Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta
Pöytäkirja 05.04.2023/Pykälä 15


 

 

Lukuvuoden 2023-2024 oppilaspaikoista päättäminen suomenkielisissä peruskouluissa

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.04.2023 § 15  

262/12.00.01/2023 

 

 

Valmistelija Opetusjohtaja Astrid Kauber, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

 

 

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa

 

 Suomenkielinen kasvatus- ja opetuslautakunta

1
Päättää lukuvuoden 2023-2024 ensimmäisen vuosiluokan yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät seuraavasti

- Keskustan alue
Gesterbyn koulu - 42
Heikkilän koulu- 20
Jokirinteen koulu - 42
Kantvikin koulu - 46
Laajakallion koulu - 18

- Masalan alue
Kartanonrannan koulu - 61
Masalan koulu - 45
Nissnikun koulu - 24

- Veikkolan alue
Veikkolan koulu - 45
Vuorenmäen koulu - 28
Edellä mainittuja koulukohtaisia oppilasmääriä ei ylitetä muiden kuin niiden lähikoulupaikkaa tarvitsevien oppilaiden osalta, jotka eivät ole olleet tiedossa asian valmisteluhetkellä ja joilla ei ole vielä lähikoulupaikkaa.

2
Päättää lukuvuoden 2023-2024 seitsemännen vuosiluokan yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät seuraavasti

- Keskustan alue
Jokirinteen koulu - 156

- Masalan alue
Nissnikun koulu - 110

- Veikkolan alue
Veikkolan koulu - 103
Edellä mainittuja koulukohtaisia oppilasmääriä ei ylitetä muiden kuin niiden lähikoulupaikkaa tarvitsevien oppilaiden osalta, jotka eivät ole olleet tiedossa asian valmisteluhetkellä ja joilla ei ole vielä lähikoulupaikkaa.3
Päättää perustaa perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmät lukuvuodeksi 2023-2024 seuraaviin kouluihin:

- Gesterbyn koulu - 1 alakoulun ryhmä
- Jokirinteen koulu - 1 yläkoulun ryhmä
- Masalan koulu - 1 alakoulun ryhmä
- Nissnikun koulu - 1 alakoulun ja 1 yläkoulun ryhmä
- Veikkolan koulu - 1 yhdistetty ala- ja yläkoulun ryhmä
Ryhmät ovat yhdysluokkia ja niiden oppilasmäärät tarkentuvat myöhemmin.

4
Päättää perustaa lukuvuodeksi 2023-2024 erityisluokat oppilaille, jotka tarvitsevat tukea tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen säätelyssä, seuraaviin kouluihin:

Heikkilän koulu - 3 ryhmää
Jokirinteen koulu - 1 ryhmä
Ryhmät ovat yhdysluokkia ja niiden oppilasmäärät tarkentuvat myöhemmin.

5
Päättää perustaa lukuvuodeksi 2023-2024 erityisluokat autismin kirjon oppilaille seuraaviin kouluihin:

Heikkilän koulu - 2 ryhmää
Nissnikun koulu- 1 ryhmä
Ryhmät ovat yhdysluokkia ja niiden oppilasmäärät tarkentuvat myöhemmin.

6
Päättää perustaa lukuvuodeksi 2023-2024 erityisluokat oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai kehitysvamma, seuraaviin kouluihin:

Papinmäen koulu - 10 ryhmää
Ryhmät ovat yhdysluokkia ja niiden oppilasmäärät tarkentuvat myöhemmin.

7
Päättää perustaa lukuvuodeksi 2023-2024 ruotsin kielikylpyopetukseen seuraavat luokat:

Gesterbyn koulu 1. luokka - 27
Gesterbyn koulu 7. luokka - 22

8
Päättää ottaa lukuvuodeksi 2023-2024 painotettuun opetukseen seuraavat oppilasmäärät:

Musiikkipainotus
- Jokirinteen koulu 3. luokka - 20
- Jokirinteen koulu 7. luokka - 20

Liikuntalinja
- Jokirinteen koulu 7. luokka - 36
- Nissnikun koulu 7. luokka - 26
- Veikkolan koulu 7. luokka - 18

Luonnontieteiden painotus
- Jokirinteen koulu 7. luokka - 24
Virtuaalipainotus
- Nissnikun koulu 7. luokka - 18

 

Käsittely Käsittelyn aikana puheenjohtaja Tuovi Ronkainen teki evästyksen: Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta pyytää sivistystoimelta selvityksen perusopetuksen painotusluokkien ja -linjan järjestelyistä ja kustannusvaikutuksista.

 

 Evästystä kannattavat jäsenet Haapasaari, Polkko ja Oksanen. Evästystä ei hyväksytty yksimielisesti.

 

 Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään siten, että ne, jotka

kannattavat päätösehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan evästystä, äänestävät EI.

 

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi äänestysjärjestyksen.

 

 Sähköisessä äänestyksessä annettiin 4 JAA -ääntä ja 4 EI -ääntä. Lisäksi suullisesti annettiin 1 JAA -ääni.

 

 Äänestys:

 JAA: Fleming Johanna, Kekkonen Irja, Salmi Pirjo, Tarkkanen Vesa, Toikka Anna-Mari

 EI: Haapasaari Sari, Oksanen Juha, Polkko Aleksander, Ronkainen Tuovi

 

Päätös Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

 

Selostus Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 9. luvun 57 §:n 7. kohdan mukaan Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää oppilaaksi ottamisen periaatteista perusopetuksessa.

 

 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on 14.4.2021 § 14 päättänyt suomenkielisen perusopetuksen periaatteet lähikoulun osoittamiseksi sekä suomenkielisen perusopetuksen toissijaiseen kouluun hakemisen oppilaaksiottoperiaatteet voimaan tuleviksi 1.8.2021 alkaen. Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi kokouksessa 01.06.2022 § 14 muutokset lähikoulun määräytymisen rajoihin karttapalvelussa ja täsmensi sisarusperiaatteen toissijaisen oppilaaksioton voimaan tulevaksi 1.8.2022 alkaen. Lisäksi lautakunta on päättänyt painotetut opetuksen oppilaaksi ottamisen periaatteista seuraavasti:

 

- Liikuntalinjalle valitsemisen periaatteet ja opetuksen toteuttaminen Kirkkonummen perusopetuksen yhtenäiskouluissa 1.8.2021 alkaen, Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 10.03.2021 § 12

 

 - Virtuaaliluokan oppilaaksioton periaatteet 1.8.2020 alkaen, Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 13.11.2019 § 22

 

 - Luma-luokan oppilaaksiottoperiaatteet, Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 03.02.2016 § 12

 

 - Painotetun musiikin opetuksen oppilaaksiottoperiaatteet 1.1.2019 alkaen, Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 21.11.2018 § 69, Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 23.1.2019 § 5

 

 - Kielikylpyopetuksen oppilaaksiottoperiaatteet, Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.11.2014 § 59.

 

 Nyt päätettäväksi tulevat lukuvuoden 2023-2024 yleisopetuksen ensimmäisen ja seitsemännen vuosiluokan enimmäisoppilasmäärät kouluittain, vuosiluokille 1-9 perustettavat keskitetyt erityisen tuen luokat, perusopetukseen valmistavan opetuksen luokat, vuosiluokille 3 ja 7 perustettavat painotetun opetuksen oppilasmäärät ja vuosiluokille 1 ja 7 perustettavat kielikylpyluokat.

 

 Opetus tulee järjestää kunnassa perusopetuslain 6 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Pykälän 2 momentin mukaisesti kunta osoittaa oppivelvolliselle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan. Opetusryhmät tulee muodostaa perusopetuslain 30 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Opetuslainsäädännössä ei ole erikseen säädelty opetusryhmien kokoa yleisopetuksessa.

 

 Lukuvuoden 2023-2024 oppilaaksiotto on valmisteltu lautakunnan 14.4.2021 § 14 ja 01.06.2022 § 14 hyväksymien perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten mukaisesti huomioiden asiassa sovellettava lainsäädäntö.

 

 Kunkin koulun yleisopetuksen ensimmäiselle ja seitsemännelle vuosiluokalle osoitettavien oppilaiden enimmäismäärä perustuu rehtoreiden kanssa käytyihin neuvotteluihin. Opetusryhmien muodostamisessa on pyritty siihen, että ryhmät ovat opetuksen asianmukaisen järjestämisen näkökulmasta sopivan kokoisia, taloudellisesti muodostettuja ja koulujen tilat tasaisella täyttöasteella. Koulukohtaisia oppilasmääriä ei tästä syystä ylitetä muiden kuin niiden lähikoulupaikkaa tarvitsevien oppilaiden osalta, jotka eivät ole olleet tiedossa asian valmisteluhetkellä ja joilla ei ole vielä lähikoulua.

 

 Päätösehdotuksen mukaisessa oppilaaksiotossa huoltajien esittämistä lähikoulutoiveista jää toteutumatta 4,6 %. Perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten mukaan lähikoulutoivetta ei ole mahdollista toteuttaa, mikäli lähikoulutoive kohdistuu toisella oppilasalueella sijaitsevaan kouluun tai sen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille ylimääräisiä koulumatkakustannuksia.

 

 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusryhmien muodostamisesta säädetään perusopetusasetuksen 2 §:ssä. Lukuvuoden 2023-2024 keskitettyjen erityisluokkien perustamista koskeva esitys on valmisteltu kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijan, erityisopetuksen työrukkasen ja rehtoreiden yhteistyönä. Erityisen tuen oppilaiden lähikoulut osoitetaan lautakunnan 14.4.2021 § 14 hyväksymien perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten mukaisesti huomioiden asiassa sovellettava lainsäädäntö.

 

 Valmistavan opetuksen ryhmien määrä on arvioitu lukuvuoden 2023-2024 oppilasmäärien perusteella. Lisäksi valmistavan opetuksen oppilaita opiskelee ns. inklusiivisen toimintamallin mukaisesti perusopetuksen ryhmissä oppilaiden omissa lähikouluissa.

 

 Perusopetuksen oppilailla on mahdollisuus hakea perusopetuslain 28 §:n nojalla muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Kirkkonummella tällaisia perusopetuslain 28 §:n mukaisia opetusmuotoja ovat painotettu opetus ja ruotsin kielikylpyopetus. Oppilasvalinnat painotettuun opetukseen ja kielikylpyopetukseen on tehty noudattaen kunkin opetusmuodon osalta erikseen hyväksyttyjä oppilasvalintaperusteita.

 

 Oppilaskohtaiset lähikoulupäätökset tehdään nyt päätettävien koulukohtaisten enimmäisoppilasmäärien puitteissa. Päätökset joko julkaistaan Wilmassa tai postitetaan 6.4.2023 huoltajan hakulomakkeessa valitsemalla tavalla.

 

Päätöshistoria