Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.04.2021/Pykälä 151

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava (hanke 18000), osayleiskaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 07.04.2021 § 48 

 

 

 

Valmistelija vs. kaavoitusarkkitehti Maria Pudas, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Hankkeen sijainti ja taustaa

 

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava sijaitsee Kirkkonummen kuntakeskuksen pohjoispuolella. Alue rajautuu etelässä Lindalin asuinalueeseen ja pohjoisessa Humaljärveen, lännessä alue rajautuu Meikon luonnonsuojelualueeseen ja idässä Gesterbyntiehen. Suunnittelualue on kooltaan 1030 ha. Suunnittelualueella asuu vuonna 2020 noin 1 300 asukasta. Kirkkonummen kunnalla on maanomistusta Myllykylän alueella. Pääosin suunnittelualue on yksityisomistuksessa.

 

Osayleiskaavahanke on käynnistetty kunnanvaltuuston vuonna 2010 hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisena suunnitteluhankkeena. Kaava kuulutettiin vireille vuoden 2012 alussa. Hanke käynnistyi yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksyttyä hankkeen alkuperäisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 15.12.2011 (§ 116). Osayleiskaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 14.6.2018 (§ 86). Suunnittelun alussa, vuonna 2013 järjestettiin paikkatietokysely (Mapita Oy), jonka avulla kunta sai alueen asukkailta ja muilta kuntalaisilta tärkeää tietoa alueen kehittämiseen. Tämä aineisto selostuksen liitteenä 5.

 

Osayleiskaavaluonnos

 

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan valmisteluaineisto (luonnos) asetettiin yhdyskuntatekniikan lautakunnan 19.11.2015 (§ 78) päätöksellä nähtäville 18.1.-19.2.2016 väliseksi ajaksi. Nähtävillä oloaikana järjestettiin asukastilaisuus 2.2.2016, johon osallistui noin 80 asukasta.

 

Valmisteluaineisto sisälsi varaukset merkittävälle määrälle asumista: esimerkiksi rivi- ja pienkerrostaloja sallivien asuntoalueiden (A) lukumäärä oli useita ja niiden pinta-ala oli liki 75 ha. Pientalovaltaisia asuinalueita (AP) oli kaavaluonnoksessa esitetty yhteensä parisen kymmentä ja niiden pinta-ala oli liki 175 ha. Aineiston maankäyttö mahdollisti myös merkittävän määrän uusia palvelujen ja hallinnon alueita (P, P/KTY) sekä uusia tieyhteyksiä. Ingelsintien jatkeeksi, Humaljärven rantavyöhykkeen tuntumaan esitettiin uusia asuntoalueita (A,  AP) sekä uutta kehämaista yhteyttä, joka olisi jatkunut Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavan uuden Louhosrinteen asuntoalueen kautta Vanhalle Rantatielle ja edelleen Länsiväylälle. Niin ikään Myllykyläntien puolivälistä esitettiin uutta tieyhteyttä Volsintielle.

 

Valmisteluaineistosta saatiin yhteensä 26 lausuntoa sekä 97 mielipidettä. Annetuista lausunnoista ja mielipiteistä on laadittu yhteenvedot sekä vastineet, jotka ovat selostuksen liitteenä 4. Asukastilaisuudessa sekä kaavaluonnoksesta saaduissa mielipiteissä korostuivat muun muassa seuraavat asiat ja tavoitteet:

 

 • tehokkuus ja erityisesti tehokkaan rakentamisen etäisyys kuntakeskuksesta
 • uudet tieyhteydet
 • alueen luonnonläheisyyden, maaseutumaisuuden ja väljyyden säilyttäminen
 • maankäytön ohjaaminen rakennusjärjestyksen mukaisesti ja suunnittelutarveratkaisuin
 • yksityisyyden säilyminen (ei ulkoilureittejä liian lähelle)
 • epätietoisuus kaavaprosessista ja kaavan vaikutuksista asukkaisiin
 • moni mielipiteen antaja vaati osayleiskaavoituksen keskeyttämistä.

 

Osayleiskaavan tavoitteet ja suunnittelua ohjanneet selvitykset

 

Osayleiskaavan tarkoituksena on ratkaista Kirkkonummen kuntakeskuksen pohjoisosan kehittämisen suuntaviivat sekä luoda edellytykset alueen kehittämiselle. Tavoitteena on toteuttaa suunnittelualueelle kuntakeskustaa täydentävää pientaloasumista sekä asukkaita palvelevia toimintoja, kuten virkistysmahdollisuuksien kehittämistä. Suunnittelun tavoitteena on siis uuden rakentamisen ohjaaminen yhdyskuntarakenteellisesti kannattaville alueille sekä ekologisen verkoston ja muiden suojeluarvojen turvaaminen.

 

Osayleiskaavan laatiminen perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään Kirkkonummen kaavoitusohjemaan vuosille 2021-2025 (5.10.2020 § 78). Osayleiskaavalla mahdollistetaan myös kaavoitusohjelman mukainen Myllytorpan alueen asemakaavoitus. Osayleiskaavaehdotuksen maankäyttö on Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 ja 2060 (Demos Helsinki/ Sweco Finland, 2020), Kuntakeskuksen kehityskuvan 2040 (Kirkkonummen kunta, 2016) sekä voimassa olevan maakuntakaavan mukaista.

 

Osayleiskaavan vaikutusselvityksiä on laadittu kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen. Selvitykset painottuvat merkittäviin vaikutuksiin ja kohdentuvat erityisesti muuttuviin alueisiin. Selvitysten tarkkuus riippuu aina kaavan ohjauksen yksityiskohtaisuudesta. Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavalla on pääasiassa tarkoitus ohjata asemakaavoitusta.

 

Osayleiskaavaa varten on laadittu seuraavia selvityksiä:

 

 • Kirkkonummen länsiosan arkeologinen inventointi (Museovirasto, 2011).
 • Kirkkonummen 2. vaiheen osayleiskaavaan liittyvä Paikka! -kysely (Mapita, 2013).
 • Luontoselvitys Läntisen kuntakeskuksen, Pikkalanlahden, Kantvikin ja Pippurin alueella (Luontotieto Keiron Oy, 2014).
 • Ekologisten yhteyksien tarkastelu Myllykylän, Överbyn, Kantvikin ja Jorvaksen alueilla (Luontotieto Keiron Oy, 2014).
 • Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava (Stadionark, 2014).

 

Selvitykset, jotka on laadittu osayleiskaavan valmisteluaineiston nähtävillä olon jälkeen:

 

 • Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan kaavataloudellinen arviointi (Ramboll Finland Oy, 2018).
 • Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan vesihuollon yleissuunnitelma (Ramboll Finland Oy, 2018).
 • Kirkkonummen pienvesiselvitys. Luontoselvitys ja kunnostussuunnitelma 2018 (Silvestris luontoselvitys Oy, 2019).
 • Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen Natura-tarvearvio (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 2018).
 • Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan hulevesiselvitys (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 2019).

 

Keskeisesti osayleiskaavahankkeen suunnittelua ovat ohjanneet myös Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) sekä Metsähallituksen luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset lausunnot Natura-arviosta (2020). Osayleiskaavan valmisteluaineiston nähtävillä olon jälkeen osa kaavan tavoitteista ja keskeisistä ratkaisuista on muuttunut vaikutusselvitysten myötä merkittävästi. Esimerkiksi kaavataloudellisella arviolla on ollut merkittävä vaikutus osayleiskaavassa osoitettavaan maankäyttöön.

 

Osayleiskaavaehdotus

 

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Sen tavoitevuosi on tarkennettu aiemmin esitetystä vuoteen 2050. Tarkoittaen, että osayleiskaavassa osoitetut asemakaava-alueet ja liikennejärjestelmä on toteutettu kyseiseen vuoteen mennessä.

 

Osayleiskaavassa osoitetaan monipuolisesti rakentamismahdollisuuksia eri asumistyypeille: sekoittuneita, verraten tehokkaita pien- ja kerrostaloalueita (A), tiiviitä pientaloalueita (A ja AP), omakotialueita (AP ja AO) sekä maaseutuasumista (AO ja AM). Osayleiskaavassa uudisrakentamisen tehokkuutta on kevennetty niin, että alue tulee kehittymään vahvemmin pientalovaltaisena kerrostaloalueiden sijaan. Osayleiskaavan maankäyttöratkaisun myötä alueiden nykytilanteen mukaista hajanaista rakennetta eheytetään ja tiivistetään.

 

Tehokkaimmin toteutettava asuminen on keskitetty osayleiskaava-alueen eteläosaan ja Volsintien varrelle pääosin Uudenmaan maakuntakaavan mukaiselle taajamatoimintojen alueelle sekä kuntataloudellisesti toteuttamiskelpoisille alueille. Valtaosa uudesta asuntorakentamisesta toteutetaan laatimalla asemakaavat. Asemakaavoitettavaksi osoitettuja alueita (A, AP) ovat uudet asuinalueet sekä ne alueet, joilla taajamoitumiskynnys on ylittynyt ja joiden lisärakentaminen edellyttää yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Näillä asemakaava-alueiden lievealueilla lisärakentamisen mahdollisuuksia on mahdollista tarkastella vain tarkemman maankäytön suunnittelun, eli asemakaavoituksen keinoin.

 

Haja-asutusalueilla, jonne ei laadita asemakaavaa, nojaudutaan lupavalmistelussa kunnan rakennusjärjestykseen sekä osayleiskaavassa osoitettuun mitoitusperiaatteeseen, joka pohjautuu pääosin Kirkkonummen yleiskaavan 2020 mitoitukseen. Erillispientalojen asuntoalueiksi (AO/nro) on osoitettu Humaljärven eteläranta sekä Meiko-Lappträsk Natura-alueen ja Meikon suojelualueiden lähialueet. Rakennuspaikkoja toteutettaessa näille alueille on noudatettava osayleiskaavan rakennusoikeuslaskelmaa, joka on kaavaselostuksen liitteenä 11. Osayleiskaava toimii tällöin lupavalmistelun tukena. Kaavaselostuksessa on tuotu esiin poikkeukset yleiskaavan mukaisesta hajarakennusoikeuden määrittelystä sekä eroavaisuudet kunnan rakennusjärjestykseen.

 

Asumiseen osoitettujen alueiden osuus osayleiskaavan asemakaavoitettavista aluevarauksista on noin 68 prosenttia (n. 245 ha). Kun mukaan laskee myös erillispientalojen asuntoalueet, niin asumisen alueita suunnittelualueella on yhteensä noin 330 ha. Alustavan rakennusoikeustarkastelun perusteella osayleiskaava mahdollistaisi alueelle teoreettisesti arviolta 3 700 - 4 000 uutta asukasta. Mitä todennäköisimmin asukasmäärä on edellä esitettyä alempi.

Asuntoalueiden läheisyyteen on osoitettu virkistysalueita reitteineen. Niiden osuus asemakaavoitetusta alasta on noin 30 prosenttia. Virkistysalueiden riittävä määrä ja laatu on tärkeää, jotta virkistyskäyttöpaine ei ohjaudu liiaksi Natura-alueelle.

 

Uusista osayleiskaavaluonnoksessa osoitetuista katuyhteyksistä on luovuttu ja suunnittelualue tukeutuu ensisijaisesti jo olemassa olevaan liikennejärjestelmään. Yhteystarpeet, joiden sijainti ratkaistaan asemakaavaa laadittaessa, on osoitettu ohjeellisina. Palvelujen ja hallinnon alueita sekä toimitilarakennusalueita on vähennetty merkittävästi kaavan valmisteluaineistossa esitetystä. Uusi työpaikka-alue (TP) on osoitettu Gesterbyntien varrelle. Lisäksi palvelujen ja hallinnon alueita (P) on osoitettu Volsintien ja Myllykyläntien risteyksen läheisyyteen sekä Neidonkallion asemakaavoitetun alueen itäpuolelle. Näin mahdollistetaan esimerkiksi päiväkodin tai päivittäistavarakaupan sijoittuminen alueelle. Uusia työpaikkoja alueelle voisi laskennallisesti syntyä vain joitain kymmeniä.

 

Kokonaisuudessaan maankäytön suunnittelutavoitteet on sovitettu yhteen muun muassa alueen erityispiirteiden, luonto- ja kulttuuriarvojen sekä paikallisten tarpeiden kanssa siten, että maankäyttöratkaisun ja vallitsevan luonnonympäristön kesken saavutetaan tasapainoinen ja hyvä elin- ja toimintaympäristö. Uuden maankäytön vaikutukset Meikon suojelualueisiin on otettu huomioon. Muutoinkin osayleiskaavan maankäyttöratkaisuissa korostuu kehitettävien alueiden ja luonnonympäristön sopusointu, mikä ilmenee muun muassa alueen luonnon monimuotoisuuden vaalimisena sekä siinä, että on varattu riittävän laajat luonnonympäristöt eheille ja toimiville ekologisille yhteyksille.

 

Asiakirjat:

 

 • Kaavakartta ja -määräykset (piir.nro 3424)
 • Kaavaselostus
 • Kaavaselostuksen liitteet (1-18)

 

 

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

1
esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaehdotuksen (piir.nro 3424) asiakirjoineen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

2
pyytää osayleiskaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta:
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- kunnallistekniikkapalvelut
- Kirkkonummen Vesi
- sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
- kuntakehitysjaosto
- perusturva
- vanhusneuvosto
- vammaisneuvosto
- nimistötoimikunta

Muut viranomaiset:
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Uudenmaan liitto
- Länsi-Uudenmaan museo
- Siuntion kunta
- Kirkkonummen seurakuntayhtymä
- Espoon seudun ympäristöterveys -kuntayhtymä
- HSL, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
- HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Metsähallitus, luontopalvelut
- Suomen metsäkeskus
- Metsänhoitoyhdistys Eteläinen Metsäreviiri
- Suomen riistakeskus, Uusimaa

Yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat:
- Kirkkonummen kuntakeskusyhdistys KIDE ry
- Kirkkonummen yrittäjät ry
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys ry
- MTK-Uusimaa
- Kyrkslätts Hembygdsförening rf
- Kyrkslätts Landsbygdsförening rf
- Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry.
- Kirkkonummi-Siuntion kalastusalue
- Alueen kalastus- ja osakaskunnat
- Gesterby-Sepänkylä kyläyhdistys
- Gesterbyn Kilta
- Neidonkallion asukasyhdistys
- Volsnejdens Ungdomsförening
- Nylands Svenska producentförbund
- Kvarnbyn yksityistien tiekunta
- Buraksen tiekunta
- Ingelsin Rantatien tiekunta - Ingels Strandsvägs väglag
- Samkulla väglag
- Vinkelboda väglag
- Norrbo väglag
- Isontammentien tiekunta
- Dalkullantien tiekunta
- Ytterkurkin yksityistien tiekunta

Yritykset:
- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Oyj
- Telia Finland Oyj
- Telenor Oy
- Fingrid Oyj
- Suomen Sokeri Oy
- muut alueella toimivat yritykset

 

 

Käsittely Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti yksimielisesti lisätä lausunnonantajiin ojitusyhtiön.

 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti sekä lisäsi lausunnon antajiin ojitusyhtiön. 

 

 Vs. kaavoitusarkkitehti Maria Pudas ja kaavoitusarkkitehti Elina Virtanen poistuivat kokouksesta § 48 käsittelyn jälkeen klo 20.04.             

 

Kunnanhallitus 26.04.2021 § 151  

661/10.02.02/2019  

 

 

Valmistelija vs. kaavoitusarkkitehti Maria Pudas, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1
asettaa Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaehdotuksen (piir.nro 3424) asiakirjoineen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

2
pyytää osayleiskaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta:
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- kunnallistekniikkapalvelut
- Kirkkonummen Vesi
- sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
- kuntakehitysjaosto
- perusturva
- vanhusneuvosto
- vammaisneuvosto
- nimistötoimikunta

Muut viranomaiset:
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Uudenmaan liitto
- Länsi-Uudenmaan museo
- Siuntion kunta
- Kirkkonummen seurakuntayhtymä
- Espoon seudun ympäristöterveys -kuntayhtymä
- HSL, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
- HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Metsähallitus, luontopalvelut
- Suomen metsäkeskus
- Metsänhoitoyhdistys Eteläinen Metsäreviiri
- Suomen riistakeskus, Uusimaa

Yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat:
- Kirkkonummen kuntakeskusyhdistys KIDE ry
- Kirkkonummen yrittäjät ry
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys ry
- MTK-Uusimaa
- Kyrkslätts Hembygdsförening rf
- Kyrkslätts Landsbygdsförening rf
- Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry.
- Kirkkonummi-Siuntion kalastusalue
- Alueen kalastus- ja osakaskunnat
- Gesterby-Sepänkylä kyläyhdistys
- Gesterbyn Kilta
- Neidonkallion asukasyhdistys
- Volsnejdens Ungdomsförening
- Nylands Svenska producentförbund
- Kvarnbyn yksityistien tiekunta
- Buraksen tiekunta
- Ingelsin Rantatien tiekunta - Ingels Strandsvägs väglag
- Samkulla väglag
- Vinkelboda väglag
- Norrbo väglag
- Isontammentien tiekunta
- Dalkullantien tiekunta
- Ytterkurkin yksityistien tiekunta

Yritykset:
- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Oyj
- Telia Finland Oyj
- Telenor Oy
- Fingrid Oyj
- Suomen Sokeri Oy
- muut alueella toimivat yritykset
- ojitusyhtiö

 

 

Käsittely

 Tero Luomajärvi  avasi lyhyesti asian ja Maria Pudas esitteli osayleiskaavaehdotuksen. Käytiin keskustelu. Käsittelyn aikana Saara Huhmarniemi Anna Aintilan, Kati Kettusen, Pirkko Lehtisen, Matti Kaurilan, Piia Aallonharjan ja Reetta Hyvärisen kannattamana esitti seuraavaa evästystä jatkokäsittelyyn: " Kaavan valmistelun aikana on ollut keskustelussa virkistysreitti kuntakeskuksen ja Meikon ulkoilualueiden välillä. Kaavan jatkovalmistelussa virkistysreitti merkitään kaavaan." Lisäysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Pykälän käsittelyn aikana klo 17.30-18.30 olivat läsnä kaavoitusarkkitehti Maria Pudas ja kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti seuraavalla evästyksellä: " Kaavan valmistelun aikana on ollut keskustelussa virkistysreitti kuntakeskuksen ja Meikon ulkoilualueiden välillä. Kaavan jatkovalmistelussa virkistysreitti merkitään kaavaan."

 

Tiedoksi 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa