Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenska nämnden för fostran och utbildning
Pöytäkirja 04.04.2023/Pykälä 16


 

 

Beslut om elevplatser i svenskspråkiga grundskolor läsåret 2023-2024

Svenska nämnden för fostran och utbildning 04.04.2023 § 16  

262/12.00.01/2023 

 

 

Beredare Utbildnigschef Katri Vepsä, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Beslutsförslag   Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen

 

 Svenska nämnden för fostran och utbildning

1
Beslutar om de skolvisa elevantalen i årskurs 1 inom den allmänna undervisningen läsåret 2023-2024 enligt följande
- Centrumområdet
Winellska skolan - 37

- Masabyområdet
Bobäcks skola - 28

- Veikkolaområdet
Sjökulla - 7
De ovan nämnda skolvisa elevantalen kan överskridas inom ramen för den skolspecifika budgeten också för andra än de elevers del som behöver näskolsplats och som inte känts till då ärendet beretts och som inte ännu har en plats i sin närskola.

2
Beslutar om de skolvisa maximala elevantalen i årskurs 7 inom den allmänna undervisningen läsåret 2023-2024 enligt följande
Winellska skolan - 125

De ovan nämnda skolvisa elevantalen kan överskridas inom ramen för den skolspecifika budgeten också för andra än de elevers del som behöver näskolsplats och som inte känts till då ärendet beretts och som inte ännu har en plats i sin närskola.

3
Beslutar bilda klasser för centraliserat särskilt stöd för läsåret 2023-2024 i följande skolor:
Winellska skolan - 5 grupper
Grupperna är sammansatta klasser, och deras elevantal preciseras senare.

4
Beslutar bilda specialklasser för elever som behöver stöd i regleringen av känslolivet och sina sociala färdigheter läsåret 2023-2024 i följande skolor:
Winellska skolan - 1 grupp

5
Beslutar bilda klasser för flexibel grundläggande utbildning läsåret 2023-2024 i följande skolor:
Winellska skolan - 1 grupp
Gruppen är årskurs 9 och dess elevantal preciseras senare.

6
Beslutar anta följande antal elever till den betonade undervisningen läsåret 2023-2024:
Idrottslinjen
- Winellska skolan, åk. 7 - 32

 

Behandling Föredragande ändrade på beslutsförslaget under mötet gällande den sista punkten, Idrottslinjen, från 32 elever till 33.

 

 Beslutar anta följande antal elever till den betonade undervisningen läsåret 2023-2024:

 

Idrottslinjen

 - Winellska skolan, åk. 7 - 33

 

Beslut Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade enligt det korrigerade beslutsförslaget.

 

För kännedom

 

Redogörelse Enligt kap. 9, § 57, punkt 7 i Kyrkslätts kommuns förvaltningsstadga beslutar svenska nämnden för fostran och utbildning om principerna för antagande av elev inom den grundläggande utbildningen.

 

 Principerna för antagning till idrottslinjen och förverkligandet av undervisningen på linjen i enhetsskolorna inom den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt fr.o.m. 1.8.2021, svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 17.3.2021 § 13.

 

 Följande ska nu slås fast: de maximala elevantalen läsåret 2023-2024 inom årskurserna ett och sju inom den allmänna undervisningen skolvis, de centraliserade klasserna med särskilt stöd som ska bildas för årskurserna 1-9 och elevantalen för betonad undervisning för årskurs sju.

 

 Undervisningen ska i kommunen ordnas så som föreskrivs i 6 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning så att elevernas resor med hänsyn till bebyggelsen, skolornas och andra undervisningsplatsers placering samt kommunikationerna är så trygga och korta som möjligt. I enlighet med moment 2 i paragrafen anvisar kommunen den läropliktiga en närskola eller annan lämplig plats. Undervisningsgrupperna ska bildas i enlighet med vad som föreskrivs i 30 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning så att målen i läroplanen kan nås i undervisningen. I undervisningslagstiftningen har inte skilt föreskrivits om undervisningsgruppernas storlek inom den allmänna undervisningen.

 

 Elevantagningen för läsåret 2023-2024 utstakas i enlighet med riktlinjerna för elevantagning inom den grundläggande utbildningen som nämnden godkänt 5.4.2023 med beaktande av lagstiftningen som tillämpas i frågan.

 

 Det maximala antalet elever som anvisas årskurs ett inom den allmänna undervisningen i vardera skolan baserar sig på förhandlingar med rektorerna. Undervisningsgrupperna har bildats områdesvis.

 

 Om bildande av undervisningsgrupper för elever som behöver särskilt stöd stadgas i 2 § i förordningen om grundläggande utbildning.

 

 Eleverna inom den grundläggande undervisningen kan med stöd av 28 § i lagen om grundläggande utbildning söka till en annan än den av kommunen anvisade närskolan. I Kyrkslätt är sådana undervisningsformer enligt 28 § i lagen betonad undervisning. Elevvalen till betonad undervisning har gjorts utgående från elevvalsgrunderna som godkänns skilt för undervisningsformen.

 

 De elevspecifika besluten om närskola fattas inom ramen för de maximala elevantalen per skola som nu slås fast. Besluten publiceras antingen i Wilma eller postas 6.4.2023 så som vårdnadshavaren valt i ansökningsblanketten.

Beslutshistoria