Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 68 

 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan muutokset 1.1.2023 alkaen

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2022 § 68  

1325/12.07.00/2022  

 

 

Valmistelija Varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija Vesa Joronen,

 Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Mirja Toivonen,

 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö Ellen Engdal-Dannbäck, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Taustaa

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjasta viimeksi 3.3.2022 § 11.

 

Toimivalta

 

Hallintosäännön 58 §:n mukaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää varhaiskasvatuksen ja opetuksen molempia kieliryhmiä koskevista asioista, joista säädetään lainsäädännössä ja joiden toimivallasta ei ole hallintosäännöllä tai muilla päätöksillä määrätty.

 

Varhaiskasvatuksen palveluseteli

 

Varhaiskasvatuslain (540/2018, 5 §) mukaan varhaiskasvatuksessa voidaan antaa palvelun käyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain mukainen palveluseteli (569/2009). Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, eikä huoltaja voi saada lapsesta samanaikaisesti lasten kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea.

 

Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan oikeus varhaiskasvatukseen ja toiminnan tulee olla asiakaslähtöistä. Palveluntuottajan toiminnan tulee vastata myös sitä tasoa, mitä kunnan vastaavalta toiminnalta edellytetään.

 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja

 

Kirkkonummen kunnassa otettiin varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli käyttöön 1.8.2018 sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksellä (13.12.2017 § 45). Palvelusetelin käyttöön liittyy sääntökirja, jossa kunta asettaa varhaiskasvatuslaissa ja palvelusetelilain 5 §:ssä mainitut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille.

 

Palvelusetelin maksamisen ehtona on, että yksityinen palvelujen tuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palvelujen tuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien varhaiskasvatuspalvelujen tuottajaksi ja sääntökirjan muuttuessa siitä päivämäärästä alkaen, kuten päätöksessä ilmoitetaan. Kunta valvoo lakisääteisenä valvontaviranomaisena sääntökirjan noudattamista. Mikäli palveluntuottaja ei noudata uutta sääntökirjaa, palvelujen tuottaminen palvelusetelillä päättyy ilman irtisanomisaikaa.

 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja määrittelee palvelusetelillä järjestettyä varhaiskasvatusta lainsäädännön lisäksi palveluseteliasiakkuuden, palvelusetelin arvon, palveluntuottajan ja kunnan velvoitteiden, sääntökirjan noudattamisen valvonnan sekä palvelun sisällön ja laadunhallinnan osalta. Sääntökirja toimii varhaiskasvatuksen palvelusetelin toiminta- ja menettelytapaohjeena ja palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan sääntökirjaa.

 

Sääntökirja ei ole sopimus Kirkkonummen kunnan ja palveluntuottajan välillä. Sopimussuhde syntyy palvelusetelitapahtumassa asiakkaan ja palveluntuottajan välille. Sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan.

 

Sääntökirja muodostuu yleisestä- ja erityisestä osasta. Sääntökirja on pykälän liitteenä. Nyt tehty päivitys sisältää esityksen tulosidonnaisen palvelusetelin perushinnasta, lainsäädännölliset muutokset, käsitteiden täsmennystä sekä prosessien tarkennusta.

 

Sääntökirjan päivittämistarpeet

 

Palvelusetelin perushintaan ei ole tehty muutosta sääntökirjan käyttöönoton 1.8.2018 jälkeen. Yksityisen palveluntuotannon kustannuksia ovat nostaneet erityisesti henkilöstökulujen palkankorotukset. Lisäksi palvelutuotannon kustannuksia ovat nostaneet yleinen hintatason nousu mm. tiloja, elintarvikkeita ja materiaaleja koskien.

 

Palvelusetelin perushintaa esitetään korotettavaksi 862 eurosta 881 euroon. Palvelusetelikertoimet säilyvät ennallaan. Palvelusetelin perushintaan esitettävä korotus sisältyy varhaiskasvatuksen vuoden 2023 talousarvioon.

 

Varhaiskasvatuslain 44 § Lupa harjoittaa yksityistä päiväkotitoimintaa astuu voimaan 1.1.2023. Jos yksityinen palveluntuottaja on tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin, palveluntuottaja saa tämän rekisterimerkinnän perusteella järjestää tai tuottaa päiväkotitoimintaa 31 päivään joulukuuta 2026 saakka. Toimintansa 31.12. 2022 jälkeen aloittavalla yksityisellä palvelujentuottajalla on ennen toiminnan aloittamista oltava lupa harjoittaa päiväkotitoimintaa. Luvan myöntää hakemuksesta aluehallintovirasto. Päivityksessä sääntökirjan on lisätty muutoksen edellyttämät asiat ja tarkistettu prosesseja sekä päivitetty vanhentuneita käsitteitä ja lakeja.

 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaan esitettäviä muutoksia on käsitelty sekä suomenkielisten että ruotsinkielisten yksityisten päiväkotien esihenkilöiden kokouksissa alustavasti syksyn 2022 aikana.

 

Vaikutusten arviointi

 

Palveluseteli lisää perheiden vaihtoehtoja lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi ja vähentää painetta kunnan omaan palvelutuotantoon. Tulosidonnainen palveluseteli mahdollistaa yksityisen palvelun käytön kaikille perheille. Asiakkaiden maksamat omavastuuosuudet yksityisessä varhaiskasvatuksessa noudattavat Kirkkonummella kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja.

 

Yksityisen palveluntuotannon riskinä on tuotannon keskeytyminen taloudellisista syistä ja varhaiskasvatuksen järjestämisvastuun siirtyminen viime kädessä kunnalle. Palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia tukeva palvelusetelin perushinta ja palvelusetelin kertoimet varmistavat palveluiden jatkuvuuden ja laadukkaan yksityisen varhaiskasvatuksen toteuttamisen.

Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa

 

Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää

1
palvelusetelin perushinnaksi 881 euroa.

2
päivitetystä varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjasta 1.1.2023 alkaen.

 

 

Käsittely Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

 

Päätös Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi Yksityiset päiväkodit, varhaiskasvatuksen palveluohjaajat, asiakaspalvelusihteerit, varhaiskasvatuksen hallinnollinen sihteeri