Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 12.12.2023/Pykälä 156 

 

Lausunto Evitskogin pellonparannushanketta koskevasta YVA-ohjelmasta, UUDELY/14587/2023

Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.12.2023 § 156  

571/11.01.00/2019 

 

 

Valmistelija Ympäristötarkastaja Elina Röman, ympäristöpäällikkö Anu Hynninen, ympäristösuunnittelija Merja Puromies, ilmastokoordinaattori Sonja Pohjanvirta

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

 

 

Päätösehdotus  

 

 Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa Uudenmaan ELY-keskukselle liitteenä olevan lausunnon Evitskogin pellonparannushanketta koskevasta YVA-ohjelmasta.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely Kim Männikkö esitti muutosehdotuksen:

 

 "Vaihtoehto VE0+ poistetaan lausunnosta."

 

 Kerstin Grönqvist kannatti Männikön ehdotusta. Esitystä ei kannatettu yksimielisesti, joten siitä oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä: He, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät "JAA" ja he, jotka kannattavat Männikön muutosesitystä äänestävät "EI". Äänestys suoritettiin sähköisesti kokousjärjestelmässä. Puheenjohtaja päätti äänestyksen ja totesi äänten jakautuvan seuraavasti: 6 JAA- ääntä (Edla Niemi, Leena Virkki, Henry Scheinin, Pertti Panula, Tommi Saranpää ja Saara Huhmarniemi) ja 2 EI- ääntä (Kim Männikkö ja Kerstin Grönqvist). Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen voittaneen.

 

 Kim Männikkö esitti toisen muutosehdotuksen:

 

 "Toinen kappale poistetaan tilalle Viljelytoiminta alueella on kaavanmukaista toimintaa."

 

 Muutosesitys raukesi kannattamattomana.

 

Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti antaa liitteenä olevan lausunnon ELY-keskukselle.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Lautakunnan jäsen Kim Männikkö jätti eriävän mielipiteen:

"Lausunnossa on ohitettu se, että viljelytoiminta alueella on kaavanmukaista toimintaa. Ja heti kuin Maatalous yrittäjä haluaa parantaa omia viljelyalueita niin se tulkitaan kunnan puolesta maankaatopaikaksi."

Myös lautakunnan jäsen Kerstin Grönqvist jätti eriävän mielipiteen:

"Kirkkonummella tarvitaan viljelymaata. Maanviljelijä haluaa viljellä maataan ja perustuslaki (18§) takaa hänelle  siihen oikeuden. Ihmisiä pitää kohdella yhdenvertaisesti. (perustuslaki 6§.  (Vertaile päätös Sarfvikin golfkentästä)). Lausuntoa ei oltu laadittu myönteisessä hengessä."

 

Tiedoksi

 

Selostus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Kirkkonummen ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Evitskogin pellonparannushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Hankkeesta vastaa ------------ ja sen toteuttaa GRK Suomi Oy. YVA-ohjelman on laatinut Envineer Oy. Lausunnon antamiselle on myönnetty lisäaikaa 13.12.2023 asti.

 

 Arviointiohjelma ja kuulutus löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/evitskogin-pellonparannushanke-kirkkonummi.

 

 Hankealue sijaitsee Kirkkonummen kunnassa Evitskogin kylässä. Kunnostettavaksi suunniteltu, noin 30 hehtaarin kokoinen alue on tulva-aikoina osittain veden alla ja siksi paikoittain soveltumaton viljelykseen. Hankkeen tarkoituksena on parantaa alueen viljelykelpoisuutta, tehostaa salaojitusta ja lakkauttaa nykyinen vesien pumppaus läheiseen Storträsk-järveen.

 

 Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää ylijäämämaita noin 630 000 m3 rtr (teoreettinen rakennetilavuus) korottamalla arviointiohjelmassa esitettyä aluetta keskimäärin 2 metriä. Itäosan tulvakosteikkoa on tarkoitus parantaa noin kahden hehtaarin alalta.

 

 YVA-ohjelmassa esitetyt hankevaihtoehdot ovat:

 

 VE0: Hanketta ei toteuteta.

 

 VE1: Toteutetaan noin 7 vuoden aikana. Peltoa korotetaan kolmessa vaiheessa 1-4 m.

 

 VE2: Toteutetaan noin 14 vuoden aikana. Peltoa korotetaan kolmessa vaiheessa 1-4 m.

 

 Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -menettelyssä tarkastellaan suunnitellun hankkeen toteuttamisen tai sen toteuttamatta jättämisen vaikutuksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) ja asetuksen (YVA-asetus, 277/2017) mukaisesti. YVA-menettely jaetaan YVA-ohjelmavaiheeseen ja YVA-selostusvaiheeseen.

 

 YVA-ohjelma on suunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta. Varsinainen ympäristövaikutusten arviointi tehdään YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisena toimivan Uudenmaan ELY-keskuksen siitä antaman lausunnon pohjalta.

 

 Arvioinnin tulokset kootaan YVA-selostukseen, joka on suunniteltu jätettäväksi yhteysviranomaiselle syyskuussa 2024. Aikatauluun vaikuttaa se, että luontoselvitykset on tehtävä maastokaudella 2024. YVA-selostus kuulutetaan ja lähetetään lausunnoille samoin kuin YVA-ohjelma. Tämän jälkeen Uudenmaan ELY-keskus tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun ja laatii perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

 

Päätöshistoria