Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenska nämnden för fostran och utbildning
Pöytäkirja 24.10.2023/Pykälä 40 

 

Timfördelningen för den svenskspråkiga utbildningen fr.o.m 1.8.2024

Svenska nämnden för fostran och utbildning 24.10.2023 § 40  

1567/12.00.01/2019 

 

 

Beredare Utbildningsdirektör Astrid Kauber, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Beslutsförslag Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen 

 

 Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutar

1
godkänna den bifogade kommunspecifika timfördelningen för den svenskspråkiga utbildningen från och med 1.8.2024 i etapper så, att man i övergången beaktar elevens rätt till det riksomfattande minimiantalet timmar under hela den grundläggande utbildningen

2
befullmäktiga utbildningstjänsterna att uppgöra anvisningar på kommunnivå för övergångsskedena åt skolorna senast 28.2.2024.

 

Behandling Nämnden befullmäktigar tjänstemännen att göra tekniska korrigeringar i listatexten.


Undervisningen i A2-språket (andra främmande språk, finska) - finska ska vara engelska.


En timme i historia i årskurs 6 överförs till en timme i omgivningslära i årskurs 4  -  omgivningslära ska vara samhällslära.

 

Beslut Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade enligt beslutsförslaget.

 

För kännedom

 

Redogörelse I samband med Kyrkslätts kommuns budgetförhandlingar inför år 2023 beslutade man att komplettera målsättningarna för både den finska och svenska utbildningen genom att upprätta bindande mål för förenhetligande av de svenska och finska skolornas elevspecifika kostnader samt att före utgången av februari 2023 utarbeta en åtgärdsplan för att nå dessa målsättningar. Budgetförhandlingarna hade föregåtts av kommunstyrelsens beslut om beredningsramen (§ 237 618/02.02.00/2022), i vilket man av alla serviceområden förutsatte åtgärder för att balansera ekonomin. Justeringen av den grundläggande utbildningens timfördelning anknyter till detta uppdrag.

 

 I den ovannämnda utredningen konstaterades att en del av kostnadsskillnaderna förklaras av skillnaderna i timfördelningen i den svenskspråkiga och finskspråkiga utbildningen i Kyrkslätts kommun. Utredningen om skillnaden i minimiantalet timmar visade sig ändå vara felaktig för den delen att i den svenskspråkiga utbildningen kan timmarna i A2-språket inte inkluderas i minimiantalet timmar trots att alla elever studerar engelska som A2-språk. Maximiantalet timmar inklusive A2-språket, andra valfria ämnen och eventuella betoningar har i den finskspråkiga utbildningen motsvarat maximiantalet i den svenskspråkiga utbildningen.

 

 Statsrådets förordning är enhetlig gällande läroämnena och antalet timmar inom den finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningen och de tilläggstimmar som överskrider förordningen grundar sig på nämndens lokala beslut.

 

 Åtgärdsplanen för förenhetligande av de elevspecifika kostnaderna i svensk- och finskspråkiga skolor behandlades i kommunstyrelsen 27.3.2023. Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget med följande anvisningar: i de fortsatta utredningarna ska säkerställas att timfördelningen i båda språkgrupperna är jämbördig och att möjligheterna till valbara ämnen har beaktats. Eleverna i alla skolor ska ha möjlighet till lika mycket undervisning i grundskolan. I timfördelningen ska beaktas att båda språkgrupperna med beaktande av möjligheterna till valfria ämnen ska ha möjlighet till samma totala antal timmar.

 

 För uppgörandet av en ny lokal timfördelningen tillsattes en arbetsgrupp. I arbetsgruppen ingick rektorerna Marjo Rantanen och Teresia Kajanti, tidigare utbildningschef och nuvarande rektor Katri Vepsä, planerarna Aleksiina Raja, Laura Skaffari och Maria Viitasalo samt utbildningsdirektör Astrid Kauber.

 

 Den riksomfattande timfördelningen fastställs i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (793/2018). Den riksomfattande timfördelningen är förpliktande och de minimiantal timmar som den fastställer ska uppfyllas i alla läroämnen.

 

 Statsrådets förordning om grundläggande utbildning (852/1998) fastställer minimiantalet timmar per årskurs. Enligt statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning (794/2018) ges grundläggande utbildning eleverna i första och andra årskursen under i genomsnitt minst 20, i tredje årskursen under i genomsnitt minst 22, i fjärde årskursen under i genomsnitt minst 24, i femte och sjätte årskursen under i genomsnitt minst 25, i sjunde årskursen under i genomsnitt minst 30, i åttonde årskursen under i genomsnitt minst 29 och i nionde årskursen under i genomsnitt minst 30 timmar per arbetsvecka. Detta är en norm och timantalet ska uppfyllas för timmarna för de i den riksomfattande timfördelningen inskrivna obligatoriska och valfria ämnena.

 

 Den 19 januari 2023 beslutades om statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (111/2023) då årskurs 7 fick en årsveckotimme till i B1-språket. Den nya förordningen träder ikraft 1.8.2024 så det är naturligt att ändra den lokala timfördelningen så, att ändringarna träder stegvis i kraft från och med 1.8.2024.

 

 Timfördelningsarbetsgruppen märkte att den nuvarande timfördelningen inte för alla delar iakttar den riksomfattande timfördelningen och beslutade börja bygga upp ett förslag till timfördelning så att årskurserna först tilldelas de obligatoriska ämnena, därefter valfria timmar i konst- och färdighetsämnen samt andra valfria ämnen och slutligen Kyrkslätt-timmarna, vilka är kommunens egen satsning i den grundläggande utbildningen och för vilka kommunen inte får statsandelar. Dessa Kyrkslätt-timmar kan inte beaktas i kalkyleringen av årskursernas minimiantal timmar.

 

 Föredraganden föreslår utgående från arbetsgruppens arbete att Kyrkslätt-timmarna skulle vara följande i fortsättningen:

 

 - i den finskspråkiga utbildningen tre timmar, vilka kommer att placeras inom modersmål och litteratur i årskurserna 3-5

 - i den svenskspråkiga utbildningen tre timmar, vilka kommer att placeras inom modersmål och litteratur i årskurserna 3-5 och därtill två timmar, vilka kommer att placeras inom undervisning i B2 (valfritt främmande språk) i årskurs 7.

 

 Med denna ändring kan vi säkerställa att båda språkgrupperna har möjlighet till samma maximala antal timmar inklusive möjligheter till valfria ämnen. I den framförda timfördelningen är minimiantalet timmar enhetligt.

 

 Den beräknade kostnaden för Kyrkslätt-timmarna med nuvarande elevantal är:

 

 - I den finskspråkiga utbildningen 224 100 euro per läsår (83 årsveckotimmar)

 - I den svenskspråkiga utbildningen 64 800 euro per läsår (24 årsveckotimmar)

 

 Av dessa kommer alla tre tilläggstimmar inom den finska utbildningen och de tre timmarna inom den svenska utbildningens årskurser 1-6 att omfattas av statsandelskalkylerna från och med 1.8.2025. Utanför statsandelarna blir de två tilläggstimmarna (B2) i årskurserna 7-9 inom den svenska utbildningen. Minskningen av sju årsveckotimmar i den svenska utbildningen kommer att medföra en inbesparing på 116 110 euro jämfört med kostnaderna för den nu tillämpade timfördelningen.

 

 De väsentligaste ändringarna i timfördelningen i den svenska utbildningen jämfört med den nuvarande timfördelningen:

 

 . Undervisningen i ämnet modersmål och litteratur minskar med en timme i årskurs 5 och en timme i årskurs 6

 

 . Undervisningen i A1-språket (första främmande språk, finska) minskar med en timme i årskurs 8 och från årskurs 2 överförs en timme till årskurs 3

 

 . Undervisningen i A2-språket (andra främmande språk, engelska) minskar med en timme i årskurs 4, en timme i årskurs 8 och en timme i årskurs 9

 

 . En timme mindre omgivningslära i årskurs 3

 

 . En timme i historia i årskurs 6 överförs till en timme i samhällslära i årskurs 4

 

 . Undervisningen i musik minskar med en timme i årskurs 2 och en timme i årskurs 5

 

 . Undervisningen i bildkonst minskar med en timme i årskurs 6 och en timme överförs från årskurs 1 till årskurs 4

 

 . Undervisningen i valfria ämnen ökar med tre timmar och undervisningen inleds i årskurs 4

 

 

Beslutshistoria