukaisesti kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulevan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valituksen tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

 

 Liitteet

 Liitekartta:

 - Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan alueen osa, jota ei panna voimaan (MRL 201 §)

 - osayleiskaavan aineisto (kv 24.10.2022, § 77) http://kirkkonummi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20221238-4

 - vastaukset osayleiskaavasta tehtyihin valituksiin (kh 28.8.2023, § 259) http://kirkkonummi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20231491-8