Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 501 

 

Kirkkonummen kunnan lausunto Kolabackenin asemakaavan hyväksymistä (hankenumero 34700) koskevasta kunnallisvalituksesta

 

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 501  

145/10.02.03/2020  

 

 

Valmistelija kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Kunnanvaltuusto käsitteli Kolabackenin asemakaavaa kokouksessaan 30.8.2021 § 93 ja päätti hyväksyä asemakaavan ja sen asiakirjat piirustuksen numero 3451 mukaisesti.

 

Valtuuston päätöksestä tehtiin yksi valitus Helsingin hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus pyytää kunnalta lausuntoja valituksen johdosta. Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 43 §:n 20:n kohdan mukaan kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu antaa lausunto kunnanvaltuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevaan valitukseen, jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätöstä ei tule kumota.

 

Lausuntopyynnön mukaan lausunto on annettava hallinto-oikeudelle 29.11.2021 mennessä.

 

Valituksen keskeinen sisältö

 

Valituksen laatijana on Finnträskin Suojeluyhdistys r.y.

 

Tehdyssä valituksessa on nostettu esiin mm. seuraavia perusteluja:

 

-  asemakaava on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen. Se ei perustu voimassa olevaan yleiskaavaan tai osayleiskaavaan, ja on myös maakuntakaavan vastainen.

-  sen valmistelussa ei ole noudatettu luonnonsuojelulain vaatimuksia, ja se on EU-lainsäädännön (luontodirektiivi) vastainen (IV-liitteen lajeja alueella). Se on näin luonnonsuojelulain vastainen

-  sen valmistelussa ei ole annettu oikeita päätöksen perustelujen kannalta olennaisia tietoja, vaan ilmeisen tarkoituksellisesti virheellisiä tietoja hankkeen ympäristö-, metsäkato- ja ilmastovaikutuksista.

 

Valituksessa esitetään lisäksi, että päätöksellä olisi suuri merkitys ennakkotapauksena, koska kyseessä ei ole vähäinen poikkeaminen yleiskaavasta, eikä yleiskaavan vastaisesti suunniteltava alue, jota vastaan luovutaan toisesta, jo rakentamiseen yleiskaavassa varatun alueen rakentamisesta, kuten läheisessä Sarvvikinportin asemakaavan tapauksessa (KHO 6025/1/19, antopäivä 28.04.2021). Valituksessa esitetään lisäksi useassa kohtaa muun muassa, että asemakaavalla varattaisiin noin 100 hehtaarin metsäalue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja (MU-alue) kokonaan aidattavaksi ja varattavaksi teollisuusrakentamiseen alueella, joka maakuntakaavassa on varattu taajamatoimintoja varten. Kyseinen väite perustuu väärintulkintaan siltä osin, että asemakaavassa osoitettujen Energiatiehen, Energiakujaan ja Sundsbergin yritystiehen kytkeytyvien korttelin 2258 ET- ja KTY- tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on yhteensä vain vajaa 60 hehtaaria. Kaavassa ei anneta myöskään määräyksiä korttelialueiden aitaamisesta, eikä siten siis myöskään edellytetä sitä. Valituksessa niin ikään useassa kohtaa käytetty teollisuusrakentaminen -termi antaa myös virheellisen kuvan asemakaavalla mahdollistettavan toiminnan luonteesta ja sen ympäristövaikutuksista sekä suhteesta Uudenmaan maakuntakaavan ja Uusimaa-kaavan 2050 taajamatoimintojen alue- ja kehittämisvyöhyke- merkintöihin.

 

Kirkkonummen kunta esittää vastineessaan hallinto-oikeudelle, että valituksessa ei ole tuotu esille sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella kunnanvaltuuston 30.8.2021 kokouksessa 93 §:ssä tehty päätös Kolabackenin asemakaavan hyväksymisestä tulisi kumota.

 

Esityslistan liite

-          Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Kolabackenin asemakaavan hyväksymistä koskevasta kunnallisvalituksesta

 

Oheismateriaali

- Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Kolabackenin asemakaavan valituksesta

- Finnträskin Suojeluyhdistys r.y.:n kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeudelle

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Aarnio Tarmo

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1
lähettää liitteenä olevan lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen johdosta

2
esittää lausunnossaan, että kunnallisvalitus hylätään ja valtuus¬ton Kolabackenin asemakaavaa koskevaa hyväksymispäätöstä 30.8.2021, § 93, ei kumota.

3
toimittaa kunnan päätöksen perusteena olleet asiakirjat

4
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

 

Käsittely

 Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen esitteli asian. Käytiin keskustelu.

 

 Piia Aallonharja saapui kokoukseen pykälän aikana 16.52.

 

 Seppo Mäkinen oli läsnä kokouksessa pykälän ajan 16.35-17.09.

 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi Helsingin hallinto-oikeus