Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Pohjois-Jorvaksen asemakaava (hanke 35301), asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.10.2020 § 109 

 

 

 

Valmistelija Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Pohjois-Jorvaksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yhdyskuntatekniikan lautakunnan käsittelyssä 28.9.2017 (§ 44) ja se on kuulutettu vireille 27.10.2017.

 

Taustaa

 

Länsi-Jorvaksen asemakaava käsitti Pohjois-Jorvaksen ja Kvisin asemakaavojen alueet. Länsi-Jorvaksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 24.1.2013 (§ 3). Kaavahankkeen tavoitekeskustelu käytiin lautakunnassa 21.11.2013 (§ 87). Lisäksi suunnittelun alussa, ennen valmisteluaineiston nähtävillä oloa, kunta sai alueen asukkailta ja muita kuntalaisilta paikkatietokyselyn avulla tärkeää tietoa alueen kehittämiseen. Kaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) käsiteltiin lautakunnassa 22.1.2015 (§ 5) ja se oli nähtävillä 9.2.-20.3.2015. Nähtävillä olon aika järjestettiin 24.2.2015 asukastilaisuus, jossa myös paikkatietokyselyn tulokset ja johtopäätökset esiteltiin.

 

Länsi-Jorvaksen asemakaavan valmisteluaineistosta saatiin palautteena noin 30 lausuntoa ja noin 80 mielipidettä. Todettakoon, että tämän asian liitteenä oleva valmisteluaineiston lyhennelmät palautteesta ja ns. kaavoittajan vastineet käsittävät kaiken Länsi-Jorvaksen asemakaavan valmisteluaineistosta saadun palautteen. Palautetta ei ole jaoteltu kaavakohtaisesti. Luettavuuden helpottamiseksi kunkin mielipiteen lyhennelmän ja siihen laaditun vastineen kohdalla on erillinen merkintä (K=Kvist ja PJ=Pohjois-Jorvas), josta lukija ymmärtää kumpaan kaavahankkeeseen mielipide kohdistuu. Mielipide ja kohta mihin se kartalla kohdistuu ilmenee erillisestä karttaliitteestä. On huomattava, etteivät kaikki mielipiteet kohdistu johonkin nimenomaiseen paikkaan, vaan palaute voi olla myös yleispiirteistä. Mielipiteet kohdistuivat melko tasaisesti molemmille vireillä oleville kaavahankkeille ja muutama niistä koski kumpaakin.

 

Pohjois-Jorvaksen asemakaavahanke on Kirkkonummen sekä voimassa oleva kaavoitusohjelma 2019-2023 että kunnanvaltuuston 5.10.2020 (§ 87) hyväksymän uuden, vuosia 2021-2025 koskevan ohjelman mukainen. Hanke toteuttaa kuntastrategiaa, Kirkkonummen yleiskaavaa 2020, Kirkkonummen maankäytön kehityskuvaa 2040 ja 2060 sekä MAL 2019 -suunnitelmaa sijoittuen sen ensisijaiselle asumisvyöhykkeelle. Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa myös kaavahankkeen toteuttamista, sillä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti asemanseudut on rakennettava riittävän tehokkaasti asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Jorvaksenkolmion asemakaavassa, joka sijaitsee rantaradan ja Länsiväylän välissä välittömästi junaseisakkeen tuntumassa, on alueelle määrä osoittaa Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti ensisijaisesti kaupan toimitiloja. Tälle alueelle ollaan alustavien kaavailujen mukaan sijoittamassa Jorvaksen asukkaita palveleva lähikauppa.

 

Koska Pohjois-Jorvaksen ja Kvisin kaavahankkeet kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa, niin myös niiden kaavaselostukset on laadittu osin, niin, että samoja tekstejä on käytetty kummassakin. Jatkosuunnittelussa molemmat kaavahankkeet on tarkoitus tuoda hyväksymiskäsittelyyn samanaikaisesti, sillä niitä koskevat kunnallistekniset yleissuunnitelmat laaditaan niin ikään samanaikaisesti.

 

Kaavan tavoitteet ja kaavaehdotus

 

Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksen alueella nykyinen kylämäinen yhdyskuntarakenne on paikoin tiivistynyt huomattavan paljon ja keskeisen sijaintinsa takia sen täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista tilanteessa, jossa alueen nykyiset taloudet sijaitsevat joko olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen alueella tai hyvin lähellä niitä. Myös hyvän joukkoliikenteen palvelutaso on jo olemassa alueella, sillä Jorvaksen junaseisakkeen lisäksi molempien kaavahankkeiden alueiden asukkaita palvelee Kirkkonummen kuntakeskuksen ja Matinkylän metroaseman välinen runkobussilinja useine bussivuoroineen etenkin arkipäivinä. Yömyöhällä runkobussilinja vuorot liikennöivät metron sulkemisen jälkeen Kamppiin. Sen bussipysäkit sijaitsevat Masalantiellä ja Vanhalla Rantatiellä.

 

Jorvaksen alueen kehittäminen asemakaavoituksen kautta on ilmastopoliittisesti perusteltu ja alue on myös MAL 2019 -suunnitelman ensisijaisen asumisen vyöhykettä, jonka alueen rakentamisen tehokkuuden on oltava riittävä. Tavoitteena on myös toteuttaa alueelle sujuvat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet, jotka innostavat alueen asukkaita ulkoiluun samalla kun niiden kautta on järjestetty yhteydet bussipysäkeille ja Jorvaksen junaseisakkeelle.

 

Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksen alueella on voimassa Pohjois-Jorvas I asemakaava, jonka maankäyttöä on tehostettu sen itäosassa. Sinne on osoitettu uusia omakotitontteja noin 20. Muilta osin kaavaehdotuksessa todennetaan hyvin pitkälti muutettavan asemakaavan vallitseva maankäyttö.

 

Rakentamisen tehokkuuden vaatimuksen vastapainona Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksessa on otettu huomioon alueen kulttuuri- ja luontoarvot, joiden seurauksena alueen täydennys- ja uudisrakentaminen on pyritty istuttamaan maastoon ja maisemaan taiten. Luonnon monimuotisuuden kannalta tärkeät alueet on säilytetty.

 

Masalantieltä alueelle johtavat nykyiset Löfdalantie ja Autioniityntie, josta haarautuu useita tietä kuten Vasikkahaantie ja Kolmenkyläntie. Masalantien ja Elfinginkuja, joka kaavaehdotuksessa kytkeytyy Kvisin asemakaavaehdotuksen Kvisinkujaan, on osoitettu historiallisen tien merkinnällä. Alueella olevat muut suojelukohteet ja muinaismuistot on sekä säilytetty että osoitettu kaavaehdotuksessa.

 

Masalantien varrella on yksi palvelurakennusten tontti, jonka maastonmuodot ovat haaste rakentamiselle. Niin ikään Pokrovan luostari on hyvin näkyvällä paikalla Masalantien varressa ja sen maankäyttö sallii vähäistä myyntitoimintaa.

 

Masalantien, Vanhan Rantatien ja Jorvaksentien risteyksessä varaudutaan mahdollisuuteen toteuttaa pitkällä aikavälillä kiertoliittymä. Tosin nykytilanteen mukaiseen risteysjärjestelyyn ei ole tarvetta tehdä parannustoimenpiteitä Pohjois-Jorvaksen ja Kvisin asemakaavojen toteutumisen myötä aiheutuvan liikennemäärän kasvun takia.

 

Kylämäinen rakentaminen on keskittynyt Löfdalantien varrelle. Autioniityntien ja Vasikkahaantien tievarren rakennustapa on niin ikään ilmeeltään kylämäistä, mutta alueen rakennuskanta on uudempaa. Näillä alueella täydennysrakentaminen pyritään kaavaehdotuksessa sopeuttamaan olemassa olevaan. Tienoon olennaisten piirteiden säilyttämiseen tähtää myös maltillinen korttelien rakentamistehokkuus.

 

Merkittävin uusi asuntorakentaminen sijoittuu asemakaavaehdotuksen pohjoisosaan, Keskusmetsän reunavyöhykkeelle, jonne on kaavaehdotuksessa osoitettu noin 65 uutta omakotitonttia. Toteuduttuaan sen aiheuttaman liikennemäärän häiriö on verraten pieni Löfdalantiellä tilanteessa, jossa uudelle kadulle on rakennettu omat erilliset yhteydet ajoneuvoliikenteelle sekä kävelijöille ja pyöräilijöille. Näin se on turvallinen kadulla liikkujille.

 

Vuonna 2020 Pohjois-Jorvaksen asemakaavan alueella asuin noin 325 ihmistä. Kaavaehdotuksen mukainen maankäyttö mahdollistaa noin 600 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle, mikä tarkoittaa, että enimmillään asemakaavan alueella asuisi noin 925 asukasta.

 

Keskusmetsä sijaitsee Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksen pohjoisosassa, jonne johtava yhteydet on järjestetty Kvisin asemakaavaehdotuksen kautta. Kunta on pannut vireille Keskusmetsän yleissuunnitelman laatimisen ja sen tavoitteena on yhdessä maanomistajien kanssa edistää Keskusmetsän virkistyskäyttöä. Keskusmetsä yhdistää Jorvaksen sekä Masalaan että kuntakeskukseen. Kaavamääräys kieltää avohakkuut alueella.

 

Kvisin asemakaavaehdotukseen kuuluu sen itäosassa sijaitseva laaja puistoalue, joka on nimetty Patolammenpuistoksi ja siitä on määrä kehittää Jorvaksen alueen asukkaiden yhteinen virkistysalue, jonne on mahdollista sijoittaa eri toimintoja. Tavoitteena on myös, että Jorvaksen asukkaat järjestäisivät siellä erilaisia tapahtumia. Sen laidalla, lähellä Löfdalantietä on osoitettu vähäisesti rakennusoikeutta kioski- ja kahvilarakennukselle, jonka viereen Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksessa on osoitettu pysäköintialue.  

 

Jorvaksen junaseisakkeen parantamishanke on pantu vireille vuonna 2020. Näin ollen on perusteltua, että kunta kaavoittaa seisakkeen lähialueelle riittävästi uutta asuinrakennusoikeutta, jotta lähijunien käyttäjämäärät kasvaisivat. Niin ikään Kvisin asemakaavahanke sijoittuu kunnan runkobussilinja varrelle. Bussilinja kulkee tällä hetkellä Masalantietä ja Vanhaa Rantatietä myöten. Näin ollen Jorvaksen alueen asemakaavojen laatimiselle on hyvät perusteet.

 

Toteutuessaan Pohjois-Jorvaksen asemakaava edistää MAL-sopimuksessa esitettyjä kunnan tavoitteista, sillä uutta asuinrakennusoikeutta syntyy noin 40 000 k-m2. Vuosittain kunnan tulisi asemakaavoittaa MAL-sopimuksen mukaisesti uutta asuinrakennusoikeutta noin 40 000 k-m2. Kunnan maille on asemakaavaehdotuksessa osoitettu 58 uutta omakotitonttia sekä muuta asuinrakentamista. Havainnekuva laaditaan asemakaavan hyväksymiskäsittelyyn.

 

Kokoukseen on kutsuttu kaupunkikehitysjohtaja Arja Sippola FCG Oy:stä.

 

Oheismateriaali:

Asemakaavaehdotuksen aineisto

 

 

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
1.1
se asettaa Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksen (piir.nro: 3409) asiakirjoineen MRL:n 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta
- Rakennusvalvonta
- Ympäristönsuojelu
- Kirkkonummen Vesi
- Perusturva
- Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
- Vammaisneuvosto
- Vanhuusneuvosto
- Nimistötoimikunta

Muut viranomaiset
- Uudenmaan liitto
- Uudenmaan ELY-keskus
- Espoon seudun ympäristöterveys
- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
- HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Länsi-Uudenmaan museo
- Suomen Riistakeskus Uusimaa
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys
- Väylävirasto

Yhdistykset ja järjestöt
- Jorvaksen kyläyhdistys ry
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kirkkonummen yrittäjät ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kyrkslätts Hembygdsförening rf
- Masalan asukasyhdistys ry
- Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry
- Mellersta Kyrkslätts ungdomsförening rf
- Nylands Svenska producentförbund, Kyrkslätts lokalavdelning
- MTK Uusimaa
- Eteläinen Metsäreviiri
- Metsäkeskus
- Kvisin tiekunta
- Löfdala väglag
- Autioniityntien tiekunta

Yritykset
- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Oyj
- Telia Finland Oyj
- DNA Oyj
- Fingrid Oyj/Maankäyttö ja Ympäristö
- Nordic Energy Link
- Gasum/Gasgrid
- Pohjolan Voima Oy
- VR-Yhtymä Oy
- VR-Track/NRC Group

1.2
ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa on kunnan ja tarvittavan maanomistajatahon kesken olla lainvoimainen maankäyttösopimus.

2.
Ennen kunnanhallituksen käsittelyä tehdään seuraava korjaus kaava-aineistoon: muutettavan asemakaavan (Pohjois-Jorvaksen I asemakaava) osalta erillispientalojen tonttien rakennusoikeus tarkistetaan vastaamaan nykyisen kaavan mukaista tilannetta 

 

 

Käsittely Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan palautusesityksen: Palautetaan uuteen valmisteluun ja varmistetaan asukkaiden tahtotila siitä, että virkistysaluetta jää nykyisen ja nyt kaavoitettavan alueen väliin.
Esitystä kannattivat Leena Virkki, Carl-Johan Kajanti, Anneli Granström, Miisa Jeremejew, Kati Kettunen ja Sanni Jäppinen.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: Korttelialueella ja tontilla päällystetyt piha-alueet suositellaan tehtäväksi vettä läpäisevästä pintamateriaalista.
Ehdotusta kannattivat Leena Virkki, Anneli Granström ja Kati Kettunen.
Ehdotus raukesi, kun palautusesitys hyväksyttiin.

Matti Kaurila teki seuraavan evästysehdotuksen: Korttelialueella ja tontilla päällystetyt piha-alueet suositellaan tehtäväksi vettä läpäisevästä pintamateriaalista. Ehdotusta kannatti Leena Virkki.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi evästyksen yksimielisesti.

Carl-Johan Kajanti teki seuraavan evästyksen palautusesitykseen: Evästys palautukseen: Pohjois-Jorvaksen asemakaavan jatkokäsittelyssä huomioidaan seuraavat asiat: Nyt tehdyssä ehdotuksessa on paljon elementtejä joita ei ollut kummassakaan alkuperäisessä luonnoksessa. Koska asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ovat olleet pienemmät, vähintäänkin erilaiset, kuin normaalissa prosessissa, kaavaehdotus vaatisi luonnoksen, josta paremmin selviää nykyisille asukkaille kuinka heidän asuinympäristönsä muuttuu. Nykyisellään kaavaehdotuksen suurpiirteisyys ei anna riittävän selvää kuvaa. Tämän takia huomautuksiin tulee suhtautua poikkeuksellisella vakavuudella. Jos levennetään vanhoja pistoteitä olemassa olevan rakennuskannan keskellä tulisi pyrkiä mahdollisimman kapeisiin tievarauksiin, ei ole mielekästä soveltaa samaa 10m standardia joka puolella. Kiinnitetään huomiota viheralueiden kokoon siksi, että liian kapeat käytävät helposti johtavat tuulivahinkoihin.
Ehdotusta kannattivat Kim Männikkö ja Leena Virkki.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi evästyksen yksimielisesti.

Miisa Jeremejew teki seuraavan evästysehdotuksen palautusesitykseen: Tarkistetaan/ päivitetään jo tehdyt luontoselvitykset ja täydennetään niitä puuttuvilta osin (ainakin lepakoiden osalta).
Ehdotusta kannatti Sanni Jäppinen.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi evästyksen yksimielisesti.

Carl-Johan Kajanti teki seuraavan evästysehdotuksen palautusesitykseen: Korttelin 3061 tilan 2:171 liikenne muutetaan alkuperäisen kantatontin 2:2 kautta kulkevaksi. Nyt piirretty naapuritontille ja autotallin viereen. Ehdotusta kannatti Kim Männikkö.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi evästyksen yksimielisesti.

Sanni Jäppinen teki seuraavan evästysehdotuksen palautusesitykseen: Huomioidaan kaavan jatkolaadinnassa valmistelussa olevan keskusmetsäsuunnitelman kokonaisuus ja ulkoilureitit.
Ehdotusta kannattivat Miisa Jeremejew ja Leena Virkki.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi evästyksen yksimielisesti.

Pekka Jäppinen teki käsittelyn aikana seuraavan evästysehdotuksen palautusesitykseen: Lautakunnalle esitetään molempien, sekä Kvisin että Pohjois-Jorvaksen, asemakaavojen kaavatalouslaskelmat.
Ehdotusta kannatti Sanni Jäppinen.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi evästyksen yksimielisesti.

Leena Virkki teki seuraavan evästysehdotuksen palautusesitykseen: Vanhojen asukkaiden tasaveroisen kohtelun vuoksi, poistetaan tontit nro 4 ja 22 Kolmenkyläntieltä sekä tien jatko (mutka) tonttien 20 ja 3 väliltä jotta vanhan asukkaan tontti nro 3 ei tulisi saarretuksi.
Ehdotusta kannatti Kati Kettunen.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi evästyksen yksimielisesti.
 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti

1
palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi, jotta varmistetaan asukkaiden tahtotila siitä, että virkistysaluetta jää nykyisen ja nyt kaavoitettavan alueen väliin

2
evästää valmistelua seuraavasti

2.1
Korttelialueella ja tontilla päällystetyt piha-alueet suositellaan tehtäväksi vettä läpäisevästä pintamateriaalista

2.2
Nyt tehdyssä ehdotuksessa on paljon elementtejä joita ei ollut kummassakaan alkuperäisessä luonnoksessa. Koska asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ovat olleet pienemmät, vähintäänkin erilaiset, kuin normaalissa prosessissa, kaavaehdotus vaatisi luonnoksen, josta paremmin selviää nykyisille asukkaille kuinka heidän asuinympäristönsä muuttuu. Nykyisellään kaavaehdotuksen suurpiirteisyys ei anna riittävän selvää kuvaa. Tämän takia huomautuksiin tulee suhtautua poikkeuksellisella vakavuudella. Jos levennetään vanhoja pistoteitä olemassa olevan rakennuskannan keskellä tulisi pyrkiä mahdollisimman kapeisiin tievarauksiin, ei ole mielekästä soveltaa samaa 10m standardia joka puolella. Kiinnitetään huomiota viheralueiden kokoon siksi, että liian kapeat käytävät helposti johtavat tuulivahinkoihin.

2.3.
Tarkistetaan/ päivitetään jo tehdyt luontoselvitykset ja täydennetään niitä puuttuvilta osin (ainakin lepakoiden osalta)

2.4
Korttelin 3061 tilan 2:171 liikenne muutetaan alkuperäisen kantatontin 2:2 kautta kulkevaksi. Nyt piirretty naapuritontille ja autotallin viereen

2.5
Huomioidaan kaavan jatkolaadinnassa valmistelussa olevan keskusmetsäsuunnitelman kokonaisuus ja ulkoilureitit

2.6
Lautakunnalle esitetään molempien, sekä Kvisin että Pohjois-Jorvaksen, asemakaavojen kaavatalouslaskelmat

2.7
Vanhojen asukkaiden tasaveroisen kohtelun vuoksi, poistetaan tontit nro 4 ja 22 Kolmenkyläntieltä sekä tien jatko (mutka) tonttien 20 ja 3 väliltä jotta vanhan asukkaan tontti nro 3 ei tulisi saarretuksi


Minna Hakapää ja Jenny Snellman poistuivat kokouksesta esteellisenä (intressijäävi) § 109 esittelyn ja käsittelyn alkaessa klo 18.28.
Kaavakonsultti Arja Sippola liittyi kokoukseen § 109 alkaessa klo 18.29 ja poistui esittelyn jälkeen klo 19.03. Kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen liittyi kokoukseen § 109 käsittelyn aikana klo 19.05.

Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi ja Leena Virkki poistuivat sekä Jenny Snellman ja Pekka Rehn liittyivät kokoukseen asian § 109 käsittelyn jälkeen klo 19.28. 

 

 

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 10.12.2020 § 143 

 

 

 

Valmistelija Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Pohjois-Jorvaksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yhdyskuntatekniikan lautakunnan käsittelyssä 28.9.2017 (§ 44) ja se on kuulutettu vireille 27.10.2017.

 

Taustaa

 

Länsi-Jorvaksen asemakaava käsitti Pohjois-Jorvaksen ja Kvisin asemakaavojen alueet. Länsi-Jorvaksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 24.1.2013 (§ 3). Kaavahankkeen tavoitekeskustelu käytiin lautakunnassa 21.11.2013 (§ 87). Lisäksi suunnittelun alussa, ennen valmisteluaineis-ton nähtävillä oloa, kunta sai alueen asukkailta ja muita kuntalaisilta paik¬katietokyselyn avulla tärkeää tietoa alueen kehittämiseen. Kaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) käsiteltiin lautakunnassa 22.1.2015 (§ 5) ja se oli nähtävillä 9.2.-20.3.2015. Nähtävillä olon aika järjestettiin 24.2.2015 asukastilaisuus, jossa myös paikkatietokyselyn tulokset ja johtopäätökset esiteltiin.

 

Länsi-Jorvaksen asemakaavan valmisteluaineistosta saatiin palautteena noin 30 lausuntoa ja noin 80 mielipidettä, joista noin puolet koski Kvisin asemakaavan aluetta. Mielipide ja kohta mihin se kartalla kohdistuu ilmenee erillisestä karttaliitteestä. On huomattava, etteivät kaikki mielipiteet kohdistu johonkin nimenomaiseen paikkaan, vaan palaute voi olla myös yleispiirteistä. Mielipiteet kohdistuivat melko tasaisesti molemmille vireillä oleville kaavahankkeille ja muutama niistä koski kumpaakin.

 

Pohjois-Jorvaksen asemakaavahanke on Kirkkonummen sekä voimassa oleva kaavoitusohjelma 2019-2023 että kunnanvaltuuston 5.10.2020 (§ 87) hyväksymän uuden, vuosia 2021-2025 koskevan ohjelman mukainen. Hanke toteuttaa kuntastrategiaa, Kirkkonummen yleiskaavaa 2020, Kirkkonummen maankäytön kehityskuvaa 2040 ja 2060 sekä MAL 2019 -suunnitelmaa sijoittuen sen ensisijaiselle asumisvyöhykkeelle. Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa myös kaavahankkeen toteuttamista, sillä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti asemanseudut on rakennettava riittävän tehokkaasti asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Jorvaksenkolmion asemakaavassa, joka sijaitsee rantaradan ja Länsiväylän välissä välittömästi junaseisakkeen tuntumassa, on alueelle määrä osoittaa Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti ensisijaisesti kaupan toimitiloja. Tälle alueelle ollaan alustavien kaavailujen mukaan sijoittamassa Jorvaksen asukkaita palveleva lähikauppa.

 

Koska Pohjois-Jorvaksen ja Kvisin kaavahankkeet kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa, niin myös niiden kaavaselostukset on laadittu osin, niin, että samoja tekstejä on käytetty kummassakin. Jatkosuunnittelussa molemmat kaavahankkeet on tarkoitus tuoda hyväksymiskäsittelyyn samanaikaisesti, sillä niitä koskevat kunnallistekniset yleissuunnitelmat laaditaan niin ikään samanaikaisesti.

 

Kaavan tavoitteet ja kaavaehdotus

 

Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksen alueella nykyinen kylämäinen yhdyskuntarakenne on paikoin tiivistynyt huomattavan paljon ja keskeisen sijaintinsa takia sen täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista tilanteessa, jossa alueen nykyiset taloudet sijaitsevat joko olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen alueella tai hyvin lähellä niitä. Myös hyvän joukkoliikenteen palvelutaso on jo olemassa alueella, sillä Jor-vaksen junaseisakkeen lisäksi molempien kaavahankkeiden alueiden asukkaita palvelee Kirkkonummen kuntakeskuksen ja Matinkylän metroaseman välinen runkobussilinja useine bussivuoroineen etenkin arkipäivinä. Yömyöhällä runkobussilinja vuorot liikennöivät metron sulkemisen jälkeen Kamppiin. Sen bussipysäkit sijaitsevat Masalantiellä ja Vanhalla Rantatiellä.

 

Jorvaksen alueen kehittäminen asemakaavoituksen kautta on ilmastopoliittisesti perusteltu ja alue on myös MAL 2019 -suunnitelman ensisijaisen asumisen vyöhykettä, jonka alueen rakentamisen tehokkuuden on oltava riittävä. Tavoitteena on myös toteuttaa alueelle sujuvat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet, jotka innostavat alueen asukkaita ulkoiluun samalla kun niiden kautta on järjestetty yhteydet bussipysäkeille ja Jorvaksen junaseisakkeelle.

Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksen alueella on voimassa Pohjois-Jorvas I asemakaava, jonka maankäyttöä on tehostettu sen itäosassa. Sinne on osoitettu uusia omakotitontteja noin 20. Muilta osin kaavaehdotuksessa todennetaan hyvin pitkälti muutettavan asemakaavan vallitseva maankäyttö.

 

Rakentamisen tehokkuuden vaatimuksen vastapainona Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksessa on otettu huomioon alueen kulttuuri- ja luontoarvot, joiden seurauksena alueen täydennys- ja uudisrakentaminen on pyritty istuttamaan maastoon ja maisemaan taiten. Luonnon monimuotisuuden kannalta tärkeät alueet on säilytetty.

 

Masalantieltä alueelle johtavat nykyiset Löfdalantie ja Autioniityntie, josta haarautuu useita tietä kuten Vasikkahaantie ja Kolmenkyläntie. Masalantien ja Elfinginkuja, joka kaavaehdotuksessa kytkeytyy Kvisin asemakaavaehdotuksen Kvisinkujaan, on osoitettu historiallisen tien merkinnällä. Alueella olevat muut suojelukohteet ja muinaismuistot on sekä säilytetty että osoitettu kaavaehdotuksessa.

 

Masalantien varrella on yksi palvelurakennusten tontti, jonka maastonmuodot ovat haaste rakentamiselle. Niin ikään Pokrovan veljestön ylläpitämä luostari sijaitsee hyvin näkyvällä paikalla Masalantien varressa. Paikka sijaitseva kirkkorakennus on omalla tontillaan. Muut veljestön omistuksessa oleva alue on osoitettu asumiseen, joista asuinrakennusten korttelialueella sallitaan vähäinen myyntitoiminta.

 

Masalantien, Vanhan Rantatien ja Jorvaksentien risteyksessä varaudutaan mahdollisuuteen toteuttaa pitkällä aikavälillä kiertoliittymä. Tosin nykytilanteen mukaiseen risteysjärjestelyyn ei ole tarvetta tehdä parannustoimenpiteitä Pohjois-Jorvaksen ja Kvisin asemakaavojen toteutumisen myötä aiheutuvan liikennemäärän kasvun takia.

 

Kylämäinen rakentaminen on keskittynyt Löfdalantien varrelle.

Autioniityntien ja Vasikkahaantien tievarren rakennustapa on niin ikään ilmeeltään kylämäistä, mutta alueen rakennuskanta on uudempaa. Näillä alueella täydennysrakentaminen pyritään kaavaehdotuksessa sopeuttamaan olemassa olevaan. Tienoon olennaisten piirteiden säilyttämiseen tähtää myös maltillinen korttelien rakentamistehokkuus.

 

Merkittävin uusi asuntorakentaminen sijoittuu asemakaavaehdotuksen pohjoisosaan, Keskusmetsän reunavyöhykkeelle, jonne on kaavaehdotuksessa osoitettu noin 65 uutta omakotitonttia. Toteuduttuaan sen aiheuttaman liikennemäärän häiriö on verraten pieni Löfdalantiellä tilanteessa, jossa uudelle kadulle on rakennettu omat erilliset yhteydet ajoneuvoliikenteelle sekä kävelijöille ja pyöräilijöille. Näin se on turvallinen kadulla liikkujille.

 

Vuonna 2020 Pohjois-Jorvaksen asemakaavan alueella asuin noin 325 ihmistä. Kaavaehdotuksen mukainen maankäyttö mahdollistaa noin 600 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle, mikä tarkoittaa, että enimmillään asemakaavan alueella asuisi noin 925 asukasta.

 

Keskusmetsä sijaitsee Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksen pohjoisosassa, jonne johtava yhteydet on järjestetty Kvisin asemakaavaehdotuksen kautta. Kunta on pannut vireille Keskusmetsän yleissuunnitelman laatimisen ja sen tavoitteena on yhdessä maanomistajien kanssa edistää Keskusmetsän virkistyskäyttöä. Keskusmetsä yhdistää Jorvaksen sekä Masalaan että kuntakeskukseen. Kaavamääräys kieltää avohakkuut alueella.

 

Kvisin asemakaavaehdotukseen kuuluu sen itäosassa sijaitseva laaja puistoalue, joka on nimetty Patolammenpuistoksi ja siitä on määrä kehittää Jorvaksen alueen asukkaiden yhteinen virkistysalue, jonne on mahdollista sijoittaa eri toimintoja. Tavoitteena on myös, että Jorvaksen asukkaat järjestäisivät siellä erilaisia tapahtumia. Sen laidalla, lähellä Löfdalantietä on osoitettu vähäisesti rakennusoikeutta kioski- ja kahvilarakennukselle, jonka viereen Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksessa on osoitettu pysäköintialue.

  

Jorvaksen junaseisakkeen parantamishanke on pantu vireille vuonna 2020. Näin ollen on perusteltua, että kunta kaavoittaa seisakkeen lähialueelle riittävästi uutta asuinrakennusoikeutta, jotta lähijunien käyttäjämäärät kasvaisivat. Niin ikään Kvisin asemakaavahanke sijoittuu kunnan runkobussilinja varrelle. Bussilinja kulkee tällä hetkellä Masalantietä ja Vanhaa Rantatietä myöten. Näin ollen Jorvaksen alueen asemakaavojen laatimiselle on hyvät perusteet.

 

Toteutuessaan Pohjois-Jorvaksen asemakaava edistää MAL-sopimuksessa esitettyjä kunnan tavoitteista, sillä uutta asuinrakennusoikeutta syntyy noin 40 000 k-m2. Vuosittain kunnan tulisi asemakaavoittaa MAL-sopimuksen mukaisesti uutta asuinrakennusoikeutta noin 40 000 k-m2. Kunnan maille on asemakaavaehdotuksessa osoitettu 58 uutta omakotitonttia sekä yhtiömuotoista asuinrakentamista. Havainnekuva laaditaan asemakaavan hyväksymiskäsittelyyn.

 

Palautettuun kaavaehdotukseen tehdyt muutokset

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta palautti Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksen kokouksessaan 22.10.2020 (§ 109). Muutama maanomistaja on ollut yhteydessä kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluihin em. kokouksessa esitetyn kaavaehdotuksen johdosta. Kaavaehdotuksessa on pyritty ottamaan huomioon maanomistajien esittämät muutostarpeet. Lautakunnalle (kokous 10.12.2020) on laadittu päivitetty asemakaavaehdotus, jonka uusin piirustusnumero on 3417.

 

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut sekä ympäristön suojelu ovat yhteistyössä tarkistaneet laadittujen luontoselvitysten huomioimisen maankäytössä. Kaavaselostusta on täydennetty mm. asiaa koskevalla liiteaineistolla sekä se on päivitetty alla lueteltujen muutosten johdosta. Edellisen lisäksi erillispientalojen tonteilla saa rakentaa kaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi ulkovaraston ja autosuojan, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus saa olla enintään 40 k-m2 lukuun ottamatta Vanhan Rantatien yhtä tonttia, jolle on osoitettu rakennusoikeutta 50 k-m2 talousrakennuksia varten. Myös muutamaa palautetun kaavaehdotuksen kaavoittajan vastinetta on päivitetty. Kaavaehdotuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelman alustava toteuttamiskustannus esitellään lautakunnalle.

 

Lautakunnan kokoukseen 10.12.2020 on tehty mm. seuraavat muutokset ja tarkennukset palautettuun Pohjois-Jorvaksen kaavaehdotukseen:

 

- palautettu kaavaehdotus toteuttaa Kirkkonummen hulevesiohjelmaa, jonka mukaan piha-alueiden pinnoitteiden on oltava vettäläpäiseviä. Tältä osin kaavan toteuttamisessa on syytä pyrkiä ohjelman tavoitteisiin. On perusteltua säilyttää kaavamääräys, josta voidaan poiketa rakennusluvan yhteydessä, mikäli se on tarpeen esimerkiksi tontin maasto-olosuhteiden tai maaperän takia.

- olemassa olevat tiealueet ovat jo nykyisellään tiepenkereineen ja ojineen noin 10 m levyisiä ja kunnallistekniikan suunnitteluohjeiden mukaisesti tonttikatujen katualueelle on syytä varata levyttä 10 m, sillä katurakentamisessa on otettava huomioon myös katurakentamisen aikainen liikennöinti.

- palautetun kaavaehdotuksen ja myös uuden kaavaehdotuksen korttelin 3061 tontin 7 (tila 2:171) maanomistajan kanssa on kaavavastaava keskustellut. Edellisen lisäksi maanomistajan läntiseltä naapurilta on saatu kannanotto asiaan. Tämän kannanoton johdosta palautettua kaavaehdotusta on muutettu siten, että em. tilalle (kortteli 3061, tontti 7) osoitetaan uusi ajoyhteys (ajo) rakentamattoman tontin 18 kautta. Näin voidaan turvata tulvareitin säilyminen rakentamattomana.

- palautettu asemakaavaehdotus on laadittu MRL:n mukaisena eikä siinä esitetty kaavaratkaisu poikkea tavanomaisesta asemakaavasta. Todettakoon, että palautetusta kaavaehdotuksesta saadusta palautteesta noin puolet piti ehdotusta hyvänä ja puolet esitti muutoksia. Lisäksi on pyydetty tietoja mm. rakennusoikeuksista. Yhteydenottoja on tullut alle kymmenen.

- Pokrovan ja sen lähialueen kortteleissa 3120 ja 3121 on tarkistettu maankäyttöä maanomistajapalautteiden mukaisesti.

- Kolmenkyläntiehen rajoittuvilla tonteilla maankäyttöä on tarkistettu, lisäksi VL-alueen laajuutta ja sillä sijaitsevia kulkuyhteyksiä on vähäisesti muutettu. Korttelin 3060 tontti 3 rajautuu laajalti VL-alueeseen. Kaavaehdotuksessa on säilytetty kunnan mailla kolme uutta omakotitalotonttia kaavahankkeen kaavatalouden ja kunnan tonttitarjonnan nimissä.

- palautetussa asemakaavaehdotuksessa liito-oravan, lepakon ja lahokaviosammalen esiintymisalueet on otettu huomioon, mutta lepakon elinolosuhteiden parantamiseksi on tehty pieniä muutoksia kaavaehdotukseen: Pohjois-Jorvaksen kaava-alueella korttelissa 3128 sekä kortteleissa 3130 ja 3131 on joko laajennettu säilytettävän ja istutettavan puuston aluetta tai merkitty tonteille vastaavat uudet merkinnät lepakkojen liikkumisreitin turvaamiseksi.

- Keskusmetsään on kaavaehdotuksessa osoitettu uusia kulkuyhteyksiä kaava-alueen pohjoisosassa.

- kaavaehdotus mahdollistaa metsänhoidon edellyttämän ajoneuvoliikenteen olemassa olevilla reiteillä.

- Patolammentien kääntöpaikkaa on vähäisesti tarkistettu kaavaehdotuksessa.

- tonttirajoja, ajoyhteyksiä, polkuyhteyksiä sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä (pp) on vähäisesti tarkistettu kaavaehdotuksessa.

 

Oheismateriaali:

Asemakaavaehdotuksen aineisto

 

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1.
se asettaa Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksen (piir.nro: 3417) asiakirjoineen MRL:n 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta
- Rakennusvalvonta
- Ympäristönsuojelu
- Kirkkonummen Vesi
- Perusturva
- Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
- Vammaisneuvosto
- Vanhusneuvosto
- Nimistötoimikunta

Muut viranomaiset
- Uudenmaan liitto
- Uudenmaan ELY-keskus
- Espoon seudun ympäristöterveys
- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
- HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Länsi-Uudenmaan museo
- Suomen Riistakeskus Uusimaa
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys
- Väylävirasto

Yhdistykset ja järjestöt
- Jorvaksen kyläyhdistys ry
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kirkkonummen yrittäjät ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kyrkslätts Hembygdsförening rf
- Masalan asukasyhdistys ry
- Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry
- Mellersta Kyrkslätts ungdomsförening rf
- Nylands Svenska producentförbund, Kyrkslätts lokalavdelning
- MTK Uusimaa
- Eteläinen Metsäreviiri
- Metsäkeskus
- Kvisin tiekunta
- Löfdala väglag
- Autioniityntien tiekunta

Yritykset
- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Oyj
- Telia Finland Oyj
- DNA Oyj
- Fingrid Oyj/Maankäyttö ja Ympäristö
- Nordic Energy Link
- Gasum/Gasgrid
- Pohjolan Voima Oy
- VR-Yhtymä Oy
- VR-Track/NRC Group

2.
ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa on kunnan ja tarvittavan maanomistajatahon kesken olla lainvoimainen maankäyttösopimus.

 

 

Käsittely  Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti, että varajäsenet saavat olla läsnä esittelyn aikana.

Käsittelyn alkaessa esittelijä lisäsi päätösehdotukseen uuden kohdan: Lautakunta päättää antaa kaavoitusyksikölle oikeuden tehdä vähäisiä muutoksia kaava-asiakirjoihin ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: Korttelialueella ja tontilla päällystetyt piha-alueet suositellaan tehtäväksi käyttäen vettä läpäisevää pintamateriaalia.
Ehdotusta kannattivat Leena Virkki, Kati Kettunen ja Anneli Granström
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Erkki Ahlsten teki seuraavan muutosehdotuksen: Koska Pohjois-Jorvaksen asemakaava-alueen kaavoitukseen on esitetty runsaasti mielipiteitä, muutoshalukkuutta ja jopa epäilystä viesteihin vastaamattomuudesta, niin Esitän: Tämän alueen asukkaille järjestetään asukasinformaatiotilaisuus kunnantalolla / etänä.
Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Sanni Jäppinen teki seuraavan muutosehdotuksen: Lisäysehdotus: jatkosuunnittelussa huomioidaan kaavan pohjoisosassa liito-oravien kulkuyhteydet jätettävän puuston kohdalla ja rakennusten sijoittelulla/pihojen puustosta.
Ehdotusta kannattivat Miisa Jeremejew, Leena Virkki, Pekka Jäppinen ja Kati Kettunen
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Sanni Jäppinen teki seuraavan muutosehdotuksen: Lisäysehdotus: jatkosuunnittelussa huomioidaan kaavan pohjoisosassa liito-oravien kulkuyhteydet jätettävän puuston kohdalla ja rakennusten sijoittelulla tms.
Ehdotusta kannattivat Miisa Jeremejew ja Pekka Jäppinen

Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja muutosehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus = JAA, Sanni Jäppisen muutosehdotus = EI.

Pohjaesityksen puolesta äänesti kuusi (6); Kati Kettunen, Kim Männikkö, Anneli Granström, Matti Kaurila, Viveca Lahti ja Erkki Ahlsten. Sanni Jäppisen muutosehdotusta äänesti neljä (4); Miisa Jeremejew, Pekka Jäppinen, Sanni Jäppinen ja Leena  Virkki
Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus voitti äänin kuusi (6) -neljä (4). Käsittelyä jatkettiin.

Leena Virkki teki seuraavan muutosehdotuksen: Muutetaan Kolmenkyläntien loppuosa vaihtoehtoisen suunnitelman mukaiseksi, joka vastasi kokouksen 22.10. yksimielisesti hyväksyttyä evästystä (tien mutka poistetaan ja uusi tieyhteys ja tontit 1-3 Alarinkujalta). Vaihtoehtoinen suunnitelma säästää kallioalueen rakentamiselta virkistyskäyttöön.
Ehdotusta kannattivat Matti Kaurila, Kati Kettunen ja Erkki Ahlsten

Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja muutosehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus = JAA, Leena Virkin muutosehdotus = EI.
Pohjaesityksen puolesta äänesti kolme (3); Anneli Granström, Pekka Jäppinen ja Viveca Lahti. Leena Virkin muutosehdotusta äänesti viisi (5); Kati Kettunen, Kim Männikkö, Matti Kaurila, Leena Virkki ja Erkki Ahlsten. Lisäksi äänestyksessä annettiin kaksi (2) tyhjää ääntä; Sanni Jäppinen ja Miisa Jeremejew. Puheenjohtaja totesi, että muutosehdotus voitti äänin viisi (5) - kolme (3) ja kaksi (2) tyhjää ääntä. Käsittelyä jatkettiin.

Sanni Jäppinen teki seuraavan muutosehdotuksen: Tutkitaan jatkosuunnittelussa voiko kaava-alueelle kunnan maille sijoittaa uusia pientalotontteja ja nämä vaihtoehdot tuodaan lautakunnalle tiedoksi seuraavassa käsittelyvaiheessa.
Ehdotusta kannattivat Matti Kaurila, Anneli Granström, Leena Virkki, Miisa Jeremejew ja Kati Kettunen
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: Jatkosuunnittelussa tutkitaan mahdollisuutta nostaa omakotitalotonttien tehokkuutta e = 0,2.
Ehdotusta kannattivat Sanni Jäppinen, Kati Kettunen, Anneli Granström, Miisa Jeremejew, Leena Virkki ja Erkki Ahlsten
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti seuraavilla muutoksilla

1
Lautakunta päättää antaa kaavoitusyksikölle oikeuden tehdä vähäisiä muutoksia kaava-asiakirjoihin ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

2
Korttelialueella ja tontilla päällystetyt piha-alueet suositellaan tehtäväksi käyttäen vettä läpäisevää pintamateriaalia

3
jatkosuunnittelussa huomioidaan kaavan pohjoisosassa liito-oravien kulkuyhteydet jätettävän puuston kohdalla ja rakennusten sijoittelulla/pihojen puustosta

4
Muutetaan Kolmenkyläntien loppuosa vaihtoehtoisen suunnitelman mukaiseksi, joka vastasi kokouksen 22.10. yksimielisesti hyväksyttyä evästystä (tien mutka poistetaan ja uusi tieyhteys ja tontit 1-3 Alarinkujalta). Vaihtoehtoinen suunnitelma säästää kallioalueen rakentamiselta virkistyskäyttöön

5
Tutkitaan jatkosuunnittelussa voiko kaava-alueelle kunnan maille sijoittaa uusia pientalotontteja ja nämä vaihtoehdot tuodaan lautakunnalle tiedoksi seuraavassa käsittelyvaiheessa

6
Jatkosuunnittelussa tutkitaan mahdollisuutta nostaa omakotitalotonttien tehokkuutta e = 0,2


Leena Virkki ja Sanni Jäppinen saapuivat kokoukseen § 142 pykälän alkaessa klo 18.05.
Kaupunkikehitysjohtaja Arja Sippola liittyi kokoukseen § 142 esittelyn ajaksi klo 18.06 - 18.41
Pekka Rehn poistui kokouksesta (intressijäävi) klo 18.23.
Huonon linjan vuoksi Jenny Snellman palasi kokoukseen klo 18.39 ja poistui esteellisenä (intressijäävi) klo 18.42.
Erkki Ahlsten palasi kokoukseen huonon linjan vuoksi klo 19.12.
Asian § 142 käsittely päättyi klo 19.37, jolloin varajäsen Leena Virkki poistui kokouksesta ja Jenny Snellman sekä Pekka Rehn liittyivät kokoukseen. 

 

Tiedoksi 

 

Kunnanhallitus 29.03.2021 § 109  

1037/10.02.03/2020  

 

 

Valmistelija Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan joulukuisen kokouksen jälkeen kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut on saanut kymmenkunta yhteydenottoa, joiden tavoitteena on ollut maankäytön muutokset ja tarkennukset lautakunnan käsittelemään Pohjois-Jorvaksen kaavaehdotukseen (10.12.2020, § 142). Toimialalla linjattiin, että mikäli saatu palaute on vaikutuksiltaan vähäinen eikä se muuta merkittävästi lautakunnan käsittelemää kaavaehdotusta, niin sellaiset muutokset voidaan tehdä. Luonnollisesti lautakunnan päätöksen mukaiset muutokset on tehty kunnanhallitukselle valmisteltuun kaavaehdotukseen.

 

Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotus on saanut uuden piirustusnumeron (3427). Edellisen lisäksi kunnanhallitukselle valmisteltu kaava-aineisto on saanut uuden päiväyksen (29.3.2021).

 

Oheismateriaalin kartasta ilmenee kohdat ja alueet, joihin on tehty muutoksia lautakuntakäsittelyn jälkeen. Lisäksi muutamaa kaavamerkintää on tarkistettu ja muutama uusi kaavamerkintä on kunnanhallitukselle valmistellussa kaavaehdotuksessa. Niin ikään kaavaselostus on päivitetty kaavakarttaan tehtyjen muutosten mukaiseksi.

 

Kunnanhallitukselle valmistellussa Pohjois-Jorvaksen asemakaavan ehdotuksessa kunnan omistamalle maalle on osoitettu 56 uutta erillispientalojen tonttia eli kolme vähemmän kuin lautakunnan käsittelemässä kaavaehdotuksessa. Muutoin kaavaehdotuksen maankäyttö on hyvin pitkälle lautakunnan käsittelemän kaavaehdotuksen mukainen. Kaikkiaan erillispientalojen tontteja on kaavaehdotuksessa osoitettu noin 215, joista uusia liki 150.

 

Oheismateriaali:

Asemakaavaehdotuksen aineisto (29.3.2021)

Asemakaavaehdotuksen kartta (29.3.2021), josta ilmenee lautakunnan päätöksen sekä lautakunnan kokouksen jälkeen tehdyt muutokset

Yhdyskuntatekniikan lautakunnalle valmisteltu kaavaehdotuksen aineisto (10.12.2020, § 142) http://kirkkonummi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020566-4

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus 
Kunnanhallitus
1.
päättää asettaa Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksen (piir.nro:3427) asiakirjoineen MRL:n 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta
- Rakennusvalvonta
- Ympäristönsuojelu
- Kirkkonummen Vesi
- Perusturva
- Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
- Vammaisneuvosto
- Vanhusneuvosto
- Nimistötoimikunta

Muut viranomaiset
- Uudenmaan liitto
- Uudenmaan ELY-keskus
- Espoon seudun ympäristöterveys
- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
- HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Länsi-Uudenmaan museo
- Suomen Riistakeskus Uusimaa
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys
- Väylävirasto

Yhdistykset ja järjestöt
- Jorvaksen kyläyhdistys ry
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kirkkonummen yrittäjät ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kyrkslätts Hembygdsförening rf
- Masalan asukasyhdistys ry
- Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry
- Mellersta Kyrkslätts ungdomsförening rf
- Nylands Svenska producentförbund, Kyrkslätts lokalavdelning
- MTK Uusimaa
- Eteläinen Metsäreviiri
- Metsäkeskus
- Kvisin tiekunta
- Löfdala väglag
- Autioniityntien tiekunta

Yritykset
- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Oyj
- Telia Finland Oyj
- DNA Oyj
- Fingrid Oyj/Maankäyttö ja Ympäristö
- Nordic Energy Link
- Gasum/Gasgrid
- Pohjolan Voima Oy
- VR-Yhtymä Oy
- VR-Track/NRC Group

2.
toteaa, että ennen Pohjois-Jorvaksen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa on kunnan ja tarvittavan maanomistajatahon kesken oltava lainvoimainen maankäyttösopimus.

 

 

Käsittely

 Elina Virtanen ja Arja Sippola esittelivät asiaa. Käytiin keskustelu. Käsittelyn aikana Reetta Hyvärinen Saara Huhmarniemen kannattamana teki seuraavan palautusesityksen: "Palautetaan kaavaehdotus uudelleen valmisteluun. Palautuksen aikana kaavaan lisätään kunnan maille sieltä poistetut pientalotontit. Perustelut: Kirkkonummen kunnan tavoitteena on tasapainottaa kunnan taloutta ja luoda mahdollisuuksia monipuoliseen, myös pientalovaltaiseen asumiseen. Kaavaehdotuksen aikaisemman käsittelyn aikana kaavasta poistettiin kunnan maille sijoittuvia pientalotontteja, joiden myynti toisi kunnalle tarvittavia tuloja ja jotka tukisivat tavoitetta luonnonläheisen pientaloasumisen toteutumisesta. Tonttien palauttamista kaavaan puoltaa edellä mainitun lisäksi se, että: 1) Tontit on poistettu kaavan eteläiseltä alueelta,  joka on lähellä Jorvaksen junaseisaketta. 2) Tontit eivät sijoitu alueelle, joita alueelta laaditussa luontoselvityksessä suositellaan säilytettäviksi luontoarvojen perusteella. 3) Tontit eivät  sijoitu virkistys- ja luontoalueena tärkeän Keskusmetsän alueelle." Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusesitys, jota ei ollut yksimielisesti kannatettu, joten asiassa tuli äänestää: Puheenjohtaja esitti seuraavaa järjestystä: Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat asian palautusta, äänestävät "ei". Annettiin 10 jaa -ääntä: Harinen, Haapaniemi, Lehtinen, Kettunen, Salonen, Kjerin, Hedberg, Aintila, Kaurila ja Kilappa. Annettiin 3 "ei" -ääntä: Huhmarniemi, Hyvärinen ja Aallonharja. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.

 

 Käsittelyn aikana Timo Haapaniemi Ulf Kjerinin, Ari Harisen, Kati Kettusen, Matti Kaurilan ja Antti Kilapan kannattamana esitti lisäysesityksenä päätösehdotuksen kohtaan 3: "Kunnanhallitus kehottaa vielä nähtävillä olon aikana virkamiehiä (ja konsulttia) käymään yhteistyön edellyttämät lisäkeskustelut maanomistajien kanssa, jotta kaavaehdotukseen saadaan mahdollisimman hyvin kaikkia tyydyttävät ratkaisut." Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Käsittelyn aikana Antti Kilappa Timo Haapaniemen, Ari Harisen, Matti Kaurilan, Antti Salosen, Kati Kettusen ja Ulf Kjerinin kannattamana seuraavan lisäysesityksen: "Kunnan tulee edesauttaa MU-alueelle virkistysalueiden kehittämistä yhteistyössä yksityisten maanomistajien kanssa. Kehittämisen tavoitteena tulee olla se, että tulevaisuudessa kuntakeskuksen ja Masalan välille muodostuu luontoliikuntaverkosto." Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Anders Adlercreutz ja Minna Hakapää olivat poissa pykälän käsittelyn ajan klo 18.20 alkaen.

 

 Reetta Hyvärinen poistui pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.43.

 

 Arja Sippola poistui pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.43.

 

 

 

 

 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti päätösehdotuksen mukaan seuraavilla lisäyksillä:

a) lisäys päätösehdotuksen kohtaan 3: "Kunnanhallitus kehottaa vielä nähtävillä olon aikana virkamiehiä (ja konsulttia) käymään yhteistyön edellyttämät lisäkeskustelut maanomistajien kanssa, jotta kaavaehdotukseen saadaan mahdollisimman hyvin kaikkia tyydyttävät ratkaisut."

b) lisäys "Kunnan tulee edesauttaa MU-alueelle virkistysalueiden kehittämistä yhteistyössä yksityisten maanomistajien kanssa. Kehittämisen tavoitteena tulee olla se, että tulevaisuudessa kuntakeskuksen ja Masalan välille muodostuu luontoliikuntaverkosto."

 

Tiedoksi 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa