Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 22.04.2021/Pykälä 61

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava (Hanke 40000), tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.04.2021 § 61  

90/10.02.03/2019  

 

 

Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi

Taustaa ja perustelut

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatettiin kuntatekniikan lautakunnan tiedoksi 21.3.2019 (§ 55) ja kaava kuulutettiin vireille 7.6.2019. Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavahankkeen sisällytettäväksi Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2019-2023 kokouksessaan 4.3.2019 (§ 13). Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan valmisteluaineisto käsiteltiin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 19.3.2020 (§ 34) ja 23.4.2020 (§ 48), jolloin se hyväksyttiin nähtäville pantavaksi. Valmisteluaineisto oli nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 25.6.-11.9.2020. Osayleiskaavan valmisteluaineistosta saatiin 30 lausuntoa ja 5 mielipidettä.

 

Osayleiskaavan laatimisen taustalla on Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden (Espoo-Salo oikorata eli ns. ESA-rata) yleissuunnitelma ja tarve osoittaa suunnitelman mukainen ratalinjaus lainvoimaisessa yleiskaavassa. Rautatien rakentamista koskevan yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman tulee ratalain 10 §:n mukaan perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa rautatiealueen sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Kirkkonummen kunnan lisäksi myös muissa nopean ratayhteyden kunnissa Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa on rataan liittyvä ja tukautuva maankäytön suunnittelu joko ratkaistu, tai edelleen käynnissä. Väyläviraston tavoitteena on saada Espoo-Salo oikoradan yleissuunnitelma hyväksyttyä, kun kuntien yleiskaavatilanteet sen mahdollistavat. Tätä ennen suunnittelua kuitenkin jatketaan ratasuunnitelman ja myöhemmin rakentamissuunnitelman laatimisella. Ratasuunnitelman laadinnasta vastaa erillinen hankeyhtiö.

 

Kirkkonummen kunta ja Suomen valtio ovat suunnittelualueella merkittäviä maanomistajia ja yksityisessä maanomistuksessa on alueesta reilu puolet.

 

Osayleiskaava-alueen laajentaminen

 

Kaavan valmisteluaineiston käsittelyn ja nähtävilläolon jälkeen vuonna 2020 on kaava-aluetta päätetty laajentaa sen etelä- ja kaakkoispuoleiselle alueelle. Kunnanvaltuuston 5.10.2020 (§ 78) hyväksymässä kaavoitusohjelmassa vuosille 2021-2025 on osayleiskaavan hankekortin kohdalla todettu, että ennen kaavaehdotuksen päättäjäkäsittelyä päivitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelma, mikäli suunnittelualue laajenee Veikkolan keskustasta Espoon suuntaan. Suunnittelualueen laajennuksen taustalla on tarve osoittaa osayleiskaavassa Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 ja 2060 mukaisesti Turunväylän ja Turuntien välinen alue Veikkolantiestä itään yritystoiminnan alueeksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 ja 2060 kokouksessaan 25.5.2020 (§ 38). Lisäksi osayleiskaavassa osoitetaan Hauklammen länsi- ja eteläpuoleinen alue Hauklammentien tienvarsi mukaan luettuna pientalorakentamisen alueeksi, jotta voidaan varautua tuleviin kaavoitushankkeisiin alueella.

 

Aikaisemmat suunnitelmat

 

Oikorataa varten on aiemmin laadittu vuonna 2010 valmistunut alustava yleissuunnitelma linjausvaihtoehdoista sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointi. Alustavan yleissuunnitelman taustatietona käytetiin vuonna 2009 valmistunutta Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvitystä, jossa tutkittiin Espoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan radanvarren taajamien maankäyttövalmiuksia sekä kehitysmahdollisuuksia asutuksen ja työpaikkojen osalta. Kehityskuva pitää sisällään kolme vaiheittaista maankäyttövaihtoehtoa, joissa esimerkiksi Veikkolaan sijoitettiin merkittävä määrä uusia asukkaita.

 

Osayleiskaavan keskeiset tavoitteet

 

Kunnan tavoitteena on osoittaa osayleiskaavassa nopean junayhteyden kanssa samassa ratakäytävässä liikennöivää lähijunaliikennettä palvelevan Veikkolan seisakkeen sijainti, sinne johtavat liikenneyhteydet sekä seisakkeen välittömän lähialueen maankäyttö. Seisakkeen sijaintia on tarkennettu radan yleissuunnittelun ja osayleiskaavan laadinnan yhteydessä siitä, mihin se oli osoitettu alustavassa yleissuunnitelmassa vuonna 2010. Seisakkeen sijainti on esitetty nyt aikaisempaa lännempänä Veikkolan eritasoliittymän läheisyydessä. Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 ja 2060 mukaisesti varataan Turunväylän ja Turuntien väliselle alueelle Veikkolantiestä itään yritystoiminnan aluetta ja osoitetaan Hauklammen länsi- ja eteläpuoleinen alue mukaan luettuna Hauklammentien tienvarsi pientalorakentamisen alueeksi.

 

Kuntatekniikan ja yhdyskuntatekniikan lautakunta on evästänyt osayleiskaavoitusta ja sen jatkosuunnittelua eri yhteyksissä (31.1.2019, § 26, 19.3.2020, § 34 sekä 23.4.2020, § 48) seuraavasti:

-          Siikajärven ja Veikkolan välistä liikenneyhteyttä tulee kehittää siten, että tutkitaan ajoneuvoliikenteen ja alueen kokoojakatujen sijoittamista radan viereen tai sen läheisyyteen,

-          aseman ympäristön lähtökohta tulee olla pienimittakaavainen kyläkaupunki, jonka vetovoimana on Nuuksion kansallispuiston läheisyys,

-          asuinalueita suojaavat työpaikka- ja palvelualueet moottoritien viereen,

-          Veikkolanportin kaavoitusta viedään eteenpäin kaavaluonnoksen mukaisin periaattein, sekä

-          tulisi selvittää paljonko rakennusneliöiden rakentamista nykyiset asemakaavat ja yleiskaava 2020 mahdollistavat ja vähentää tästä saatu asukasmäärä osayleiskaavan asukasmäärätavoitteesta

 

Selvitykset

 

Osayleiskaavan laadinnassa hyödynnetään radan yleissuunnittelun ja hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä jo laadittuja ja täydennettäviä selvityksiä. Natura 2000 -alueena osoitetun Nuuksion kansallispuiston välittömän läheisyyden vuoksi laaditaan myös sitä koskeva Natura-arviointi. Tarvittavat muut selvitykset on laadittu vuonna 2019 ja niitä täydennetään vuonna 2021.

 

 

Asiakirja:

- tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

 

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää hyväksyä MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisen Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavaa koskevan tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

 

Käsittely  Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan palautusehdotuksen; Aluetta rajataan pienemmäksi siten, että käsittää Veikkolan nykyisestä osayleiskaavan mukaisesta yritysalueesta itään olevan Turunväylän ja Turuntien välisen alueen. Hauklammen kohdalla aluerajausta tarkennetaan ja mahdollisesti aluetta laajennetaan esityksen mukaisesta siten, että alueen maanomistajia kohdellaan tasapuolisesti.
Ehdotusta kannattivat Kim Männikkö, Pekka Rehn, Kati Kettunen ja Carl-Johan Kajanti.

Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää kannatetusta palautusehdotuksesta. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus ja käsittelyn jatkaminen JAA, Matti Kaurilan tekemä palautusehdotus EI.
Pohjaehdotuksen ja käsittelyn jatkamisen puolesta äänesti neljä (4); Miisa Jeremejew, Pekka Jäppinen, Viveca Lahti ja Sanni Jäppinen. Matti Kaurilan evästysehdotuksen puolesta äänesti seitsemän (7); Kati Kettunen, Kim Männikkö, Anneli Granström, Carl-Johan Kajanti, Jenny Snellman, Matti Kaurila ja Pekka Rehn.
Puheenjohtaja totesi, että EI äänet voittivat ja Matti Kaurilan palautusehdotus voitti äänin seitsemän (7) - neljä (4).
Käsittely päätettiin.

 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta palautti asian valmisteluun seuraavalla lisäyksellä; Aluetta rajataan pienemmäksi siten, että käsittää Veikkolan nykyisestä osayleiskaavan mukaisesta yritysalueesta itään olevan Turunväylän ja Turuntien välisen alueen. Hauklammen kohdalla aluerajausta tarkennetaan ja mahdollisesti aluetta laajennetaan esityksen mukaisesta siten, että alueen maanomistajia kohdellaan tasapuolisesti. 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa