Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 17.02.2022/Pykälä 14 

 

Tolsanjärven asemakaava (hanke 14100), päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen (MRL 62 § ja 63 §)

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.02.2022 § 14  

89/10.02.03/2019  

 

 

Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Anniina Lehtonen, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

 

 Kuvaus

 

 Tolsanjärven asemakaavaksi nimetty kaavahanke sijaitsee Tolsassa Länsiväylän etelä puolella, Tolsan aseman välittömässä läheisyydessä. Alue rajautuu pohjoisessa Rantarataan, etelässä Peuramaan hiihtokeskukseen, idässä Porkkalantiehen ja lännessä Peuramaalta Jerikonmäkeen vievään hiihtolatuun. Kaava-alue on kooltaan n. 250 ha, josta kunta omistaa n. 19 ha.

 

 Tolsanjärven asemakaava sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan vuosille 2021-2025.

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tavoitteena on tiedottaa alueen asukkaita päivitetystä kaava-alueen rajauksesta, kaavan taustasta ja tarkoituksesta sekä tavoitellusta aikataulusta.

 

 Kaavaprosessin vaiheet

 

 Kuntatekniikan lautakunta hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 25.4.2019 (§ 71). Osallisuus- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ja kaavan vireille tulosta kuulutettiin 7.6.2019 Kirkkonummen Sanomissa sekä ilmoitettiin suunnittelualueen maanomistajille kirjeitse.

 

 Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi kaavan valmisteluaineiston 23.1.2020 (§3) ja asetti sen julkisesti nähtäville. Kaavan valmistelualineisto pidettiin julkisesti nähtävillä kunnantalossa ja kunnan kirjastoissa 17.2. - 20.3.2020 välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus kunnantalolla 3.3.2020. Kaavan valmisteluaineistosta saapui 22 lausuntoa ja 41 mielipidettä.

 

 Kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolon jälkeen kaavaehdotusta valmisteltaessa, on kaava-aluetta laajennettu sen kaakkoisosassa Långstrandintien ja Långstrandinkujan väliselle alueelle.

 

 Kaavan tavoitteet

 

 Asemakaavan tavoitteena on tehostaa Tolsan asemanseudun lähialueen maankäyttöä sekä täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta uusilla pientalovaltaisilla asuinkortteleilla sekä yrityskortteleilla. Tavoitteena on myös pientalotonttien kaavoittaminen kunnan omistamille maille.

 

 Liikenneverkoston osalta keskeisimmät tavoitteet ovat pääkevytliikenneyhteyksien osoittaminen sekä paikallisiin että seudullisiin tarpeisiin, kuten yhteydet kuntakeskuksen palveluihin sekä seudulliseen pääpyöräilyverkostoon. Lisäksi ratkaistavaksi tulee katuyhteydet asuntoalueilta Porkkalantielle.

 

 Alustava aikataulu ja osallistuminen

 

 Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty kaava-alueen päivitetty rajaus, jota tarkennetaan tarpeen mukaan suunnitteluprosessin edetessä. Kaavaehdotus on tavoitteena asettaa nähtäville vuoden 2022 syksyllä ja kaava on tavoitteena hyväksyä vuoden 2023 aikana. Osallistuminen, osalliset ja yhteistyö on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

 

 

 

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa

 

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää hyväksyä Tolsanjärven asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 62 § ja 63 §).

 

 

Käsittely Käsittelyn aikana tehtiin seuraavat evästysehdotukset.

 

Matti Kaurilan evästysehdotus:

Yhdyskuntatekniikan lautakunta evästää jatkosuunnittelua seuraavilla evästyksillä;

1. Alueen jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon Jerikonmäen-Peuranmaan alueen virkistys- ja latuverkoston kehittämismahdollisuudet.

2. Länsiväylän vieressä olevilla KTY tonteilla varataan myös mahdollisuus myyntitoimintaan.

 

Aleksander Polkko, Hannu Valtanen, Kim Liljequist, Michaela Lindholm, Pekka Jäppinen, Teemu Kelkka, Antti Salonen, Ronja Karkinen ja Josephine Frimodig kannattivat Kaurilan ehdotusta.

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi evästyksen yksimielisesti.

 

Josephine Frimodigin evästysehdotus:

Lisätään lausunnon antajiin Peuramaa Ski Oy ja Peuramaa Golf Oy

Keskustelun jälkeen Josephine Frimodig veti ehdotuksensa pois.

 

Ronja Karkisen ensimmäinen evästysehdotus:

Aluetta kaavoitettaessa kunnan omistamille maa-alueille asetetaan määräyksiä rakennusten energiatehokkuusluokasta.

 

Sanni Jäppinen kannatti ehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että Karkisen evästysehdotusta oli kannatettu, mutta koska lautakunta ei kannattanut sitä yksimielisesti, ehdotuksesta pitää äänestää.

 

Puheenjohtaja ehdotti seuraavan äänestysjärjestyksen: JAA = pohjaehdotus, EI = Ronja Karkisen tekemä evästysehdotus. Lautakunta hyväksyi äänestysjärjestyksen.

 

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin

9 JAA-ääntä (Josephine Frimodig, Pekka Jäppinen, Teemu Kelkka, Kim Liljequist, Michaela Lindholm, Aleksander Polkko, Antti Salonen, Hannu Valtanen ja Matti Kaurila)

2 EI-ääntä (Sanni Jäppinen ja Ronja Karkinen)

0 TYHJÄ

0 POISSA

 

Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus voitti.

 

Ronja Karkisen toinen evästysehdotus:

Aluetta kaavoitettaessa kunnan omistamille maa-alueille asetetaan määräyksiä rakennusten uusiutuvan energian käytöstä ja varataan uusiutuvan energian toteutukseen maa-alaa.

 

Sanni Jäppinen kannatti ehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että Karkisen evästysehdotusta oli kannatettu, mutta koska lautakunta ei kannattanut sitä yksimielisesti, ehdotuksesta pitää äänestää.

 

Puheenjohtaja ehdotti seuraavan äänestysjärjestyksen: JAA = pohjaehdotus, EI = Ronja Karkisen tekemä evästysehdotus. Lautakunta hyväksyi äänestysjärjestyksen.

 

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin

9 JAA-ääntä (Josephine Frimodig, Pekka Jäppinen, Teemu Kelkka, Kim Liljequist, Michaela Lindholm, Aleksander Polkko, Antti Salonen, Hannu Valtanen ja Matti Kaurila)

2 EI-ääntä (Sanni Jäppinen ja Ronja Karkinen)

0 TYHJÄ

0 POISSA

 

Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus voitti.

 

Ronja Karkisen kolmas evästysehdotus:

Aluetta kaavoitettaessa kunnan omistamille maa-alueille asetetaan määräys rakennusten rakentamisesta puurunkoisina.

 

Sanni Jäppinen kannatti ehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että Karkisen evästysehdotusta oli kannatettu, mutta koska lautakunta ei kannattanut sitä yksimielisesti, ehdotuksesta pitää äänestää.

 

Puheenjohtaja ehdotti seuraavan äänestysjärjestyksen: JAA = pohjaehdotus, EI = Ronja Karkisen tekemä evästysehdotus. Lautakunta hyväksyi äänestysjärjestyksen.

 

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin

9 JAA-ääntä (Josephine Frimodig, Pekka Jäppinen, Teemu Kelkka, Kim Liljequist, Michaela Lindholm, Aleksander Polkko, Antti Salonen, Hannu Valtanen ja Matti Kaurila)

2 EI-ääntä (Sanni Jäppinen ja Ronja Karkinen)

0 TYHJÄ

0 POISSA.

 

Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus voitti.

 

Aleksander Polkon evästysehdotus:

Uusiutuville energiamuodoille voidaan varata maa-alaa mutta se ei saa sulkea pois muita energiamuotoja.

 

Puheenjohtaja totesi, että Polkon evästysehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Kim Liljequistin evästysehdotus:

Alueen kaavoituksessa on mahdollisuuksien mukaan pohdittava/harkittava määräyksien asettamista uudisrakennusten rakennustapaan, energiatehokkuuteen ja rakennusluokkaan, sekä uusiutuvan energian käyttöön liittyen.

 

Ronja Karkinen, Josephine Frimodig, Michaela Lindholm, Teemu Kelkka, Pekka Jäppinen ja Sanni Jäppinen kannattivat Kim Liljequistin evästysehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että Liljequistin evästyssehdotusta oli kannatettu, mutta koska lautakunta ei kannattanut sitä yksimielisesti, ehdotuksesta pitää äänestää.

 

Puheenjohtaja ehdotti seuraavan äänestysjärjestyksen: JAA = pohjaehdotus ja EI = Kim Liljequistin evästysehdotus. Lautakunta hyväksyi äänestysjärjestyksen.

 

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin

3 JAA-ääntä (Aleksander Polkko, Antti Salonen ja Matti Kaurila)

8 EI-ääntä (Josephine Frimodig, Sanni Jäppinen, Pekka Jäppinen, Ronja Karkinen, Teemu Kelkka, Kim Liljequist, Michaela Lindholm, Hannu Valtanen)

0 TYHJÄ

0 POISSA

 

Puheenjohtaja totesi, että EI-äänet voittivat ja evästysehdotus lisätään päätökseen.

 

 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti

1
hyväksyä Tolsanjärven asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 62 § ja 63 §)

2
evästää jatkosuunnittelua seuraavilla evästyksillä;
1. Alueen jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon Jerikonmäen-Peuranmaan alueen virkistys- ja latuverkoston kehittämismahdollisuudet.
2. Länsiväylän vieressä olevilla KTY tonteilla varataan myös mahdollisuus myyntitoimintaan.
3. Alueen kaavoituksessa on mahdollisuuksien mukaan pohdittava/harkittava määräyksien asettamista uudisrakennusten rakennustapaan, energiatehokkuuteen ja rakennusluokkaan, sekä uusiutuvan energian käyttöön liittyen.

 

Tiedoksi