Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.03.2021/Pykälä 108

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kvisin asemakaava (hanke 35600), asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.10.2020 § 108 

 

 

 

Valmistelija Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Kvisin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yhdyskuntatekniikan lautakunnan käsittelyssä 28.9.2017 (§ 45) ja se on kuulutettu vireille 27.10.2017.

 

Taustaa

 

Länsi-Jorvaksen asemakaava käsitti Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen asemakaavojen alueet. Länsi-Jorvaksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 24.1.2013 (§ 3). Kaavahankkeen tavoitekeskustelu käytiin lautakunnassa 21.11.2013 (§ 87). Lisäksi suunnittelun alussa, ennen valmisteluaineiston nähtävillä oloa, kunta sai alueen asukkailta ja muita kuntalaisilta paikkatietokyselyn avulla tärkeää tietoa alueen kehittämiseen. Kaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) käsiteltiin lautakunnassa 22.1.2015 (§ 5) ja se oli nähtävillä 9.2.-20.3.2015. Nähtävillä olon aika järjestettiin 24.2.2015 asukastilaisuus, jossa myös paikkatietokyselyn tulokset ja johtopäätökset esiteltiin.

 

Länsi-Jorvaksen asemakaavan valmisteluaineistosta saatiin palautteena noin 30 lausuntoa ja noin 80 mielipidettä. Todettakoon, että tämän asian liitteenä olevat lyhennelmät palautteesta ja ns. kaavoittajan vastineet käsittävät kaiken Länsi-Jorvaksen asemakaavan valmisteluaineistosta saadun palautteen. Palautetta ei ole jaoteltu kaavakohtaisesti. Luettavuuden helpottamiseksi kunkin mielipiteen lyhennelmän ja siihen laaditun vastineen kohdalla on erillinen merkintä (K=Kvist ja PJ=Pohjois-Jorvas), josta lukija ymmärtää kumpaan kaavahankkeeseen mielipide kohdistuu. Mielipide ja kohta mihin se kartalla kohdistuu ilmenee erillisestä karttaliitteestä. On huomattava, etteivät kaikki mielipiteet kohdistu johonkin nimenomaiseen paikkaan, vaan palaute voi olla myös yleispiirteistä. Mielipiteet kohdistuivat melko tasaisesti molemmille vireillä oleville kaavahankkeille ja muutama niistä koski kumpaakin. 

 

Kvisin asemakaavahanke on Kirkkonummen sekä voimassa oleva kaavoitusohjelma 2019-2023 että kunnanvaltuuston 5.10.2020 (§ 87) hyväksymän uuden, vuosia 2021-2025 koskevan ohjelman mukainen. Hanke toteuttaa kuntastrategiaa, Kirkkonummen yleiskaavaa 2020, Kirkkonummen maankäytön kehityskuvaa 2040 ja 2060 sekä MAL 2019 -suunnitelmaa sijoittuen sen ensisijaiselle asumisvyöhykkeelle. Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa myös kaavahankkeen toteuttamista, sillä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti asemanseudut on rakennettava riittävän tehokkaasti asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Jorvaksenkolmion asemakaavassa, joka sijaitsee rantaradan ja Länsiväylän välissä välittömästi junaseisakkeen tuntumassa, on määrä kaavoittaa Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti ensisijaisesti kaupan tarpeisiin. Tälle alueelle ollaan alustavien kaavailujen mukaan sijoittamassa Jorvaksen asukkaita palveleva lähikauppa.

Koska Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen kaavahankkeet kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa, niin myös niiden kaavaselostukset on laadittu osin, niin, että samoja tekstejä on käytetty kummassakin. Jatkosuunnittelussa molemmat kaavahankkeet on tarkoitus tuoda hyväksymiskäsittelyyn samanaikaisesti, sillä niitä koskevat kunnallistekniset yleissuunnitelmat laaditaan niin ikään samanaikaisesti.

 

Kaavan tavoitteet ja kaavaehdotus 

 

Kvisin asemakaavaehdotuksen alueella nykyinen kylämäinen yhdyskuntarakenne on paikoin tiivis-tynyt huomattavan paljon ja keskeisen sijaintinsa takia sen täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista tilanteessa, jossa alueen nykyiset taloudet sijaitsevat joko olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen alueella tai hyvin lähellä niitä. Myös hyvän joukkoliikenteen palvelutaso on jo olemassa alueella, sillä Jorvaksen junaseisakkeen lisäksi molempien kaavahankkeiden alueiden asukkaita palvelee Kirkkonummen kuntakeskuksen ja Matinkylän metroaseman välinen runkobussilinja useine bussivuoroineen etenkin arkipäivinä. Yömyöhällä runkobussilinja vuorot liikennöivät metron sulkemisen jälkeen Kamppiin. Sen bussipysäkit sijaitsevat Vanhalla Rantatiellä ja Masalantiellä.

 

Jorvaksen alueen kehittäminen asemakaavoituksen kautta on ilmastopoliittisesti perusteltu ja alue on myös MAL 2019 -suunnitelman ensisijaisen asumisen vyöhykettä, jonka alueen rakentamisen tehokkuuden on oltava riittävä. Tavoitteena on myös toteuttaa alueelle sujuvat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet, jotka innostavat alueen asukkaita ulkoiluun samalla kun niiden kautta on järjestetty yhteydet bussipysäkeille ja Jorvaksen junaseisakkeelle.

 

Rakentamisen tehokkuuden vaatimuksen vastapainona Kvisin asemakaavaehdotuksessa on otettu huomioon alueen kulttuuri- ja luontoarvot, joiden seurauksena alueen täydennys- ja uudisrakentaminen on pyritty istuttamaan maastoon ja maisemaan taiten. Luonnon monimuotisuuden kannalta tärkeät alueet on säilytetty. Niin ikään Vanhan Rantatien peltoaukea on säilytetty. Sen itäreunaan on osoitettu uusi katuyhteys suunnittelualueelle. Vanhalta Rantatieltä on myös toinen alueelle johtava katuyhteys, joka sekin on osin uusi, on lähellä Killinmäkeä. Kvisintie, joka on osa Suurta Rantatietä, on kaavaehdotuksessa osoitettu historiallisen tien merkinnällä. Alueella olevat muut suojelukohteet ja muinaismuistot on sekä säilytetty että osoitettu kaavaehdotuksessa.

 

Kylämäinen rakentaminen on keskittynyt Kvisintien ja Bengt Schalinin tien varsille. Näillä alueella täydennysrakentaminen on sopeutettu kaavaehdotuksessa olemassa olevaan ja sen takia alueen kortteleita koskee pääsääntöisesti kaavamääräys olemassa olevan ympäristön säilyttämisestä. Kylämiljöön olennaisten piirteiden säilyttämiseen tähtää myös maltillinen rakentamistehokkuus kortteleissa. Maanomistajien myötävaikutuksella Kvisintien ja Kvisinpolun varsille on osoitettu yhtiömuotoista asuntorakentamista, mikä ansiosta asuntotuotanto on monipuolisempaa. Kvisintien eteläpuolella olevan maatilan toimintaedellytykset on turvattu kaavaehdotuksessa. Maatilan kuivurirakennus sijaitsee maatilankohdalla tien pohjoispuolella ja alue on kaavaehdotuksessa osoitettu palvelutoiminnan tontiksi kuitenkin niin, että nykyinen maataloutta palveleva toiminta voi jatkua.

 

Merkittävin uusi asuntorakentaminen sijoittuu asemakaavaehdotuksen pohjoisosaan, Keskusmetsän reunavyöhykkeelle, jonne on kaavaehdotuksessa osoitettu noin 50 uutta omakotitonttia. Toteuduttuaan sen aiheuttama liikennemäärä on verraten pieni eikä aiheuta katuverkoston suunnittelulle erityistoimenpiteitä. Osalle uutta kokoojakatua rakennetaan ajoneuvoliikenteestä erillinen yhteys kävelijöille ja pyöräilijöille. Näin se on turvallinen kadulla liikkujille.

 

Vuonna 2020 Kvisin asemakaavan alueella asuin lähes 200 ihmistä. Kaavaehdotuksen mukainen maankäyttö mahdollistaa noin 500 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle, mikä tarkoittaa, että enimmillään asemakaavan alueella asuisi noin 700 asukasta.

 

Keskusmetsä sijaitsee Kvisin asemakaavaehdotuksen pohjoisosassa, jonne johtava yhteydet ovat osin alueen metsäautoteitä. Kunta on pannut vireille Keskusmetsän yleissuunnitelman laatimisen ja sen tavoitteena on yhdessä maanomistajien kanssa edistää Keskusmetsän virkistyskäyttöä. Keskusmetsä yhdistää Jorvaksen sekä Masalaan että kuntakeskukseen. Kaavamääräys kieltää avohakkuut alueella.

 

Kvisin asemakaavaehdotukseen kuuluu sen itäosassa sijaitseva laaja puistoalue, joka on nimetty Patolammenpuistoksi ja siitä on määrä kehittää Jorvaksen alueen asukkaiden yhteinen virkistysalue, jonne on mahdollista sijoittaa eri toimintoja. Tavoitteena on myös, että Jorvaksen asukkaat järjestäisivät siellä erilaisia tapahtumia. Sen laidalla, lähellä Löfdalantietä on osoitettu puistoon vähäisesti rakennusoikeutta kioski- ja kahvilarakennukselle, jonka viereen Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksessa on osoitettu pysäköintialue.

 

Jorvaksen junaseisakkeen parantamishanke on pantu vireille vuonna 2020. Näin ollen on perusteltua, että kunta kaavoittaa seisakkeen lähialueelle riittävästi uutta asuinrakennusoikeutta, jotta lähijunien käyttäjämäärät kasvaisivat. Niin ikään Kvisin asemakaavahanke sijoittuu kunnan runkobussilinja varrelle. Bussilinja kulkee tällä hetkellä Vanhaa Rantatietä ja Masalantietä myöten. Näin ollen Jorvaksen alueen asemakaavojen laatimiselle on hyvät perusteet.

 

Toteutuessaan Kvisin asemakaava edistää MAL-sopimuksessa esitettyjä kunnan tavoitteista, sillä uutta asuinrakennusoikeutta syntyy noin
30 000 k-m2. Vuosittain kunnan tulisi asemakaavoittaa MAL-sopimuksen mukaisesti uutta asuinrakennusoikeutta noin 40 000 k-m2. Kunnan maille on asemakaavaehdotuksessa osoitettu 35 uutta omakotitonttia sekä muuta asuinrakentamista. Havainnekuva laaditaan asemakaavan hyväksymiskäsittelyyn.

 

Kokoukseen on kutsuttu kaupunkikehitysjohtaja Arja Sippola FCG Oy:stä.

 

Oheismateriaali:

Asemakaavaehdotuksen aineisto

 

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1.
se asettaa Kvisin asemakaavaehdotuksen (piir.nro: 3411) asiakirjoineen MRL:n 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta
- Rakennusvalvonta
- Ympäristönsuojelu
- Kirkkonummen Vesi
- Perusturva
- Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
- Vammaisneuvosto
- Vanhuusneuvosto
- Nimistötoimikunta

Muut viranomaiset
- Uudenmaan liitto
- Uudenmaan ELY-keskus
- Espoon seudun ympäristöterveys
- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
- HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Länsi-Uudenmaan museo
- Suomen Riistakeskus Uusimaa
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys
- Väylävirasto

Yhdistykset ja järjestöt
- Jorvaksen kyläyhdistys ry
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kirkkonummen yrittäjät ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kyrkslätts Hembygdsförening rf
- Masalan asukasyhdistys ry
- Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry
- Mellersta Kyrkslätts ungdomsförening rf
- Nylands Svenska producentförbund, Kyrkslätts lokalavdelning
- MTK Uusimaa
- Eteläinen Metsäreviiri
- Metsäkeskus
- Kvisin tiekunta
- Löfdala väglag
- Autioniityntien tiekunta

Yritykset
- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Oyj
- Telia Finland Oyj
- DNA Oyj
- Fingrid Oyj/Maankäyttö ja Ympäristö
- Nordic Energy Link
- Gasum/Gasgrid
- Pohjolan Voima Oy
- VR-Yhtymä Oy
- VR-Track/NRC Group

2.
ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa on kunnan ja tarvittavan maanomistajatahon kesken olla lainvoimainen maankäyttösopimus. 

 

 

Käsittely Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen; Korttelialueella ja tontilla päällystetyt piha-alueet suositellaan tehtäväksi vettä läpäisevästä pintamateriaalista.
Ehdotusta kannattivat Nina Bogatenko, Leena Virkki, Anneli Granström ja Kati Kettunen.
Ehdotus raukesi, kun palautusesitys hyväksyttiin. Ehdotus muutettiin evästykseksi. Evästystä kannattivat Leena Virkki ja Kati Kettunen.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi evästyksen yksimielisesti.

Miisa Jeremejew teki seuraavan palautusesityksen: Tarkistetaan tonttien rajat ja toteutettavuus, kun tarvittavat luontoselvitykset (mm lahokaviosammal/lepakot/liito-orava) ovat valmistuneet.
Esitystä kannatti Nina Bogatenko. Ehdotus raukesi, kun se yhdistettiin.

Miisa Jeremejew teki seuraavan evästysehdotuksen palautusesitykseen; Kaavassa otettava paremmin huomioon jo asutetut tontit ja jätettävä vanhojen ja uusien tonttien väliin selkeät viheralueet.
Ehdotusta kannattivat Nina Bogatenko, Matti Kaurila, Leena Virkki, Anneli Granström, Kati Kettunen ja Jenny Snellman.
Ehdotus raukesi, kun se yhdistettiin.

Kim Männikkö teki seuraavan muutosehdotuksen; Mu-metsäalue on ulotuttava tilakeskuksen asti sillä tilakeskus ja STOR-Kvis metsät eivät saa olla erillisiä saaria jotta tila voisi järkevästi kehittää.
Ehdotusta kannattivat: Kati Kettunen, Jenny Snellman, Carl-Johan Kajanti ja Anneli Granström
Ehdotus raukesi, kun palautusesitys hyväksyttiin. Ehdotus muutettiin evästykseksi. Ehdotusta kannattivat: Kati Kettunen, Jenny Snellman,
Carl-Johan Kajanti ja Anneli Granström
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi evästyksen yksimielisesti.

Miisa Jeremejew yhdisti palautusesityksen ja evästysehdotuksen palautusesitykseen seuraavasti: Tarkistetaan tonttien rajat ja toteutettavuus, kun tarvittavat luontoselvitykset (mm lahokaviosammal/lepakot/liito-orava) ovat valmistuneet. Kaavassa otettava paremmin huomioon jo asutetut tontit ja jätettävä vanhojen ja uusien tonttien väliin selkeät viheralueet.
Esitystä kannattivat Leena Virkki, Matti Kaurila, Jenny Snellman, Anneli Granström, Nina Bogatenko ja Kati Kettunen.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Carl-Johan Kajanti teki seuraavan evästysehdotuksen palautusesitykseen; Kvisinpolku pyritään toteuttamaan kapeampana kuin 6+2+2 metrisenä.
Ehdotusta kannattivat Kim Männikkö ja Jenny Snellman.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti

1
palauttaa asian valmisteltavaksi 

2
evästää valmistelua seuraavasti

2.1
Tarkistetaan tonttien rajat ja toteutettavuus, kun tarvittavat luontoselvitykset (mm lahokaviosammal/lepakot/liito-orava) ovat valmistuneet. Kaavassa otettava paremmin huomioon jo asutetut tontit ja jätettävä vanhojen ja uusien tonttien väliin selkeät viheralueet

2.2
Kvisinpolku pyritään toteuttamaan kapeampana kuin 6+2+2 metrisenä

2.3
Korttelialueella ja tontilla päällystetyt piha-alueet suositellaan tehtäväksi vettä läpäisevästä pintamateriaalista.

2.4.
Mu-metsäalue on ulotuttava tilakeskuksen asti sillä tilakeskus ja STOR-Kvis metsät eivät saa olla erillisiä saaria jotta tila voisi järkevästi kehittää


Kaupunkikehitysjohtaja Arja Sippola FCG Oy:stä liittyi kokoukseen 108 § esittelyn alussa klo 17.04.
Nuorisovaltuutettu Eelis Ojala liittyi kokoukseen esittelyn alussa klo 17.06.
Pekka Jäppinen liittyi kokoukseen § 108 esittelyn aikana klo 17.14.
Esittelyn aikana Leena Virkki oli poissa klo 17.10-17.13 ja Anneli Granström klo 18.02-18.04.
Kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström liittyi kokoukseen § 108 esittelyn aikana klo 17.35.
Kaavakonsultti Arja Sippola poistui kokouksesta § 108 käsittelyn alkaessa klo 18.13.  

108 § ja 109 § yhteinen esittelyosuus päättyi klo 17.40, jonka jälkeen Sanni Jäppinen ja Pekka Jäppinen poistuivat kokouksesta esteellisenä (intressijäävi) tämän pykälän esittelyn ja käsittelyn ajaksi klo 17.40 - 18.29. Varajäsen Nina Bogatenko poistui Sanni Jäppisen palattua kokoukseen klo 18.30.

 

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 10.12.2020 § 141 

 

 

 

Valmistelija Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Kvisin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yhdyskuntatekniikan lautakunnan käsittelyssä 28.9.2017 (§ 45) ja se on kuulutettu vireille 27.10.2017.

 

Taustaa

 

Länsi-Jorvaksen asemakaava käsitti Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen asemakaavojen alueet. Länsi-Jorvaksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 24.1.2013 (§ 3). Kaavahankkeen tavoitekeskustelu käytiin lautakunnassa 21.11.2013 (§ 87). Lisäksi suunnittelun alussa, ennen valmisteluaineiston nähtävillä oloa, kunta sai alueen asukkailta ja muita kuntalaisilta paikkatietokyselyn avulla tärkeää tietoa alueen kehittämiseen. Kaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) käsiteltiin lautakunnassa 22.1.2015 (§ 5) ja se oli nähtävillä 9.2.-20.3.2015. Nähtävillä olon aika järjestettiin 24.2.2015 asukastilaisuus, jossa myös paikkatietokyselyn tulokset ja johtopäätökset esiteltiin.

Länsi-Jorvaksen asemakaavan valmisteluaineistosta saatiin palautteena noin 30 lausuntoa ja noin 80 mielipidettä, joista noin puolet koski Kvisin asemakaavan aluetta. Mielipide ja kohta mihin se kartalla kohdistuu ilmenee erillisestä karttaliitteestä. On huomattava, etteivät kaikki mielipiteet kohdistu johonkin nimenomaiseen paikkaan, vaan palaute voi olla myös yleispiirteistä. Mielipiteet kohdistuivat melko tasaisesti molemmille vireillä oleville kaavahankkeille ja muutama niistä koski kumpaakin.

 

Kvisin asemakaavahanke on Kirkkonummen sekä voimassa oleva kaavoitusohjelma 2019-2023 että kunnanvaltuuston 5.10.2020 (§ 87) hyväksymän uuden, vuosia 2021-2025 koskevan ohjelman mukainen. Hanke toteuttaa kuntastrategiaa, Kirkkonummen yleiskaavaa 2020, Kirkkonummen maankäytön kehityskuvaa 2040 ja 2060 sekä MAL 2019 -suunnitelmaa sijoittuen sen ensisijaiselle asumisvyöhykkeelle. Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa myös kaavahankkeen toteuttamista, sillä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti asemanseudut on rakennettava riittävän tehokkaasti asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Jorvaksenkolmion asemakaavassa, joka sijaitsee rantaradan ja Länsiväylän välissä välittömästi junaseisakkeen tuntumassa, on määrä kaavoittaa Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti ensisijaisesti kaupan tarpeisiin. Tälle alueelle ollaan alustavien kaavailujen mukaan sijoittamassa Jorvaksen asukkaita palveleva lähikauppa.

 

Koska Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen kaavahankkeet kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa, niin myös niiden kaavaselostukset on laadittu osin, niin, että samoja tekstejä on käytetty kummassakin. Jatkosuunnittelussa molemmat kaavahankkeet on tarkoitus tuoda hyväksymiskäsittelyyn samanaikaisesti, sillä niitä koskevat kunnallistekniset yleissuunnitelmat laaditaan niin ikään samanaikaisesti.

 

Kaavan tavoitteet ja kaavaehdotus

 

Kvisin asemakaavaehdotuksen alueella nykyinen kylämäinen yhdyskuntarakenne on paikoin tiivis-tynyt huomattavan paljon ja keskeisen sijaintinsa takia sen täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista tilanteessa, jossa alueen nykyiset taloudet sijaitsevat joko olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen alueella tai hyvin lähellä niitä. Myös hyvän joukkoliikenteen palvelutaso on jo olemassa alueella, sillä Jorvaksen junaseisakkeen lisäksi molempien kaavahankkeiden alueiden asukkaita palvelee Kirkkonummen kuntakeskuksen ja Matinkylän metroaseman välinen runkobussilinja useine bussivuoroineen etenkin arkipäivinä. Yömyöhällä runkobussilinja vuorot liikennöivät metron sulkemisen jälkeen Kamppiin. Sen bussipysäkit sijaitsevat Vanhalla Rantatiellä ja Masalantiellä.

 

Jorvaksen alueen kehittäminen asemakaavoituksen kautta on ilmastopoliittisesti perusteltu ja alue on myös MAL 2019 -suunnitelman ensisijaisen asumisen vyöhykettä, jonka alueen rakentamisen tehokkuuden on oltava riittävä. Tavoitteena on myös toteuttaa alueelle sujuvat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet, jotka innostavat alueen asukkaita ulkoiluun samalla kun niiden kautta on järjestetty yhteydet bussipysäkeille ja Jorvaksen junaseisakkeelle.

 

Rakentamisen tehokkuuden vaatimuksen vastapainona Kvisin asemakaavaehdotuksessa on otettu huomioon alueen kulttuuri- ja luontoarvot, joiden seurauksena alueen täydennys- ja uudisrakentaminen on pyritty istuttamaan maastoon ja maisemaan taiten. Luonnon monimuotisuuden kannalta tärkeät alueet on säilytetty. Niin ikään Vanhan Rantatien peltoaukea on säilytetty. Sen itäreunaan on osoitettu uusi katuyhteys suunnittelualueelle. Vanhalta Rantatieltä on myös toinen alueelle johtava katuyhteys, joka sekin on osin uusi, on lähellä Killinmäkeä. Kvisintie, joka on osa Suurta Rantatietä, on kaavaehdotuksessa osoitettu historiallisen tien merkinnällä. Alueella olevat muut suojelukohteet ja muinaismuistot on sekä säilytetty että osoitettu kaavaehdotuksessa.

 

Kylämäinen rakentaminen on keskittynyt Kvisintien ja Bengt Schalinin tien varsille. Näillä alueella täydennysrakentaminen on sopeutettu kaavaehdotuksessa olemassa olevaan ja sen takia alueen kortteleita koskee pääsääntöisesti kaavamääräys olemassa olevan ympäristön säilyttämisestä. Kylämiljöön olennaisten piirteiden säilyttämiseen tähtää myös maltillinen rakentamistehokkuus kortteleissa. Maanomistajien myötävaikutuksella Kvisintien ja Kvisinpolun varsille on osoitettu yhtiömuotoista asuntorakentamista, mikä ansiosta asuntotuotanto on monipuolisempaa. Kvisintien eteläpuolella olevan maatilan toimintaedellytykset on turvattu kaavaehdotuksessa. Maatilan kuivurirakennus sijaitsee maatilankohdalla tien pohjoispuolella ja alue on kaavaehdotuksessa osoitettu palvelutoiminnan tontiksi kuitenkin niin, että nykyinen maataloutta palveleva toiminta voi jatkua. Kaavamerkintä mahdollistaa myös esimerkiksi palvelu- ja pienimuotoisen myymälätoiminnan sijoittumisen alueelle.

 

Merkittävin uusi asuntorakentaminen sijoittuu asemakaavaehdotuksen pohjoisosaan, Keskusmetsän reunavyöhykkeelle, jonne on kaavaehdotuksessa osoitettu noin 50 uutta omakotitonttia. Toteuduttuaan sen aiheuttama liikennemäärä on verraten pieni eikä aiheuta katuverkoston suunnittelulle erityistoimenpiteitä. Osalle uutta kokoojakatua rakennetaan ajoneuvoliikenteestä erillinen yhteys kävelijöille ja pyöräilijöille. Näin se on turvallinen kadulla liikkujille.

 

Vuonna 2020 Kvisin asemakaavan alueella asuin lähes 200 ihmistä. Kaavaehdotuksen mukainen maankäyttö mahdollistaa noin 500 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle, mikä tarkoittaa, että enimmillään asemakaavan alueella asuisi noin 700 asukasta.

 

Keskusmetsä sijaitsee Kvisin asemakaavaehdotuksen pohjoisosassa, jonne johtava yhteydet ovat osin alueen metsäautoteitä. Kunta on pannut vireille Keskusmetsän yleissuunnitelman laatimisen ja sen tavoitteena on yhdessä maanomistajien kanssa edistää Keskusmetsän virkistyskäyttöä. Keskusmetsä yhdistää Jorvaksen sekä Masalaan että kuntakeskukseen. Kaavamääräys kieltää avohakkuut alueella.

 

Kvisin asemakaavaehdotukseen kuuluu sen itäosassa sijaitseva laaja puistoalue, joka on nimetty Patolammenpuistoksi ja siitä on määrä kehittää Jorvaksen alueen asukkaiden yhteinen virkistysalue, jonne on mahdollista sijoittaa eri toimintoja. Tavoitteena on myös, että Jorvaksen asukkaat järjestäisivät siellä erilaisia tapahtumia. Sen laidalla, lähellä Löfdalantietä on osoitettu puistoon vähäisesti rakennusoikeutta kioski- ja kahvilarakennukselle, jonka viereen Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksessa on osoitettu pysäköintialue.  

 

Jorvaksen junaseisakkeen parantamishanke on pantu vireille vuonna 2020. Näin ollen on perusteltua, että kunta kaavoittaa seisakkeen lähialueelle riittävästi uutta asuinrakennusoikeutta, jotta lähijunien käyttäjämäärät kasvaisivat. Niin ikään Kvisin asemakaavahanke sijoittuu kunnan runkobussilinja varrelle. Bussilinja kulkee tällä hetkellä Vanhaa Rantatietä ja Masalantietä myöten. Näin ollen Jorvaksen alueen asemakaavojen laatimiselle on hyvät perusteet.

 

Toteutuessaan Kvisin asemakaava edistää MAL-sopimuksessa esitettyjä kunnan tavoitteista, sillä uutta asuinrakennusoikeutta syntyy noin 30 000 k-m2. Vuosittain kunnan tulisi asemakaavoittaa MAL-sopimuksen mukaisesti uutta asuinrakennusoikeutta noin 40 000 k-m2. Kunnan maille on asemakaavaehdotuksessa osoitettu 34 uutta omakotitonttia sekä yhtiömuotoista asuinrakentamista. Havainnekuva laaditaan asemakaavan hyväksymiskäsittelyyn.

 

Palautettuun kaavaehdotukseen tehdyt muutokset

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta palautti Kvisin asemakaavaehdotuksen kokouksessaan 22.10.2020 (§ 108). Muutama maanomistaja on yhteydessä kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluihin em. kokouksessa esitetyn kaavaehdotuksen johdosta. Maanomistajapalaute on pyritty ottamaan huomioon. Lautakunnalle (kokous 10.12.2020) on laadittu päivitetty asemakaavaehdotus, jonka uusi piirustusnumero on 3419.

 

Palautuksen johdosta kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut sekä ympäristönsuojelu ovat yhteistyössä tarkistaneet laadittujen luontoselvitysten huomioimista maankäytössä. Kaavaselostusta on täydennetty mm. asiaa koskevalla liiteaineistolla sekä se on päivitetty alla lueteltujen muutosten johdosta. Edellisen lisäksi erillispientalojen tonteilla saa rakentaa kaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi ulkovaraston ja autosuojan, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus saa olla enintään 40 k-m2 lukuun ottamatta Vanhan Rantatien varrella kahta tonttia, jolle on osoitettu rakennusoikeutta 50 k-m2 talousrakennuksia varten. Myös yhtä kaavoittajan vastinetta on päivitetty. Kaavaehdotuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelman alustava toteuttamiskustannus esitellään lautakunnalle.

 

Lautakunnan kokoukseen 10.12.2020 on tehty mm. seuraavat muutokset ja tarkennukset palautettuun Kvisin kaavaehdotukseen (osa alla olevista muutoksista on tehty palautetun Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksesta evästyksen mukaisesti, sillä ko. evästys koski myös Kvisin kaavaehdotusta):

 

- palautetussa asemakaavaehdotuksessa liito-oravan, lepakon ja lahokaviosammalen esiintymisalueet on otettu huomioon, mutta lepakon elinolosuhteiden parantamiseksi on tehty vähäisiä muutoksia uuteen kaavaehdotukseen korttelissa 3090-3092 ja 3101 (palautetussa kaavaehdotuksessa korttelit 3090-3092, 3094 ja 3101). Kyseisissä kortteleissa on sekä laajennettu että lisätty säilytettävän ja istutettavan puuston vyöhykeitä virkistysalueen suuntaan. Todettakoon, että lautakunnalle 10.12.2020 valmistelussa kaavaehdotuksessa korttelinumerointi on osin muuttunut edellä kuvatulla alueella palautetusta kaavaehdotuksesta.

- korttelin 3096 maankäyttöä on muutettu maanomistajapalautteen johdosta siten, että kaavaehdotuksessa kunnan omistuksessa olevalla maalla oleville kahdelle uudelle erillispientalojen tontille (tontit 1 ja 2) on osoitettu katuyhteyden kautta tonttiliittymät sekä yhden maanomistajan tilan maankäyttöä on muutettu niin, että olemassa olevan asuinrakennuksen tonttia on laajennettu niin, että se rajautuu VL-alueeseen. Muutoinkin kortteleihin 3093-3095 on tehty vähäisiä muutoksia.

- kaavaehdotuksen kortteleita 3096 ja 3095 on muokattu saadun maanomistaja- ja lautakuntapalautteen pohjalta.

- Kvisinpolun katualueen leveys oli palautetussa kaavaehdotuksessa 10 m ja jotta liikenne voidaan turvallisesti sille suunnitella, on katurakentamiseen syytä jatkossakin varata katualueen leveydeksi 10 m. On huomattava, että varsinaisen ajoväylän lisäksi katualueeseen kuuluvat ajoradan edellyttämät tasaukset kadun molemmin puolin. Katualue toteutetaan kunnallistekniikan suunnitteluohjeiden mukaisesti. Katurakentamisessa on otettava huomioon myös katurakentamisen aikainen liikennöinti.

- metsänhoidon edellyttämien yhteyksien takia kaavaehdotuksessa on osoitettu puukuljetuksia varten mahdollisuus käyttää kävelyn ja pyöräilyn yhteyttä Lillkvisintien ja Lillkvisinkaaren välisellä osuudella, jolla siis huoltoajo sallitaan (pp/h).

- palautettu kaavaehdotus toteuttaa Kirkkonummen hulevesiohjelmaa, jonka mukaan piha-alueiden pinnoitteiden on oltava vettäläpäiseviä. Tältä osin kaavan toteuttamisessa on syytä pyrkiä ohjelman tavoitteisiin. On perusteltua säilyttää kaavamääräys, josta voidaan poiketa rakennusluvan yhteydessä, mikäli se on tarpeen esimerkiksi tontin maasto-olosuhteiden tai maaperän takia.

- Storkvisin tilakeskus muodostuu AM- ja P-korttelialueesta sekä

MU-alueesta. Kaavaehdotuksessa on P-korttelialueen pohjoispuolella luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue (luo), joka on mm. tärkeä lepakoiden esiintymisalue. Kyseinen esiintymisalue sijaitsee palautetun kaavaehdotuksen VL- ja MU-alueilla. Edellisen johdosta palautetun kaavaehdotuksen VL-aluetta on vähäisesti laajennettu käsittämään lepakolle tärkeän elinpiirin alueen. Näin ollen tilakeskukseen kuluvaa

P-tonttia ja MU-aluetta ei ole mahdollista yhdistää toisiinsa. Vastaavasti maanomistajan esityksen johdosta on poistettu palautetussa kaavaehdotuksessa P-tontin pohjoispuoleiselle VL-alueelle sijoitettu kävelyn ja pyöräilyn yhteys (pp) sekä laajennettu P-tontti kiinni sen länsipuoleiseen A-tonttiin kuitenkin niin, että tonttien välissä oleva puusto on säilytettävä.

- palautetun asemakaavaehdotuksen Kvisintien katualueen linjausta on muutettu maanomistajan esityksen mukaisesti niin, että tilakeskuksen (AM) syreeniaita voidaan säilyttää.

- edellisen lisäksi tilakeskuksen maanomistajalle on tiedotettu, että tilakeskus voi käyttää olemassa olevaa kulkuyhteyttä kaavaehdotuksessa osoitetun VL-alueen läpi MU-alueelle. Asia on syytä kirjata maanomistajan oikeudeksi laadittavassa kunnan ja maanomistajan keskinäisessä maankäyttösopimuksessa.

 

Oheismateriaali:

Asemakaavaehdotuksen aineisto

 

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1.
se asettaa Kvisin asemakaavaehdotuksen (piir.nro: 3419) asiakirjoineen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta
- Rakennusvalvonta
- Ympäristönsuojelu
- Kirkkonummen Vesi
- Perusturva
- Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
- Vammaisneuvosto
- Vanhusneuvosto
- Nimistötoimikunta

Muut viranomaiset
- Uudenmaan liitto
- Uudenmaan ELY-keskus
- Espoon seudun ympäristöterveys
- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
- HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Länsi-Uudenmaan museo
- Suomen Riistakeskus Uusimaa
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys
- Väylävirasto

Yhdistykset ja järjestöt
- Jorvaksen kyläyhdistys ry
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kirkkonummen yrittäjät ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kyrkslätts Hembygdsförening rf
- Masalan asukasyhdistys ry
- Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry
- Mellersta Kyrkslätts ungdomsförening rf
- Nylands Svenska producentförbund, Kyrkslätts lokalavdelning
- MTK Uusimaa
- Eteläinen Metsäreviiri
- Metsäkeskus
- Kvisin tiekunta
- Löfdala väglag
- Autioniityntien tiekunta

Yritykset
- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Oyj
- Telia Finland Oyj
- DNA Oyj
- Fingrid Oyj/Maankäyttö ja Ympäristö
- Nordic Energy Link
- Gasum/Gasgrid
- Pohjolan Voima Oy
- VR-Yhtymä Oy
- VR-Track/NRC Group

2.
ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa on kunnan ja tarvittavan maanomistajatahon kesken olla lainvoimainen maankäyttösopimus. 

 

 

Käsittely  Käsittelyn aikana esittelijä teki täsmennyksen päätösesitykseen. Sen mukaisesti lisätään päätösehdotukseen uusi kohta: Lautakunta päättää antaa kaavoitusyksikölle oikeuden tehdä vähäisiä muutoksia kaava-asiakirjoihin ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

Käsittelyn aikana Kim Männikkö teki seuraavan muutosehdotuksen: Muutetaan P/s alue AM/s ll e=0,10 merkinnäksi, merkintä varmistaa parhaiten tilan toimintaa.
Ehdotusta kannattivat Jenny Snellman, Matti Kaurila, Erkki Ahlsten, Kati Kettunen, Pekka Rehn ja Anneli Granström
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Miisa Jeremejew teki seuraavan muutosehdotuksen: 1. Patolammentien uusien tonttien rakennettavuus tutkitaan maaperätutkimuksilla ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä. 2. Vanhat asutukset ja pihojen puustot otetaan huomioon ja säilytetään mahdollisuuksien mukaan tarkempia tiesuunnitelmia laadittaessa.
Ehdotusta kannattivat Nina Bogatenko ja Erkki Ahlsten
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: Korttelialueella ja tontilla päällystetyt piha-alueet suositellaan tehtäväksi käyttäen vettä läpäisevää pintamateriaalia.
Ehdotusta kannattivat Anneli Granström, Pekka Rehn, Miisa Jeremejew, Kati Kettunen ja Erkki Ahlsten
Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Miisa Jeremejew teki seuraavan muutosehdotuksen: Jatkosuunnittelussa huomioidaan Kvisin asemakaava-alueella arvokkaat luontokohteet niin, että mm lahokaviosammaleen esiintymisalue ja lepakoiden ja liito-oravien reviirit turvataan.
Ehdotusta kannatti Nina Bogatenko.
Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja muutosehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus = JAA, Miisa Jeremejewin muutosehdotus = EI.
Pohjaesityksen puolesta äänesti seitsemän (7); Kati Kettunen, Kim Männikkö, Anneli Granström, Jenny Snellman, Matti Kaurila, Pekka Rehn ja Viveca lahti. Miisa Jeremejewin muutosehdotusta äänesti kolme (3); Miisa Jeremejew, Erkki Ahlsten sekä Nina Bogatenko
Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus voitti äänin seitsemän (7) - kolme (3). Käsittelyä jatkettiin.

 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti seuraavilla muutoksilla

1
antaa kaavoitusyksikölle oikeuden tehdä vähäisiä muutoksia kaava-asiakirjoihin ennen kunnanhallituksen käsittelyä
2
muutetaan P/s alue AM/s ll e=0,10 merkinnäksi, merkintä varmistaa parhaiten tilan toimintaa
3
Patolammentien uusien tonttien rakennettavuus tutkitaan maaperätutkimuksilla ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä
4
vanhat asutukset ja pihojen puustot otetaan huomioon ja säilytetään mahdollisuuksien mukaan tarkempia tiesuunnitelmia laadittaessa
5
korttelialueella ja tontilla päällystetyt piha-alueet suositellaan tehtäväksi käyttäen vettä läpäisevää pintamateriaalia


Kaupunkikehitysjohtaja Arja Sippola liittyi kokoukseen § 141 esittelyn ajaksi klo 17.02 - 17.36.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi liittyi kokoukseen § 141 pykälän alkaessa klo 17.03.
Nuorisovaltuutettu Eelis Ojala liittyi kokoukseen§ 141 esittelyn aikana klo 17.07.
Pekka Jäppinen poistui esteellisenä (intressijäävi) § 141 asian käsittelyn alkaessa klo 17.36.
Toimistoinsinööri Elina Kasteenpohja liittyi kokoukseen§ 141 käsittelyn aikana klo 17.39.
Huonon linjan vuoksi nuorisovaltuutettu oli poissa kokouksesta klo 17.44. - 17.45
Varajäsen Nina Bogatenko oli poissa kokouksesta 17.47 - 17.50 ja poistui kokouksesta § 141 käsittelyn jälkeen klo 18.05.

 

Tiedoksi 

 

Kunnanhallitus 29.03.2021 § 108  

1572/10.02.03/2019  

 

 

Valmistelija Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan joulukuisen kokouksen jälkeen kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut on saanut kymmenkunta yhteydenottoa, joiden tavoitteena on ollut maankäytön muutokset ja tarkennukset lautakunnan käsittelemään Kvisin asemakaavaehdotukseen (10.12.2020, § 141). Toimialalla linjattiin, että mikäli saatu palaute on vaikutuksiltaan vähäinen eikä se muuta merkittävästi lautakunnan käsittelemää kaavaehdotusta, niin sellaiset muutokset voidaan tehdä. Luonnollisesti lautakunnan päätöksen mukaiset muutokset on tehty kunnanhallitukselle valmisteltuun kaavaehdotukseen.

 

Kvisin asemakaavaehdotus on saanut uuden piirustusnumeron (3429). Edellisen lisäksi kunnanhallitukselle valmisteltu kaava-aineisto on saanut uuden päiväyksen (29.3.2021).

 

Oheismateriaalin kartasta ilmenee kohdat ja alueet, joihin on tehty muutoksia lautakuntakäsittelyn jälkeen. Lisäksi muutamaa kaavamerkintää on tarkistettu ja muutama uusi kaavamerkintä on kunnanhallitukselle valmistellussa kaavaehdotuksessa. Niin ikään kaavaselostus on päivitetty kaavakarttaan tehtyjen muutosten mukaiseksi. Lausuntoa pyydetään myös Puutarhataiteen seura ry:ltä, koska alueella sijaitsee kansallisesti tunnustettu Rastlösan puutarha.

 

Kunnanhallitukselle valmistellussa Kvisin asemakaavaehdotuksessa kunnan omistamalle maalle on osoitettu 35 uutta erillispientalojen tonttia eli sama määrä kuin lautakunnan käsittelemässä kaavaehdotuksessa. Muutoin kaavaehdotuksen maankäyttö on hyvin pitkälle lautakunnan käsittelemän kaavaehdotuksen mukainen. Kaikkiaan erillispientalojen tontteja on kaavaehdotuksessa osoitettu noin 150, joista uusia noin 110.

 

Oheismateriaali:

Asemakaavaehdotuksen aineisto (29.3.2021)

Asemakaavaehdotuksen kartta (29.3.2021), josta ilmenee lautakunnan päätöksen sekä lautakunnan kokouksen jälkeen tehdyt muutokset

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunnalle valmisteltu kaavaehdotuksen aineisto (10.12.2020, § 141) http://kirkkonummi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020566-3

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus
1.
päättää asettaa Kvisin asemakaavaehdotuksen (piir.nro: 3429 ) asiakirjoineen MRL:n 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi ja pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta
- Rakennusvalvonta
- Ympäristönsuojelu
- Kirkkonummen Vesi
- Perusturva
- Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
- Vammaisneuvosto
- Vanhusneuvosto
- Nimistötoimikunta

Muut viranomaiset
- Uudenmaan liitto
- Uudenmaan ELY-keskus
- Espoon seudun ympäristöterveys
- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
- HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Länsi-Uudenmaan museo
- Suomen Riistakeskus Uusimaa
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys
- Väylävirasto

Yhdistykset ja järjestöt
- Jorvaksen kyläyhdistys ry
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kirkkonummen yrittäjät ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kyrkslätts Hembygdsförening rf
- Masalan asukasyhdistys ry
- Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry
- Mellersta Kyrkslätts ungdomsförening rf
- Nylands Svenska producentförbund, Kyrkslätts lokalavdelning
- MTK Uusimaa
- Eteläinen Metsäreviiri
- Metsäkeskus
- Kvisin tiekunta
- Löfdala väglag
- Autioniityntien tiekunta
- Puutarhataiteen seura ry

Yritykset
- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Oyj
- Telia Finland Oyj
- DNA Oyj
- Fingrid Oyj/Maankäyttö ja Ympäristö
- Nordic Energy Link
- Gasum/Gasgrid
- Pohjolan Voima Oy
- VR-Yhtymä Oy
- VR-Track/NRC Group


2.
toteaa, että ennen Kvisin asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa on kunnan ja tarvittavan maanomistajatahon kesken oltava lainvoimainen maankäyttösopimus.

 

 

Käsittely

 Arja Sippola ja Tero Luomajärvi esittelivät asiaa. Käytiin keskustelu

 Käsittelyn aikana Hans Hedberg Ulf Kjerinin ja Matti Kaurilan kannattamana teki seuraavan muutosesityksen ja sen käännöksen: "Sista stycket i bestämmelserna om skogsvård skall avlägsnas, på privatägt område. Skogsodling och vård bestäms av skogslagen. Kommunens krav begränsar skogsägarens rätt att utföra sitt arbete som grundlagen förutsätter. samtidigt försvåras arbetet med begränsade möjligheter till utkomst vilket inte är jämlikt bemötande. - Metsänhoitomääräysten viimeinen kappale poistetaan,yksityisalueella. Metsänviljelystä ja hoidosta säädetään metsälaissa. Kunnan vaatimukset rajoittavat metsänomistajan oikeutta tehdä työtään perustuslain edellyttämällä tavalla,samaan aikaan työ vaikeutuu rajallisiin toimenentulomahdollisuuksin, mikä ei ole tasapuolista kohtelua."

 

 Käsittelyn aikana Reetta Hyvärinen Saara Huhmarniemen kannattamana teki seuraava muutosesityksen: " Kaavaehdotuksen MU-alue merkitään kaavamerkinnällä VL lähivirkistysalueeksi. Keskusmetsä on Kirkkonummella erittäin suosittu tärkeä lähivirkistysmetsä, jonka tavoittavat asukkaat Kirkkonummen eri alueilta. Alueella on myös erittäin merkittäviä luontoarvoja. Kunta korvaa Keskusmetsän yksityisille maanomistajille alueen kaavoittamisen lähivirkistysalueeksi.Kirkkonummen tavoitteena on profiloitua luonnonläheisenä asuinkuntana, joka tekee kestäviä ja ekologisia ratkaisuja ja turvaa asukkaiden hyvinvointia. Nämä tavoitteet tulee näkyä myös päätöksenteossa. Alueen säilyminen virkistys- ja luontoalueena on turvattava kaavassa."

 

 Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksestä, että on tehty kaksi toisilleen vastakkaista muutosesitystä, joita on kannatettu ja joiden välillä pitää äänestää ensin. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestykseksi: Ne, jotka kannattavat Hans Hedbergin esitystä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Reetta Hyvärisen esitystä, äänestävät "ei". Annettiin 10 "jaa" -ääntä: Haapaniemi, Kaurila, Hedberg, Kjerin, Salonen, Harinen, Aintila, Lehtinen, Kettunen ja Kilappa. Annettiin 3 "ei" -ääntä: Aallonharja, Huhmarniemi ja Hyvärinen. Puheenjohtaja totesi, että hyväksytyksi tuli Hans Hedbergin esitys. Seuraavaksi puheenjohtaja totesi, että Hedbergin vastaesitys asetetaan äänestyksessä pohjaesitystä vastaan: Ne, jotka kannattavat pohjana olevaa päätösesitystä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Hans Hedbergin vastaesityksen sisältävää päätösesitystä, äänestävät "ei". Annettiin 5 "jaa" -ääntä: Aallonharja, Kilappa, Lehtinen, Huhmarniemi ja Hyvärinen. Annettiin 8 "ei" -ääntä: Haapaniemi, Kjerin, Harinen, Aintila, Kettunen, Kaurila, Salonen ja Hedberg. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Hans Hedbergin muutosesityksen: "Metsänhoitomääräysten viimeinen kappale poistetaan,yksityisalueella. Metsänviljelystä ja hoidosta säädetään metsälaissa. Kunnan vaatimukset rajoittavat metsänomistajan oikeutta tehdä työtään perustuslain edellyttämällä tavalla,samaan aikaan työ vaikeutuu rajallisiin toimenentulomahdollisuuksin, mikä ei ole tasapuolista kohtelua."

 

 Käsittelyn aikana Timo Haapaniemi Ari Harisen, Kati Kettusen, Matti Kaurilan ja Hans Hedbergin kannattamana teki lisäysesityksen päätöksen 3. kohtaan: " Kunnanhallitus kehottaa vielä nähtävillä olon aikana virkamiehiä (ja konsulttia) käymään yhteistyön edellyttämät lisäkeskustelut maanomistajien kanssa, jotta kaavaehdotukseen saadaan mahdollisimman hyvin kaikkia tyydyttävät ratkaisut." Lisäysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Käsittelyn aikana Antti Kilappa Timo Haapaniemen, Piia Aallonharjan, Antti Salosen, Anna Aintilan, Matti Kaurilan, Kati Kettusen, Pirkko Lehtisen ja Ari Harisen kannattamana seuraavan lisäysesityksen: "Kunnan tulee edesauttaa MU-alueelle virkistysalueiden kehittämistä yhteistyössä yksityisten maanomistajien kanssa. Kehittämisen tavoitteena tulee olla se, että tulevaisuudessa kuntakeskuksen ja Masalan välille muodostuu luontoliikuntaverkosto." Lisäysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Arja Sippola saapui kokoukseen pykälän alussa klo 16.35

 Elina Virtanen saapui kokoukseen pykälän alussa klo 16.35

 Tero Luomajärvi saapui kokoukseen pykälän alussa klo 16.35

 Anna-Kaisa Kauppinen saapui kokoukseen pykälän alussa klo 16.35.

 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti pohjaehdotuksen mukaisesti
a) seuraavalla muutoksella. "Metsänhoitomääräysten viimeinen kappale poistetaan,yksityisalueella. Metsänviljelystä ja hoidosta säädetään metsälaissa. Kunnan vaatimukset rajoittavat metsänomistajan oikeutta tehdä työtään perustuslain edellyttämällä tavalla,samaan aikaan työ vaikeutuu rajallisiin toimenentulomahdollisuuksin, mikä ei ole tasapuolista kohtelua." sekä seuraavilla lisäyksillä:
b) lisäys  3. kohtaan: " Kunnanhallitus kehottaa vielä nähtävillä olon aikana virkamiehiä (ja konsulttia) käymään yhteistyön edellyttämät lisäkeskustelut maanomistajien kanssa, jotta kaavaehdotukseen saadaan mahdollisimman hyvin kaikkia tyydyttävät ratkaisut sekä
c) "Kunnan tulee edesauttaa MU-alueelle virkistysalueiden kehittämistä yhteistyössä yksityisten maanomistajien kanssa. Kehittämisen tavoitteena tulee olla se, että tulevaisuudessa kuntakeskuksen ja Masalan välille muodostuu luontoliikuntaverkosto."

 

Tiedoksi 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa