Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.05.2021/Pykälä 174

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Gesterbyn koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen, kv

 

Valmistelija yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen ja vt. sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Aikaisempi käsittely

 

Palvelutuotannon lautakunta 24.9.2015 §

Palvelutuotannon lautakunta 28.11.2016 § 36

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 14.12.2016 § 68 Kunnanhallitus 9.1.2017 § 5

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 8.2.2017 § 7 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 24.5.2017 § 26 Palvelutuotannon jaosto 16.8.2017 § 13

Kunnanhallitus 11.9.2017 § 108

Palvelutuotannon jaosto 15.8.2018 § 53

Palvelutuotannon lautakunta 23.10.2019 § 34

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 13.11.2019 § 26 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 05.11.2019 § 24 Kunnanhallitus 09.12.2019 § 420

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 29.1.2020 § 6 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 05.02.2020 § 8 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 26.02.2020 § 17

Palvelutuotannon lautakunta 26.02.2020 § 11

Kunnanhallitus 16.03.2020 § 92

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 30.9.2020 § 52 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 7.10.2020 § 46

Palvelutuotannon lautakunta 15.10.2020 § 76
Kunnanhallitus 09.11.2020 § 391
Kunnanhallitus 15.02.2021 § 47
Palvelutuotannon lautakunta 14.4.2021 § 24


_____

 

Kunnanhallitus 09.11.2020 § 391
 

Gesterbyn koulusta on laadittu tarveselvitys, jonka lautakunnat ja lopulta kunnanhallitus on hyväksynyt 11.9.2017 § 107. Kunnanhallitus 11.9.2017 § 107 päätti Winellska skolanin tarveselvitystä hyväksyttäessä, että hankesuunnittelu käynnistetään koko Gesterbyn koulukeskuksen kattavana kokonaisuutena. Lautakunnat ja edelleen kunnanhallitus päätti hyväksyä 16.03.2020 § 92 Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen tarveselvityksen. Tämän johdosta Kyrkslätts gymnasiumin poistetaan tästä hankkeesta. Gesterbyn koulukeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut 15.9.2020. Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden hankeohjeen mukaan hankesuunnitelman hyväksyy käyttäjätoimialan- (SVOL 30.9.2020, SFUN 7.10.2020) ja palvelutuotannon lautakunta (Patu 15.10.2020), sekä edelleen kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto.

 

Asian taustaa 

 

Gesterbyn koulukeskuksessa toimii tällä hetkellä Gesterbyn koulu, Winellska skolan, Kyrkslätts gymnasium ja Papinmäen koulu. Uuteen rakennukseen muuttaa Gesterbyn koulu, Papinmäen koulu ja Winellska skolan. Lisäksi Prästgårdsbackens daghemin esikoulu ja kielikylvyn esikoulu siirtyvät valmiiseen koulukeskukseen.   

 

Papinmäen koulun toiminnan siirryttyä uuteen koulukeskukseen voidaan nykyinen rakennus muutos- ja peruskorjata 6-7 -ryhmäiseksi päiväkodiksi Prästgårdsbackens daghemin käyttöön. Tontilla sijaitsee myös maanalainen väestösuoja, jonka peruskorjaustarve lähenee.

  

Nyt käsiteltävänä olevaan Gesterbyn koulukeskuksen rakennushankkeeseen ei kuitenkaan sisälly väestönsuojan peruskorjausta tai Papinmäen nykyisen rakennuksen muutos- ja peruskorjaustöitä, vaan ne toteutetaan erillisenä hankkeena.  

 

Koulukeskuksen rakennukset ovat pääosin rakennettu vuosien 1968 - 1975 aikana. A-rakennusta on laajennettu vuosina 1986, 1999 ja 2006. Käsityötiloissa on suoritettu muutos- ja korjaustöitä vuosina 2014 - 2016.  Rakennuksissa on toteutettu pieniä korjaustöitä, mutta varsinaista peruskorjausta ei ole tehty. 

 

Tällä hetkellä rakennukset ovat heikossa kunnossa ja pääosin elikaarensa päässä. A-rakennuksesta teetetyn kuntotutkimuksen perusteella A-rakennuksen vanhimmat osat on todettu korjauskelvottomiksi. Gesterbyn koulun päärakennus ja Winellska skolanin B-rakennus ovat käyttökiellossa, ja näitä tiloja korvaamaan on toteutettu väliaikaiset väistötilat koulun tontille. Myös edelleen käytössä olevissa tiloissa, kuten liikuntasalissa, esiintyy sisäilmaongelmia.  

 

Gesterbyn koulukeskuksen rakennushanke toteuttaa sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen palveluverkkosuunnitelmaa ja kunnan kiinteistöstrategiaa. Hanke on osa laajempaa väestöennusteisiin perustuvaa palveluverkon kehittämistä, jossa pyritään toteuttamaan tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset tilat kustannustehokkaasti ja järjestämään rakentamisen aikaiset väistötilaratkaisut suunnitelmallisesti ja ennakoiden koko kunnan tasolla. 

 

 

Hankesuunnitelmassa selvitetyt toteutusvaihtoehdot 

 

Hankesuunnitelmassa tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa:   

 

Vaihtoehto A: Nykyiset rakennukset puretaan ja korvataan yhtenäisellä uudisrakennuksella.     

 

Vaihtoehto B: A-rakennuksen vuonna 2007 valmistunut osa muutos- ja peruskorjataan osaksi tulevaa kampusta. Muut rakennukset puretaan ja korvataan tarvittavat tilat uudisrakennuksena. 

 

Molemmissa vaihtoehdoissa tällä hetkellä A-rakennuksessa sijaitseva tuotantokeittiö ja muut käyttäjien toimintaa tukevat tilat on oltava käytössä koko hankkeen ajan. 

 

Vaihtoehdoista laadittiin alustavien tilaohjelmien mukaan kustannusarvio 1.6.2020, jonka perusteella vaihtoehto B peruskorjaus- ja laajennusvaihtoehto osoittautui 2 552 000 € kalliimmaksi. 

 

Hankesuunnitelman liitteenä olevan tilaohjelman mukaisesti rakennuksen hyötyneliömäärä on 9 129 hym2 ja bruttoneliömäärä on 12 598 brm2. Tavoitehintainen kustannusarvio on 40 978 000,00 €. 

 

Vaihtoehdossa A uudisrakentamisella saavutetaan nykymitoituksen mukaiset sekä toiminnallisesti että teknisesti tulevaisuuden tarpeet huomioivat tilat. Uudisrakentamisella saavutetaan parempi tilatehokkuus, jolloin sama tilatarve saavutetaan pienemmällä kokonaisalalla.  

 

Vaihtoehdossa B Winellska skolanin A-rakennuksen peruskorjaukselta edellytetään mittavia korjaus ja muutostoimenpiteitä, jotta tilat saadaan terveelliseen ja kestävään kuntoon. Vaihtoehdon B kokonaiskustannukset ovat suuremmat kuin vaihtoehdon A. Lisäksi peruskorjaus sisältää korjaustyön laajuuteen, tekniseen toteutukseen ja rakenteiden elinkaareen liittyviä riskejä. Peruskorjauskohdetta on haastavaa toteuttaa elinkaarimallilla johtuen palveluntarjoajille siirrettävästä riskistä. Riskin hinnoittelu näkyy investointihinnassa. 

 

Hankesuunnitelmassa on selvitetty puurakentamisen kustannusvaikutusta. Puurakentamisen lisäkustannus on noin 3,5% - 5%, joka on määritelty viitekohdemenettelyllä. Vaihtoehdon A toteuttaminen puurakenteisena aiheuttaa lisäkustannuksia n. 2,3 - 3,0 M€. Vaihtoehdon B uudisosan toteuttamien puurakenteisena aiheuttaa 2,0 - 2,5 M€ lisäkustannuksen. Puurakentamisen investointivaiheen kustannusvaikutus johtuu rakenteiden ja talotekniikan paloteknisten ratkaisujen toteuttamisesta, sprinkler-järjestelmästä ja lisääntyneistä suunnittelukustannuksista. Ylläpitovaiheen kustannusvaikutusta on vaikea arvioida johtuen vähäisistä verrokkikohteista.  

 

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena ja palveluntarjoaja valitaan kilpailullisen neuvottelumenettelyn tuloksena. Kilpailullinen neuvottelumenettely toteutetaan vuoden 2021 aikana. Hankkeen rahoitus toteutetaan leasing-rahoituksena. Hankkeen nykyisellä aikataululla leasing-maksut käynnistyvät vuoden 2024 syksyllä rakennuksen vastaanoton jälkeen.  

 

Palvelutuotannon lautakunnan päätökset 15.10.2020 § 76

 

Palvelutuotannon lautakunta päätti 76 §:n päätöskohdassa 3, että: "Erityisesti tulisi ennen kunnanhallituksen käsittelyä selvittää vaihtoehto, jossa Papinmäen koulun tiloihin siirretään hankkeen valmistuttua ainoastaan Lindalin päiväkodin toiminnot. Muilta osin Papinmäen koulun tilat jäisivät sellaisenaan osaksi kampusta. Prästgårdsbackens daghem toiminnot osoitteessa Rajanotkontie 6 jäisivät nykyiselle paikalleen, jota varten näihin tiloihin varauduttaisiin tekemään tarvittavat korjausinvestoinnit." Lisäksi palvelutuotannon lautakunta evästi seuraavasti: "Voiko Papinmäen koulu käyttää myös osittain nykyisiä tiloja saada myös tiloja uudesta oppimiskeskuksesta. Tieto tulee tuoda kunnanhallituksen käsittelyyn."

 

Palvelutuotannon lautakunnan päätökseen ja evästykseen on selvitykset oheismateriaalina 1. Yhteenvetona opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen toteuttamisen osalta voidaan todeta, että jos Papinmäen koulun tilojen säilyttäminen osaksi sellaisenaan osana kampusta johtaisi siihen, että Papinmäen koulun oppilaat jaettaisiin tilojen osalta kahteen eri rakennukseen, joista vanhassa tilat eivät nykyisin enää vastaa oppilasryhmän tarvitsemia oppimisympäristöille asetettavia vaatimuksia, voidaan tämä nähdä  yhdenvertaisuuslain (6§, 8§, 10§) ja syrjimättömyysperiaatteen vastaisena. Ratkaisussa, jossa Papinmäen koulun nykyisiin tiloihin siirrettäisiin ainoastaan Lindalissa sijaitsevat Prästgårdsbackensin päiväkodin toiminnot, ei myöskään saavutettaisi niitä synergia- ja kustannusetuja, joita hankesuunnitelmassa esitetty ratkaisu mahdollistaisi nykyisin kolmessa eri toimipisteessä toimivan Prästgårdsbackensin päiväkodin sijoittamissa yhteen toimipisteeseen.

Papinmäen koulun nykyinen rakennuksen elinkaari on sellaisessa vaiheessa, että se tarvitsee lähivuosina kattavan peruskorjauksen. Alustavan selvityksen mukaan Papinmäen koulun nykyinen rakennus on muutettavissa verrattain pienillä muutoksilla 6-ryhmäiseksi päiväkodiksi. Alustavien luonnosten ja tavoitehinnan perusteella Papinmäen koulun nykyisen rakennuksen peruskorjaus- ja muutostöiden tavoitehintainen kustannusarvio on 4 054 000 €. Tämä ei kuulu Gesterbyn koulukeskuksen elinkaarihankkeen, vaan se toteutetaan erillisenä hankkeena.

Palvelutuotannon lautakunta päätti päätöskohdassa 5: "Esittää kilpailulliseen hankintamenettelyyn lisättävän uusi tarkasteluvaihtoehto B, jossa investointia vaiheistetaan siten, että nykyisiä Gesterbyn koulun väistötilojen perusopetusmoduuleja vastaavat tilat toteutetaan vasta myöhemmässä vaiheessa ja erillisenä hankintana kun ko. väistötilojen tekninen elinikä on tullut täyteen noin vuonna 2030. Tämä vaihtoehto korvaa aiemman vaihtoehdon B (A-rakennuksen peruskorjaaminen). Vaihtoehtojen vertailussa huomioidaan investoinnin jaksottuminen (diskonttaus) ja toisaalta väistötilojen vuokrat. Laatupisteytyksessä huomioidaan sekä käytettävyysseikat että ratkaisun tuoma muutosjoustavuus."

 

Selvitys lautakunnan päätöskohtaan 5 on oheismateriaalina 2.

 

Kunta on yhteistyössä Inspiran kanssa laskenut eri toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia kunnan talouteen lautakunnan päätöksen mukaisesti.

 

Mikäli nykyisiä väistötiloja hyödynnetään Gesterbyn koulukeskuksen käytössä pidempään, tulee kunnan laatimaan väistötilasuunnitelmaan muutoksia. Gesterbyn väistötiloja on suunniteltu hyödynnettäväksi Nissnikun koulun hankkeen aikana.

 

Palvelutuotannon lautakunnan tekemät evästykset koskien rakennuksen lukitusta ja iltakäyttöä sekä kolmen koulun sisältämän tilaratkaisulla saavutettuja synergiaetuja on täydennetty hankesuunnitelmaan punaisella värillä.

 

Päätösehdotuksen perusteet 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeen toteuttamista kokonaisuudessaan uudisrakennuksena ja yksivaiheisena rakennushankkeena puoltaa:  

  •                      vaihtoehtojen kustannuserot 
  •                      saavutettava tilatehokkuus ja pedagoginen toiminnallisuus 
  •                      tontinkäytön osalta toimivampi ja turvallisempi ratkaisu 
  •                      toteutus elinkaarihankkeena 
  •                      riskien hallinta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1
esittää kunnanvaltuustolle, että

1.1
hankesuunnitelma hyväksytään ja hanke toteutetaan kokonaisuudessaan uudisrakennuksena vaihtoehdon A mukaisesti. 

1.2
erityistä vaatimusta hankkeen toteuttamisesta massiivipuurunkoisena ei aseteta. Hankinnan vertailuperusteissa otetaan kuitenkin huomioon HINKU-kunnan mukaiset tavoitteet.

1.3
hankkeen kokonaishinnaksi hyväksytään 40 978 000,00 €

1.4
hanke toteutetaan elinkaarimallilla ja hankkeen rahoitusmuodoksi valitaan leasing-rahoitus.

2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

Käsittely

Yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilajohtaja ja vt. sivistystoimenjohtaja esittelivät asian. Käytiin keskustelu.  Käsittelyn aikana Matti Kaurila Piia Aallonharjan ja Antti Salosen kannattamana teki seuraavan vastaesityksen: "Poistetaan; 1.2 Hankinnan vertailuperusteissa otetaan kuitenkin huomioon HINKU-kunnan mukaiset tavoitteet." Keskustelu jatkui. Käsittelyn aikana puheenjohtaja teki esityksen: " Kunnanhallitus palauttaa hankesuunnitelman oppilasmäärän ennusteiden tarkistamiseksi. MDI:n tekemä tuore väestöennuste jaetaan aluekohtaisiin varhaiskasvatuksen ja koulujen oppilasmäärien ennusteisiin. Samoin kunnanhallitukselle tuodaan selvitys mahdollisten koulupiirirajojen muutosten vaikutuksista Gesterbyn hankkeen suunnitteluun ja mitoitukseen. Samalla tuodaan selvitys kuntaan muuttaneiden ikärakenteista ja kasvavan muuttovoiton merkityksestä kunnan palveluihin." Puheenjohtaja totesi, että palautusehdotuksesta tulee äänestää, koska päätös ei ole yksimielinen. Jatkokäsittely on "jaa" ja puheenjohtajan palautusehdotus on "ei". Annettiin 5 "jaa" -ääntä: Ulf Kjerin, Anna Aintila, Hans Hedberg, Jaakko Kallio ja Saara Huhmarniemi. Annettiin 8 "ei" -ääntä: Timo Haapaniemi, Ari Harinen, Piia Aallonharja, Matti Kaurila, Kati Kettunen, Antti Kilappa, Pirkko Lehtinen ja Antti Salonen. Puheenjohtaja totesi palautusesityksen tulleen päätökseksi.

 

 Käsittelyn aikana Raija Vahasalo oli kokouksesta esteellisenä poissa klo 16.35-18.32.

 

 Jarno Köykkä poistui kokouksesta klo 18.32

 

 Leila Kurki poistui kokouksesta klo 18.32

 

 Tämän pykälän päätteeksi puheenjohtaja totesi, että on tarpeen siirtyä asialistassa asiaan 395, koska valtuutetut ja talousasiantuntijat on kutsuttu paikalle pykäliä 395-397 varten. Pidettiin tauko kokouksen järjestäytymistä varten klo 18.32 - 18.35

 

 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti palauttaa asian kokonaisuudessaan lisävalmisteluun seuraavan palautusesityksen mukaan: "Kunnanhallitus palauttaa hankesuunnitelman oppilasmäärän ennusteiden tarkistamiseksi. MDI:n tekemä tuore väestöennuste jaetaan aluekohtaisiin varhaiskasvatuksen ja koulujen oppilasmäärien ennusteisiin. Samoin kunnanhallitukselle tuodaan selvitys mahdollisten koulupiirirajojen muutosten vaikutuksista Gesterbyn hankkeen suunnitteluun ja mitoitukseen. Samalla tuodaan selvitys kuntaan muuttaneiden ikärakenteista ja kasvavan muuttovoiton merkityksestä kunnan palveluihin."

 

 

Kunnanhallitus 15.02.2021 § 47 

 

 

Valmistelija yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen ja vt. sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen kunta on tilannut kunnan osa-alue- ja kieliryhmäkohtaiset väestöennusteet sekä analyysin muuttoliikkeestä. Näiden pohjalta on arvioitu hankkeen mitoitusta. Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeen toteuttamista kokonaisuudessaan uudisrakennuksena ja yksivaiheisena rakennushankkeena, jossa toteutetaan tilat Winellska skolanille, Gersterbyn koululle ja Papinmäen koululle puoltaa:

 

- vaihtoehtojen kustannuserot

- saavutettava tilatehokkuus ja pedagoginen toiminnallisuus

 -  tontinkäytön osalta toimivampi ja turvallisempi ratkaisu

- toteutus elinkaarihankkeena

- riskien hallinta

- mahdollisuus tilojen laajaan yhteiskäyttöön, mikä näkyy suunnitelmassa tilatehokkuutena

- erityisopetuksen toteutuminen perusopetuslain ja yhdenvertaisuuslain hengen mukaisesti, jolloin heikommassa asemassa olevia ei eristetä toisista oppilaista ja he saavat käyttöönsä samalla tapaa tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt kuin muut oppilaat

- mahdollistaa varhaiskasvatuksen toimitilojen tilaverkon kehittämisen taloudellisesti ja toiminnallisesti perustellusti.

 

Kokouksessa MDI:n Timo Aro esittelee kunnan osa-aluekohtaisen väestöennusteen ja muuttoliikeanalyysin.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1
esittää kunnanvaltuustolle, että

1.1
hankesuunnitelma hyväksytään ja hanke toteutetaan kokonaisuudessaan uudisrakennuksena vaihtoehdon A mukaisesti. 

1.2
erityistä vaatimusta hankkeen toteuttamisesta massiivipuurunkoisena ei aseteta. Hankinnan vertailuperusteissa otetaan kuitenkin huomioon HINKU-kunnan mukaiset tavoitteet.

1.3
hankkeen kokonaishinnaksi hyväksytään 40 978 000,00 €

1.4
hanke toteutetaan elinkaarimallilla ja hankkeen rahoitusmuodoksi valitaan leasing-rahoitus.

2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

Käsittely

 Timo Aro esitteli Kirkkonummen väestökehitysnäkymiä. Käytiin keskustelua. Hanne Nylund esitteli asiaa rakennuttamisen näkökulmasta. Käytiin keskustelua. Leila Kurki ja  Mikael Flemmich esittelivät asiaa käyttäjien näkökulmasta. Käytiin keskustelua.

 

 Käsittelyn aikana tauko klo 20.43-20.50

 

 Keskustelu jatkui. Käsittelyn aikana Matti Kaurila Piia Aallonharjan, Antti Salosen ja Ari Harisen kannattamana seuraavan muutosesityksen:  "Poistetaan; kohdasta 1.2 "Hankinnan vertailuperusteissa otetaan kuitenkin huomioon HINKU-kunnan mukaiset tavoitteet."

 

 Käsittelyn aikana Timo Haapaniemi Kati Kettusen ja Matti Kaurilan kannattamana teki seuraavan palautusesityksen: "Kunnan taloudelliseen tilanteeseen ja talousarvioneuvotteluissa käytyihin keskusteluihin perustuen esitän asian palauttamista palvelutuotannon lautakunnalle valmisteltavaksi siten, että vaihtoehtona on myös Papinmäen koulun toiminnan jatkaminen nykyisellään. Prästgårdsbackenin päiväkodin toiminta jatkuisi nykytiloissa, jotka pidetään kunnossa ja tarvittaessa laajennetaan. Samalla lautakunta valmistelee väliaikaisten tilojen käytön optimoidun suunnitelman päivityksen, joka on tarpeen myös muiden kouluhankkeiden kuten Nissnikun koulun ja lukiokampuksen osalta. Palvelutuotannon virkamiehet tekevät vaihtoehtoisen esityksen lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle sekä valtuustolle kuultuaan opetustoimen asiantuntijoita.

 

 Puheenjohtaja totesi, että oli tehty käsittelyjärjestykseen kohdistuva palautusesitys, jota ei voida yksimielisesti hyväksyä. Käsittelyn jatkaminen tulee ratkaista äänestyksellä. Ne, jotka kannattavat asian jatkokäsittelyä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat palauttamista, äänestävät ei. Annettiin 6 jaa -ääntä: Kjerin, Aallonharja, Aintila, Hedberg, Kallio ja Huhmarniemi. Annettiin 7 ei -ääntä: Haapaniemi, Harinen, Kaurila, Kettunen, Kilappa, Lehtinen ja Salonen.  Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut palauttaa asia.              

 

 

 

 Timo Aro oli läsnä pykälän käsittelyn aikana 18.45 -19.30

 Hanne Nylund oli läsnä pykälän käsittelyn ajan 18.45 -21.15

 Leila Kurki oli läsnä pykälän käsittelyn ajan 18.45 - 21.15

 Mikael Flemmich oli läsnä pykälän käsittelyn ajan 18.45-21.15

 

 Raija Vahasalo totesi itsensä esteelliseksi ja poistui klo 18.45

 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti palauttaa asian evästettynä seuraavalla lausumalla: "Kunnan taloudelliseen tilanteeseen ja talousarvioneuvotteluissa käytyihin keskusteluihin perustuen esitän asian palauttamista palvelutuotannon lautakunnalle valmisteltavaksi siten, että vaihtoehtona on myös Papinmäen koulun toiminnan jatkaminen nykyisellään. Prästgårdsbackenin päiväkodin toiminta jatkuisi nykytiloissa, jotka pidetään kunnossa ja tarvittaessa laajennetaan. Samalla lautakunta valmistelee väliaikaisten tilojen käytön optimoidun suunnitelman päivityksen, joka on tarpeen myös muiden kouluhankkeiden kuten Nissnikun koulun ja lukiokampuksen osalta. Palvelutuotannon virkamiehet tekevät vaihtoehtoisen esityksen lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle sekä valtuustolle kuultuaan opetustoimen asiantuntijoita."

 

 

Palvelutuotannon lautakunta 14.04.2021 § 24 

 

 

 

Valmistelija yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen ja rakennuttajainsinööri Hanne Nylund

 

Yhdyskuntatekniikan toimiala valmisteli yhteistyössä sivistys ja vapaa-aikapalveluiden kanssa tarkastelun kunnanhallituksen 15.2.2021 päätökseen liittyen. Tarkastelu on tämän kokouksen oheismateriaalina (GWP-hankkeen eri vaihtoehtojen tarkastelu 1.4.2021). Lisäksi tarkastelussa ilmenee jo aikaisemmin hankesuunnitelman yhteydessä tehdyt päätökset ja muut pyydetyt lisäselvitykset.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeen toteutus kokonaisuudessaan uudisrakennuksena ja yksivaiheisena rakennushankkeena, jossa toteutetaan tilat Winellska skolanille, Gersterbyn koululle ja Papinmäen koululle, on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltu.

 

Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 40 978 000,00 euroa. Kustannusarvio ei kuitenkaan sisällä hankkeelle tähän mennessä kertyneitä tarveselvitys-, hankesuunnitelma- ja muita lisäselvityskustannuksia sekä hankinnan valmistelun kustannuksia, jotka ovat noin 280 000 euroa (tilanne 7.4.2021).

 

Rakennushankkeen aikataulu on päivitettävä hankesuunnitelmaan ennen sen lopullista hyväksymistä. Koulun rakennustyöt ovat valmiit aikaisintaan neljän vuoden kulttua siitä, kun hankesuunnitelma on hyväksytty ja investointipäätös tehty. Tämän jälkeen aikataulu voi edetä seuraavasti:

- hankintavaihe sisältäen L2-luonnossuunnitelmat n. 12 kk

- hankintapäätös n. 3 kk

- jatkosuunnittelu ja rakennuslupatehtävät n. 7 kk

- rakentaminen n. 26 kk

 

 

Mikäli hanke päätetään toteuttaa hankesuunnitelmasta merkittävästi poikkeavalla sisällöllä ja laajuudella, on hankesuunnitelma laadittava uudelleen toiminnallisten tavoitteiden ja tilaohjelman osalta. Kunnan talonrakennushankkeiden hankeohjeen mukaisesti hankesuunnitelma hyväksytään käyttäjätoimialojen lautakunnissa ja palvelutuotannon lautakunnassa sekä edelleen kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa.


Liitteet:
- hankesuunnitelma liitteineen

 

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan johtaja

 

Päätösehdotus Palvelutuotannon lautakunta päättää

1.
hyväksyä omalta osaltaan hankesuunnitelman ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että hanke toteutetaan kokonaisuudessaan uudisrakennuksena vaihtoehdon A mukaisesti, yhdessä vaiheessa. 

2.
että erityistä vaatimusta hankkeen toteuttamisesta massiivipuurunkoisena ei aseteta. Hankinnan vertailuperusteissa otetaan kuitenkin huomioon HINKU-kunnan mukaiset tavoitteet.

3.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi hankkeen kokonaishinnaksi 40 978 000,00 euroa ja lisäksi hankkeelle tähän mennessä kertyneitä tarveselvitys-, hankesuunnitelma- ja muita lisäselvityskustannuksia, jotka ovat 280 000 euroa, yhteensä 41 258 000.

4.
hyväksyä omalta osaltaan, että hanke toteutetaan elinkaarimallilla ja esittää kunnanhallitukselle hankkeen rahoitusmuodoksi leasing-rahoituksen

 

 

Käsittely Lautakunta kuunteli §§ 24 ja 25 esittelyt ja kävi kokousasioiden keskustelut samanaikaisesti.

 

Esitttelyn jälkeen tehtiin seuraavat lisäykset päätösehdotukseen:

 

Kim Åströmin lisäysesitys:

 

GWP-hankkeen urakoitsijan kilpailutus ja -neuvottelumenettely toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti ja päätösesityksen mukaisesti yhtenä urakkana uudisrakennuksena seuraavin tarkennuksin:

1.

Hanke toteutetaan siten, että väistöä entisen Kirkkoharjun koulun vanhoihin heikkokuntoisiin tiloihin tai muihin sisäilmaongelmaisiin tiloihin ei tarvita.
 

Perustelu: Kirkkoharjun vanhoihin tiloihin siirtymiseen liittyy selvästi enemmän haittoja kuin hyötyjä. Laajalti huomattavan heikkokuntoiset tilat eivät mahdollista usean koulun samanaikaista toimintaa ja aiheuttaisi tarpeetonta ja kohtuutonta sisäilmahaitoille altistumista. Siirtymisen edellyttämät sisäilmakorjaukset ovat teknistaloudellisesti kannattamattomia eivätkä silti takaisi tyydyttäviä olosuhteita. Winellska skolanille toimintojen osittainen siirtymien aiheuttaisi myös toiminnallisia haasteita.

 

2. Rakennustyömaa- ja uudisrakennus voivat kuitenkin ulottua nykyisen A-rakennuksen alueelle, mikäli urakoitsija väistötilaratkaisuin tai uudistilojen valmistumista rytmittämällä mahdollistaa A-rakennuksen purkamista rakentamisen tieltä pois.
 

Perustelu: Kaiken rakentamistoiminnan ja tilankäytön sijoittaminen tontin nurkkaan voi olla hankkeen toteuttamisen, kustannusten ja tilaratkaisujen toimivuuden kannalta epäoptimaalista. Tontinkäyttöä ja A-rakennuksen purkamisen ja muun rakentamisen rytmitystä ei kannata oletusten varassa raamittaa tarkasti etukäteen vaan jättää urakoitsijan ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn aikana hankkeen kokonaistavoitteiden kannalta optimoitavaksi asiaksi.

 

3. Kilpailutuksen pisteytyskriteereissä tulee painottaa tavoitetta, että A-rakennuksesta siirrytään terveellisiin tiloihin mahdollisimman nopeasti.
 

Perustelu: A-rakennuksen sisäilmaongelmat ovat hankkeen kiireellisyyden peruste, jonka prioriteetti tulee varmistaa erikseen pisteytyksellä. Muiden osien osalta tulee painottaa laatua ja toteutuksen kustannustehokkuutta. Urakoitsijalla ei ole erityistä intressiä viivytellä näidenkään osien valmistumista, mutta ylimääräinen kiire- ja rakentamisen tilanpuutelisää ei ole näissä perusteltu.

 

4. Kilpailutuksessa optimoitavana hintana on käytettävä hankkeen diskontattua elinkaarikustannusta, sisältäen kaikki hankkeeseen liittyvät väistö- ja poistettavien tilojen kokonaiskustannukset.
 

Perustelu: Tällä tavoin saavutetaan kunnan kokonaiskustannusten kokonaisvaltainen optimi, sen sijaan että optimoitaisiin esimerkiksi vain rakentamisen kustannuksia. Tällöin osana hankesuunnittelua esim. turhista väistötiloista ja purettavista tiloista hankkiudutaan oikea-aikaisesti eroon. Myös mahdollinen tilojen valmistumisen vaiheistuminen tukee kokonaiskustannusten minimointia.

 

5. Laatupisteytyksessä on erityisesti huomioitava häiriötekijöiden (ääni, näköyhteys, läpikulku) ehkäisy opetusmoduulien sisällä ja niiden välillä.
 

Perustelu: mm. kokemukset Gesterbyn koulun parakeista ilmentävät keskittymisen haasteita ja rauhattomuutta avoimissa tiloissa, jos muista opetusryhmistä kulkeutuu ääntä, on näköyhteys tai kohdistuu läpikulkua. Näitä haittatekijöitä on kaikin keinoin pyrittävä hyvällä suunnittelulla ehkäisemään ja laatupisteillä palkitsemaan.

 

Elina Utriaisen lisäysesitys:

 

Gesterbyn aluekeittiössä valmistetaan päivittäin 2600 annosta ruokaa ja se kuljetetaan kolmeentoista eri paikkaan. Jokirinteen aluekeittiö ei voi yksin vastata aterioiden valmistamisesta.

 


Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että molempien lisäysesityksiä päätösehdotukseen kannatettiin yksimielisesti.

 

 

Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti:

1.
hyväksyä omalta osaltaan hankesuunnitelman ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että hanke toteutetaan kokonaisuudessaan uudisrakennuksena vaihtoehdon A mukaisesti, yhtenä urakkana

2.
että erityistä vaatimusta hankkeen toteuttamisesta massiivipuurunkoisena ei aseteta. Hankinnan vertailuperusteissa otetaan kuitenkin huomioon HINKU-kunnan mukaiset tavoitteet.

3.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi hankkeen kokonaishinnaksi 40 978 000,00 euroa ja lisäksi hankkeelle tähän mennessä kertyneitä tarveselvitys-, hankesuunnitelma- ja muita lisäselvityskustannuksia, jotka ovat 280 000 euroa, yhteensä 41 258 000.

4.
hyväksyä omalta osaltaan, että hanke toteutetaan elinkaarimallilla ja esittää kunnanhallitukselle hankkeen rahoitusmuodoksi leasing-rahoituksen

5.
hanke toteutetaan siten, että väistöä entisen Kirkkoharjun koulun vanhoihin heikkokuntoisiin tiloihin tai muihin sisäilmaongelmaisiin tiloihin ei tarvita.

6.
että rakennustyömaa- ja uudisrakennus voivat kuitenkin ulottua nykyisen A-rakennuksen alueelle, mikäli urakoitsija väistötilaratkaisuin tai uudistilojen valmistumista rytmittämällä mahdollistaa A-rakennuksen purkamista rakentamisen tieltä pois.

7.
että kilpailutuksen pisteytyskriteereissä tulee painottaa tavoitetta, että A-rakennuksesta siirrytään terveellisiin tiloihin mahdollisimman nopeasti.

8.
että kilpailutuksessa optimoitavana hintana on käytettävä hankkeen diskontattua elinkaarikustannusta, sisältäen kaikki hankkeeseen liittyvät väistö- ja poistettavien tilojen kokonaiskustannukset.

9.
että laatupisteytyksessä on erityisesti huomioitava häiriötekijöiden (ääni, näköyhteys, läpikulku) ehkäisy opetusmoduulien sisällä ja niiden välillä.

10.
että Gesterbyn aluekeittiössä valmistetaan päivittäin 2600 annosta ruokaa ja se kuljetetaan kolmeentoista eri paikkaan. Jokirinteen aluekeittiö ei voi yksin vastata aterioiden valmistamisesta.

 

Tiedoksi kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn
 

____

 

Todettiin, että §§ 24 ja 25 esittelyn ja keskustelun aikana:

- Mikko Marja-Aho, Tilakonsultit Oy, liittyi kokoukseen klo 17.44 ja poistui klo 19.56

- opetustoimenjohtaja Leila Kurki sekä vt. sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich saapuivat kokoukseen klo 18.37

- puhtauspalvelupäällikkö Johanna Tuppurainen poistui kokouksesta klo 18.45

- kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi saapui kokoukseen klo 19.10 jolloin kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Ari Harinen poistui kokouksesta

- jäsen Mikko Kara poistui kokouksesta klo 19.59

 

 

Kunnanhallitus 10.05.2021 § 174  

558/10.03.02.01/2019  

 

 

Valmistelija yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen ja rakennuttajainsinööri Hanne Nylund, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Toimitilapalvelut on suunnitellut yhdessä GWP-hankkeen rakennuttajakonsultin kanssa, miten palvelutuotannon lautakunnan päätöksessä 14.04.2021 § 24 esitetyt asiat voidaan parhaiten huomioida rakennusurakan kilpailutuksessa.

 

Hanke on tarkoitus toteuttaa elinkaarihankkeena, joka sisältää kokonaisvastuu-urakan (suunnittelun ja toteutuksen) ja ylläpidon palvelujaksolla.

 

Väistötilaratkaisut

 

Gesterbyn koulukeskuksen väistötilaratkaisuja pyritään ratkaisemaan palvelutuotannon lautakunnan päätöksen mukaisesti elinkaarihankkeen kilpailutukseen liittyvien neuvotteluiden yhteydessä. Neuvottelut eivät ole vielä käynnissä eikä markkinavuoropuhelua yritysten kanssa asiasta ole pidetty. Tässä vaiheessa ei kannata tehdä liian sitovia päätöksiä Gesterbyn koulukeskuksen rakennushankkeen väistötilojen toteuttamisesta, vaan ratkaista asia hankkeen ja neuvotteluiden edetessä.

 

Liian yksityiskohtaiset ja monimutkaiset väistötiloihin liittyvät suunnittelun reunaehdot ja pisteytyskriteerit rakennusurakan ja väistötilojen kilpailutukselle vähentää urakoitsijoiden valmiutta osallistua tarjouskilpailuun, saattavat kasvattaa hankkeen kustannuksia, vaikeuttaa urakan kilpailutusta ja kasvattaa hankinnan valitusriskiä.

 

Palvelutuotannon lautakunta päätti esittää, että kilpailutuksen pisteytyskriteereissä painotetaan tavoitetta, että A-rakennuksesta siirrytään terveellisiin tiloihin mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena olisi kannustaa urakoitsijaa suunnittelemaan esimerkiksi vaiheistettu ratkaisu, jolla osia uudisrakennuksesta voitaisiin ottaa käyttöön ennen koko hankkeen valmistumista. Tällainen tavoiteasetanta saattaisi kuitenkin johtaa työvaiheiden ja kuivumisaikojen keston minimointiin, mikä saattaisi aiheuttaa laatuongelmia. Lisäksi tällainen pisteytyskriteeristö saattaisi vaikuttaa suunnitteluratkaisua heikentävästi ja nostaa kustannuksia.

 

 

 

 

Palvelutuotannon lautakunta päätti esittää lisäksi, että kilpailutuksessa optimoitavana hintana on käytettävä hankkeen diskontattua elinkaarikustannusta, sisältäen kaikki hankkeeseen liittyvät väistö- ja poistettavien tilojen kokonaiskustannukset.

 

Mikäli tarvittavien väistöjärjestelyiden suunnittelu ja toteuttaminen tontilla sisällytetään osaksi rakennusurakkaa, nämä kustannukset sisältyvät urakoitsijoiden tarjouksiin. Mikäli kotitalous- ja teknisen työn väistötilat järjestetään muualla (esim. keskustassa), muun opetuksen osalta väistöjärjestelyjen kustannusten vaikutus urakkatarjouksiin arvioidaan olevan suuruusluokkaa 1,2 milj. euroa (tontille tarvittavat lisäväistötilat). Tämä tulee huomioida hankkeen kokonaiskustannusarviossa.

 

Edellä mainituin perustein kilpailutukseen ei kannata ottaa väistötiloja koskevia pisteytyskriteerejä. Sen sijaan hankinnan yhteydessä asetetaan käyttäjän kanssa yhteistyössä väistötiloille vähimmäisvaatimukset.

 

Palvelutuotannon lautakunta päätti esittää toteutusta siten, että väistöä entisen Kirkkoharjun koulun vanhoihin heikkokuntoisiin tiloihin tai muihin sisäilmaongelmaisiin tiloihin ei tarvita. Hankkeen toteutukselle olisi edullista, mikäli vanhojen rakennusten käyttö väistöjärjestelyissä rajoittaisi mahdollisimman vähän uuden rakennuksen suunnittelua, sijoittumista tontille ym. Väistötilojen aiheuttama haitta vaikuttaa rakennustöiden ajan, mutta uudisrakentamisessa epäedullisen ratkaisun toteuttaminen vaikutus kestää koko rakennuksen käyttöiän. Siten olisi perusteltua, että ruotsinkielisen lukion oppilaat voisivat siirtyä Gesterbyn koulukeskuksen ja yhteiskampushankkeen rakennustöiden ajaksi keskusta-alueen väistötiloihin. Mahdollisesti myös Winellskan yläkoulun oppilaiden taitoaineiden opetustiloina voitaisiin hyödyntää keskustan väistötiloja. Mikäli päädytään käyttämään Kirkkoharjun tiloja, on varmistettava niiden terveellisyys ja tehdä tarvittavia korjaustoimenpiteitä.

 

 

Hankkeen rahoitus ja talousvaikutukset

 

Rahoitustapa

 

Hanke on tarkoitus toteuttaa kiinteistöleasing-rahoituksella. Tämä tarkoittaa sitä, että leasingmaksut tulevat maksuun vasta, kun kohde on valmis. Kiinteistöleasing sisältää rakentamisen aikaisen rahoituksen. Jäännösarvon johdosta rahoituksen hoidon kustannukset ovat alkuvaiheessa selkeästi pienempiä (jopa 45 %), kuin yhtä pitkän tasalyhenteisen lainan lyhennykset ja korko. Lisäksi kiinteistöleasing vaihtoehdossa ei tehdä poistoja, jotka tämän hankkeen osalta olisivat 1,4 milj. euroa vuodessa. Yksi kohdekohtainen sopimus, joka sisältää kaikki hankkeen kulut. Rakenne on selkeä ja helpottaa mm. sisäisen vuokran laskemista. Kiinteistöleasing on marginaaliltaan ainoastaan noin 0,10 % kalliimpi kuin taselaina. Siinä ei ole marginaalin lisäksi muita kustannuksia tai indeksikorotuksia. Kiinteistöleasing on tarvittaessa uudelleenjärjesteltävissä taselainaksi. Jos järjestely tehdään marginaalin tarkistushetkellä, siitä ei aiheudu ylimääräisiä rahoituskustannuksia.

 

Purettavien rakennusten tasearvon alaskirjaukset

 

Purettavien rakennusten tasearvosta on yhteensä 8,48 milj. euroa. Rakennusten purkutyöt sisältyvät GWP-hankkeen rakennusurakkaan. Osa rakennuksista tullaan purkamaan heti rakennustöiden alkaessa. Osittain rakennukset tulevat olemaan käytössä rakennusurakan ajan ja ne puretaan uuden koulurakennuksen käyttöönoton jälkeen. Rakennusten purut ja niiden tasearvojen alaskirjaukset vaikuttavat vastaavasti kunnan tulokseen vuosina 2022-2026.

 

 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että:

1.
hanke toteutetaan kokonaisuudessaan uudisrakennuksena vaihtoehdon A mukaisesti, yhtenä urakkana

2.
että erityistä vaatimusta hankkeen toteuttamisesta massiivipuurunkoisena ei aseteta. Hankinnan vertailuperusteissa otetaan kuitenkin huomioon HINKU-kunnan mukaiset tavoitteet.

3.
esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi hankkeen kokonaishinnaksi 42 500 000. Hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja valvonnan arvoidut kustannukset ovat 40 978 000,00 euroa, lisäksi varaudutaan urakkaan sisältyviin väistötilakustannuksiin 1,2 milj. euroa. Hankkeelle tähän mennessä kertyneet tarveselvitys-, hankesuunnitelma- ja muita lisäselvityskustannukset ovat 280 000 euroa.

4.
esittää kunnanvaltuustolle, että purettavien rakennusten tasearvon 8,48 milj. euroa (tilanteessa 15.2.2021) alaskirjaus huomioidaan vuosien 2022-2026 taloussuunnitelmissa.

5.
että hanke toteutetaan elinkaarimallilla ja hankkeen rahoitusmuoto on leasing-rahoitus

6.
Väistötilat pyritään ratkaisemaan urakkaneuvottelujen yhteydessä siten, että Kirkkoharjun koulun vanhoja, heikkokuntoisia tiloja pyritään välttämään ja hyödyntämään tarvittaessa ainoastaan erikoisvarusteltujen aineenopetustilojen osalta.

7.
että rakennustyömaa- ja uudisrakennus voivat kuitenkin ulottua nykyisen A-rakennuksen alueelle, mikäli urakoitsija väistötilaratkaisuin tai uudistilojen valmistumista rytmittämällä mahdollistaa A-rakennuksen purkamista rakentamisen tieltä pois.

8.
että laatupisteytyksessä on erityisesti huomioitava häiriötekijöiden (ääni, näköyhteys, läpikulku) ehkäisy opetusmoduulien sisällä ja niiden välillä.

9.
että hankkeessa on huomiotava, että Gesterbyn aluekeittiön tuotanto on pidettävä yllä rakennusurakan ajan.

 

 

Käsittely Pykälän alussa Hanne Nylund ja Anna-Kaisa Kauppinen esittelivät asiaa rakennuttamisen näkökulmasta.  Käytiin keskustelua. Esa Lindell ja Mikael Flemmich esittelivät asiaa omien toimialojensa näkökulmasta. Käytiin keskustelua. Käsittelyn aikana Timo Haapaniemi teki, Antti Salosen, Matti Kaurilan, Kati Kettusen ja Ari Harisen kannattamana seuraavan palautusesityksen: "Kaikkia kunnanhallituksen pyytämiä selvityksiä ei ole kyetty aikataulun kireyden tai muiden syiden takia toimittamaan. Toisaalta osa pyydetyistä selvityksistä on puutteellisia. Selkeää toiminnallisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista järkevää vaihtoehtoa ei ole esitetty kunnanhallituksen pyynnöstä huolimatta. Esitän, että asia palautetaan virkamiesvalmisteluun kunnanhallituksen aiemmin esittämien asioiden ja palvelutuotannon lautakunnan tekemien esitysten ottamiseksi huomioon hankesuunnitelmassa. Asia tuodaan viipymättä kunnanhallituksen käsittelyyn, kun kunnanhallituksen evästyksen mukainen hankesuunnitelman vaihtoehto on valmisteltu. Hankesuunnitelmaa ja tilaohjelmaa on muutettava tai ainakin tuotava kunnanhallitukselle vaihtoehtoinen esitys, jossa: 1. Vaikutukset kunnan kokonaistalouteen on esitetty ja niistä on annettu kunnanhallitukselle erillinen esitys. 2. Papinmäen koulun nykyiset tilat säilytetään koulukäytössä osana yhteisen oppimiskeskuksen perusopetus- ja ryhmätyötiloja. Papinmäen koulun opetus siirtyy uudisrakennuksen puolelle hankesuunnitelmaehdotuksessa esitetyn mukaisesti. Hallinnollisesti ja toiminnallisesti Papinmäen koulu tulee osaksi Gesterbyn koulua. 3. Prästgårdsbackenin päiväkoti jatkaa nykytiloissaan (kunnostettuna) ja samaan yhteyteen toteutetaan eri hankkeena tarvittavat lisätilat, joilla voidaan korvata nykyiset epäkäytännölliset hajallaan olevat vuokratilat. Esiopetus osoitetaan joko päiväkodin tai oppimiskeskuksen yhteyteen. Esittelijän ehdotuksesta poikkeavaan vaihtoehtoehdotukseen on myös sisällytettävä toiminnallisia ja taloudellisia kannusteita kilpailutukseen, kuten palvelutuotannon lautakunta on esittänyt: 1. Kilpailutuksen neuvottelujen tavoiteasetannassa tai pisteytyskriteereissä tulee painottaa tavoitetta, että A-rakennuksesta siirrytään terveellisiin tiloihin mahdollisimman nopeasti. 2. Kilpailutuksessa optimoitavana hintana on käytettävä hankkeen diskontattua elinkaarikustannusta, sisältäen koulukeskuksen tontilla olevien nykyisten paviljonkien kustannukset ja niiden käytön optimoinnin."

 

 Puheenjohtaja totesi, että palautusesitystä ei voitu hyväksyä yksimielisesti, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen: ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista valmisteluun, äänestävät "ei". Annettiin 6 "jaa" -ääntä: Kjerin, Hedberg, Aintila, Aallonharja, Kallio ja Huhmarniemi. Annettiin 7 "ei" -ääntä: Harinen, Lehtinen, Kaurila, Salonen, Haapaniemi, Kettunen ja Kilappa. Puheenjohtaja totesi palautusesityksen tulleen päätökseksi.

 

 Käsittelyn aikana Antti Kilappa teki Antti Salosen ja Ari Harisen kannattamana palautusesitykseen seuravan lisäysesityksen: "Palautuksen aikana tulee huomioida MDI:n kunnalle tehdyt väestöennusteet ja sen perusteella tulee laatia realistiset oppilasennusteet." Evästys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki Piia Aallonharjan ja Antti Salosen kannattamana seuraavan vastaesityksen : kohta 2,  "että erityistä vaatimusta hankkeen toteuttamisesta massiivipuurunkoisena ei aseteta." Esitys raukesi päätettäessä palautuksesta. 

 

 Hans Hedberg, Ulf Kjerin ja Anna Aintila jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. Mahdollinen perustelu lisätään pöytäkirjan liitteeksi. (liite)

 

 Raija Vahasalo ilmoitti pykälän alussa esteellisyydestä ja oli poissa kokouksesta pykälän ajan klo 18.49-20.55.

 

 Mikael Flemmich ja Hanne Nylund saapuivat kokoukseen pykälän alussa klo 18.49.

 

 

 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun seuraavalla lausumalla:

"Kaikkia kunnanhallituksen pyytämiä selvityksiä ei ole kyetty aikataulun kireyden tai muiden syiden takia toimittamaan. Toisaalta osa pyydetyistä selvityksistä on puutteellisia. Selkeää toiminnallisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista järkevää vaihtoehtoa ei ole esitetty kunnanhallituksen pyynnöstä huolimatta. Esitän, että asia palautetaan virkamiesvalmisteluun kunnanhallituksen aiemmin esittämien asioiden ja palvelutuotannon lautakunnan tekemien esitysten ottamiseksi huomioon hankesuunnitelmassa. Asia tuodaan viipymättä kunnanhallituksen käsittelyyn, kun kunnanhallituksen evästyksen mukainen hankesuunnitelman vaihtoehto on valmisteltu. Hankesuunnitelmaa ja tilaohjelmaa on muutettava tai ainakin tuotava kunnanhallitukselle vaihtoehtoinen esitys, jossa: 1. Vaikutukset kunnan kokonaistalouteen on esitetty ja niistä on annettu kunnanhallitukselle erillinen esitys. 2. Papinmäen koulun nykyiset tilat säilytetään koulukäytössä osana yhteisen oppimiskeskuksen perusopetus- ja ryhmätyötiloja. Papinmäen koulun opetus siirtyy uudisrakennuksen puolelle hankesuunnitelmaehdotuksessa esitetyn mukaisesti. Hallinnollisesti ja toiminnallisesti Papinmäen koulu tulee osaksi Gesterbyn koulua. 3. Prästgårdsbackenin päiväkoti jatkaa nykytiloissaan (kunnostettuna) ja samaan yhteyteen toteutetaan eri hankkeena tarvittavat lisätilat, joilla voidaan korvata nykyiset epäkäytännölliset hajallaan olevat vuokratilat. Esiopetus osoitetaan joko päiväkodin tai oppimiskeskuksen yhteyteen. Esittelijän ehdotuksesta poikkeavaan vaihtoehtoehdotukseen on myös sisällytettävä toiminnallisia ja taloudellisia kannusteita kilpailutukseen, kuten palvelutuotannon lautakunta on esittänyt: 1. Kilpailutuksen neuvottelujen tavoiteasetannassa tai pisteytyskriteereissä tulee painottaa tavoitetta, että A-rakennuksesta siirrytään terveellisiin tiloihin mahdollisimman nopeasti. 2. Kilpailutuksessa optimoitavana hintana on käytettävä hankkeen diskontattua elinkaarikustannusta, sisältäen koulukeskuksen tontilla olevien nykyisten paviljonkien kustannukset ja niiden käytön optimoinnin. Palautuksen aikana tulee huomioida MDI:n kunnalle tehdyt väestöennusteet ja sen perusteella tulee laatia realistiset oppilasennusteet."

 

Tiedoksi 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa