Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman hyväksyminen vuosille 2021-2024

 

Kunnanvaltuusto 19.04.2021 § 23  

288/05.11.00/2021  

Kunnanhallitus 15.03.2021 § 85

 

 

Valmistelija 

Valmistelija: Sirkku Pekkarinen-Keto, palvelujohtaja, perhepalvelut, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Kirkkonummen perusturvapalvelujen toimiala on yhteistyössä kunnan sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden ja Kirkkonummella toimivien maahanmuuttajatyötä tekevien järjestöjen kanssa valmistellut kunnalle uuden maahanmuuttajien kotouttamisohjelman vuosille 2021-2024. Edellinen ohjelma hyväksyttiin kunnan valtuustossa vuonna 2017.

 

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010, KotoL) tuli voimaan 1. syyskuuta vuonna 2011. Lain tavoitteena on vastata maahanmuutossa viime vuosina tapahtuneeseen kasvuun ja monimuotoistumiseen tukemalla maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskunnassa. Lain tavoitteena on, että kaikki maahanmuuttajat saavat perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä ja kotoutumista edistävistä palveluista. Laissa panostetaan maahanmuuton alkuvaiheeseen lisäämällä alkuvaiheen tiedottamista sekä maahanmuuttajan neuvontaa ja ohjausta.

 

Lain 32 §:n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

 

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen tarvitaan erityisesti poikkihallinnollista yhteistyötä. On tärkeää, että palvelut ja maahanmuuttajat kohtaavat. Kotouttamisohjelma toimii työvälineenä sekä toimijoille että maahanmuuttajille.

 

Kirkkonummen kunnan kotouttamisohjelmassa vuosille 2021-24 esitellään kunnan ja järjestöjen maahanmuuttajille tarkoitettuja palveluja seuraavien kokonaisuuksien avulla: kotoutuminen, oppiminen, hyvinvointi, kulttuuri ja vapaa-aika sekä työ ja yrittäjyys.

 

Kotouttamisohjelmassa on keskeistä tavoitteet ja niiden toteutuminen. Yleisinä tavoitteina ovat kielitaito, työllistyminen, yhdenvertaisuus ja peruspalveluiden turvaaminen, maahanmuuttajien aktiivisuus sekä tulkkipalveluiden takaaminen. Tavoitteiden toteutuminen merkitsee kunnan kaikkien toimialojen sekä muiden tahojen - järjestöt, Kela, työvoimaviranomaiset, poliisi, seurakunta - panosta kotouttamistyöhön.

 

Keskeisiä toimenpide-ehdotuksia ohjelmassa on kolme ja ne liittyvät seuraaviin toimintoihin: kotouttamistoiminnan koordinointi, tiedottamisen tehostaminen ja kunnan henkilöstön kouluttaminen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kotouttamisohjelman.

 

 

Käsittely

Kunnan perhepalveluiden palvelujohtaja Sirkku Pekkarinen-Keto ja Perusturvajohtaja Jaana Koskela esittelivät asian. Käsittelyn aikana Piia Aallonharja Matti Kaurilan kannattamaan teki seuraavan palautusesityksen: " Palautusesitys: Palautetaan kotouttamisohjelma valmisteluun ja valmistelun aikana toimenpideohjelma suunnitellaan siitä näkökulmasta, että maahanmuuttokoordinaattorin toimea ei perusteta ja tehtävät on jaettu maahanmuuttopalveluiden työntekijöiden kesken. Myöskään maahanmuuttoneuvostoa ei perusteta.

 

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys jota myös vastustettiin, käsittelyn jatkamisesta tuli äänestää. Puheenjohtaja esitti seuraavan äänestysmenettelyn; ne, jotka kannattavat jatkokäsittelyä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat asian pauttamista esityksen mukaisesti, äänestävät "ei". Annettiin 6 jaa -ääntä: Salonen, Lehtinen, Piili, Hedberg, Aintila ja Kjerin. Annettiin 4 tyhjää ääntä: Haapaniemi Hyvärinen, Harinen ja Huhmarniemi. Annettiin 3 ei -ääntä: Kettunen, Aallonharja ja Kaurila.

 

Keskustelu jatkui.  Käsittelyn aikana Matti Kaurila Piia Aallonharjan ja Ari Harisen kannattamana teki seuraavan muutosesityksen: "Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kotouttamisohjelman, lukuun ottamatta kotouttamisohjelmassa olevan maahanmuuttoneuvoston ja ohjelmassa olevan uuden toimen perustamista."  Puheenjohtaja totesi tehdyn vastesityksen, jota oli kannatettu, mutta jota myös vastustettiin. Asiasta tuli äänestää. Puheenjohtaja esitti seuraavan äänestysmenettelyn; ne, jotka kannattavat  pohjaesitystä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat muutosesitystä, äänestävät "ei". Annettiin 5 "jaa" -ääntä: Kjerin, Aintila, Hedberg, Lehtinen ja Salonen.  Annettiin 7 "ei" -ääntä: Haapaniemi, Harinen, Aallonharja, Kettunen, Hyvärinen, Kaurila ja Piili. Annettiin 1 tyhjä ääni: Huhmarniemi.

 

Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen pohjaehdotuksen lisättynä muutosesityksellä.

 

 Kunnanhallituksen kokoustauko päättyi pykälän alussa klo 19.01.

 

 Jaana Koskela saapui kokoukseen klo 19.01

 

 Sirkku Pekkarinen -Keto saapui kokoukseen klo 19.01.

 

Jaakko Kallio poistui kokouksesta ja kokoukseen saapui Reetta Hyvärinen klo 19.01.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti seuraavalla lisäyksellä:  "Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kotouttamisohjelman, lukuun ottamatta kotouttamisohjelmassa olevan maahanmuuttoneuvoston ja ohjelmassa olevan uuden toimen perustamista." 

 

Tiedoksi Kunnanvaltuusto (jatkokäsittelyä varten)

 

 

Kunnanvaltuusto 19.4.2021

  

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.3.2021 esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy valmistellun Kirkkonummen kunnan kotouttamisohjelman vuosille 2021-2024, lukuun ottamatta kotouttamisohjelmassa olevan maahanmuuttoneuvoston ja ohjelmassa olevan uuden toimen perustamista.

 

Liitteenä olevasta maahanmuuttajien kotouttamisohjelman tavoiteosasta on poistettu maininnat maahanmuuttajakoordinaattorin toimen perustamisesta sekä maahanmuuttajaneuvoston perustamisesta. Myös liitteen 1 "Toiminnan kehittämistarpeet" lopussa olevaan 1.6. Taulukko "Kotouttamisen toimijoiden esittämät kehittämistarpeet" kohdasta "Toimenpiteet" on poistettu kunnanhallituksen 15.3.2021 päätöksen mukaisesti maahanmuuttajakoordinaattorin toimeen ja maahanmuuttajaneuvoston perustamiseen liittyvät kohdat. Niiden tilalle on osittain voitu ehdottaa muita ratkaisuvaihtoehtoja.

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kotouttamisohjelman.

 

 

Käsittely

 Palvelujohtaja Sirkku Pekkarinen-Keto esitteli asiaa kokouksessa.

 

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että oli tehty

palautus- ja muutosehdotuksia seuraavasti:

 

Linda Basilierin palautusehdotus:

Palautetaan Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma kunnan hallitukselle siten, että lisätään maininnat maahanmuuttajakoordinaattorin toimen perustamisesta sekä maahanmuuttajaneuvoston perustamisesta.

 

Palautusehdotusta kannattivat: Kim Männikkö, Patrik Lundell, Eja Björkqvist, Tony Björk, Jerri Kämpe-Hellenius, Ulf Kjerin ja Johanna Fleming.

 

Irja Bergholmin palautusehdotus:

Tällä hetkellä maahanmuuttokoordinaattori toimii useissa Uudenmaan kunnissa mm. Vihdissä ja Lohjalla. Ne kunnat joissa koordinaattori toimii ovat huomanneet että koordinointi on maksanut itsensä takaisin. Ehdotan että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

 

Palautusehdotusta kannattivat: Johanna Fleming ja Patrik Lundell.

 

Puheenjohtaja totesi että on tehty kaksi palautusehdotusta ja ne päätettiin yhdistää.

 

Palautusehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti joten puheenjohtaja totesi että siitä on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: jatkokäsittely on JAA ja Linda Basilierin ja Irja Bergholmin palautusehdotus on EI.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

 

Jatkokäsittely sai 38 ääntä ja palautusehdotus sai 12 ääntä, 1 tyhjä ääni. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa.

 

JAA äänestivät: Ari Harinen, Syväniemi Anni-Mari, Seppälä Ulla, Vahasalo Raija, Kilappa Antti, Erkki Majanen, Lehtinen Pirkko, Åström Kim, Hakapää Minna, Noora Piili, Hanna Haikonen, Kylmänen Anna, Petäjäjärvi Krista, Uimonen Jarmo, Rehn Pekka, Aallonharja Piia, Myllyniemi Markus, Anna-Mari Toikka, Suominen Tero, Kaurila Matti, Timo Haapaniemi, Frantsi-Lankia Marjut, Hyvärinen Reetta, Saloranta-Eriksson Outi, Pekka M. Sinisalo, Rita Holopainen, Orko Maarit, Anneli Granström, Tammi Jukka, Salonen Antti, Huhmarniemi Saara, Utriainen Elina, Kati Kettunen, Purra Riikka, Veikko Vanhamäki, Pekka Oksanen, Mikko Kara ja Petri Ronkainen.

 

EI äänestivät: Patrik Lundell, Hedberg Hans, Männikkö Kim, Björk Tony, Aintila Anna, Fleming Johanna, Kajanti Carl-Johan, Ulf Kjerin, Björkqvist Eja, Basilier Linda, Engström Miika, Bergholm Irja

 

Tyhjä: Jerri Kämpe-Hellenius

 

 

Piia Aallonharjan muutosehdotus 1:

Johdannon 3. kpl "Suomeen muualta muuttaneiden osuus pääkaupunkiseudun asukkaista kasvaa, ja sen myös toivotaan kasvavan suomalaissyntyisen väestön ikääntyessä ja eläköityessä. Useat alueen kunnat pyrkivätkin markkinoimaan itseään kansainvälisesti houkuttelevana asuinpaikkana ulkomailta tuleville asiantuntijoille, osaajille ja yrityksille." muutetaan muotoon: "Suomeen muualta muuttaneiden osuus pääkaupunkiseudulla kasvaa ja ulkomailta tulevien asiantuntijoiden, korkeasti koulutettujen ja yritysten määrän toivotaan kasvavan."

 

Muutosehdotusta kannattivat: Anni-Mari Syväniemi, Riikka Purra, Jarmo Uimonen, Anneli Granström, Minna Hakapää ja Matti Kaurila.

 

Muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti joten puheenjohtaja totesi että siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: pohjaehdotus on JAA ja Piia Aallonharjan muutosehdotus 1 on EI.

 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

 

Pohjaehdotus sai 33 ääntä ja Piia Aallonharjan muutosehdotus 1 sai 18 ääntä.

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

 

JAA äänestivät: Huhmarniemi Saara, Björk Tony, Rita

Holopainen, Hyvärinen Reetta, Fleming Johanna, Ulf Kjerin,

Basilier Linda, Erkki Majanen, Hanna Haikonen, Suominen Tero,

Patrik Lundell, Engström Miika, Petäjäjärvi Krista, Utriainen Elina,

Orko Maarit, Tammi Jukka, Bergholm Irja, Männikkö Kim, Pekka

M. Sinisalo, Frantsi-Lankia Marjut, Björkqvist Eja, Saloranta-

Eriksson Outi, Ari Harinen, Kämpe-Hellenius Jerri, Kylmänen

Anna, Aintila Anna, Anna-Mari Toikka, Kajanti Carl-Johan,

Kilappa Antti, Hedberg Hans, Myllyniemi Markus, Lehtinen Pirkko

ja Pekka Oksanen

 

EI äänestivät: Kaurila Matti, Kati Kettunen, Rehn Pekka,

Vahasalo Raija, Uimonen Jarmo, Seppälä Ulla, Ronkainen Petri,

Noora Piili, Hakapää Minna, Åström Kim, Timo Haapaniemi,

Anneli Granström, Aallonharja Piia, Purra Riikka, Salonen Antti,

Syväniemi Anni-Mari, Mikko Kara ja Veikko Vanhamäki.

 

 

Piia Aallonharjan muutosehdotus 2:

Johdannon 7. kpl "Kotouttamisohjelman päämääränä on paitsi

lisätä hyvinvointia myös luoda edellytyksiä hyville väestösuhteille.

Kantasuomalaisillakin on tarve kotoutua uuteen kansainväliseen

maailmaan. Tämä edellyttää tietoa ja ymmärtämystä, erilaisten

kulttuurien tuntemusta ja erilaisuuden myönteistä kohtaamista -

kaikilta osapuolilta" muutetaan muotoon "Kotouttamisohjelman

päämääränä on paitsi lisätä hyvinvointia myös luoda edellytyksiä

hyville väestösuhteille. Tämä edellyttää tietoa ja ymmärtämystä,

erilaisten kulttuurien tuntemusta ja myönteistä kohtaamista."

 

Muutosehdotusta kannattivat: Anneli Granström, Kim Åström,

Jarmo Uimonen, Timo Haapaniemi, Tony Björk, Antti Salonen,

Riikka Purra ja Matti Kaurila.

 

Muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti joten puheenjohtaja totesi että siitä on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: pohjaehdotus on JAA ja Piia Aallonharjan muutosehdotus 2 on EI.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

 

Pohjaehdotus sai 28  ääntä ja Piia Aallonharjan muutosehdotus 2

sai 23 ääntä.

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

 

JAA äänestivät: Engström Miika, Hakapää Minna, Utriainen Elina,

Kämpe-Hellenius Jerri, Orko Maarit, Patrik Lundell, Hedberg

Hans, Basilier Linda, Rita Holopainen, Björkqvist Eja, Ulf Kjerin,

Fleming Johanna, Hyvärinen Reetta, Aintila Anna, Bergholm Irja,

Suominen Tero, Huhmarniemi Saara, Lehtinen Pirkko, Anna-Mari

Toikka, Kylmänen Anna, Männikkö Kim, Petäjäjärvi Krista, Ari

Harinen, Myllyniemi Markus, Tammi Jukka, Frantsi-Lankia Marjut,

Pekka Oksanen ja Veikko Vanhamäki

 

EI äänestivät: Syväniemi Anni-Mari, Kajanti Carl-Johan, Uimonen

Jarmo, Ronkainen Petri, Seppälä Ulla, Purra Riikka, Salonen

Antti, Rehn Pekka, Anneli Granström, Kilappa Antti, Erkki

Majanen, Vahasalo Raija, Åström Kim, Pekka M. Sinisalo,

Saloranta-Eriksson Outi, Hanna Haikonen, Aallonharja Piia, Björk

Tony, Noora Piili, Timo Haapaniemi, Kati Kettunen, Kaurila Matti

ja Mikko Kara.

 

 

Piia Aallonharjan muutosehdotus 3:

3.2 Kotouttaminen kouluissa 3. kpl "Koulujen merkitystä kotouttajina lisää se, että joka puolella Eurooppaa toisen polven kotoutujat ovat suurimmassa vaarassa marginalisoitua ja radikalisoitua. Jos emme kykene pitämään huolta maahanmuuttajalapsista ja -nuorista ja tarjoamaan heille samoja mahdollisuuksia kuin suomalaistaustaisille lapsille, epäonnistumme turvallisen ja hyvinvoivan huomisen rakentamisessa." tarkennetaan tekstiä muuttamalla sana "mahdollisuuksia" "opiskelumahdollisuuksiksi" eli kappale menisi näin: "Koulujen merkitystä kotouttajina lisää se, että joka puolella Eurooppaa toisen polven kotoutujat ovat suurimmassa vaarassa marginalisoitua ja radikalisoitua. Jos emme kykene pitämään huolta maahanmuuttajalapsista ja -nuorista ja tarjoamaan heille samoja opiskelumahdollisuuksia kuin suomalaistaustaisille lapsille, epäonnistumme turvallisen ja hyvinvoivan huomisen rakentamisessa."

 

Muutosehdotusta kannattivat: Jarmo Uimonen, Anneli Granström, Riikka Purra, Antti Salonen ja Matti Kaurila.

 

Muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti joten puheenjohtaja totesi että siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: pohjaehdotus on JAA ja Piia Aallonharjan muutosehdotus 3 on EI.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

 

Pohjaehdotus sai 25 ääntä ja Piia Aallonharjan muutosehdotus 3 sai 25 ääntä, 1 tyhjä ääni.

 

Puheenjohtaja totesi että äänet menivät tasan, joten puheenjohtajan ääni ratkaisee, täten pohjaehdotus voitti.

 

JAA äänestivät: Frantsi-Lankia Marjut, Fleming Johanna,

Utriainen Elina, Lehtinen Pirkko, Patrik Lundell, Basilier Linda,

Hedberg Hans, Björkqvist Eja, Kylmänen Anna, Björk Tony, Orko

Maarit, Bergholm Irja, Kajanti Carl-Johan, Kämpe-Hellenius Jerri,

Engström Miika, Ulf Kjerin, Hakapää Minna, Ari Harinen,

Huhmarniemi Saara, Anna-Mari Toikka, Suominen Tero, Aintila

Anna, Myllyniemi Markus, Hyvärinen Reetta ja Petäjäjärvi Krista

 

EI äänestivät: Purra Riikka, Kaurila Matti, Hanna Haikonen,

Kilappa Antti, Ronkainen Petri, Uimonen Jarmo, Tammi Jukka,

Salonen Antti, Männikkö Kim, Vahasalo Raija, Noora Piili, Erkki

Majanen, Saloranta-Eriksson Outi, Åström Kim, Pekka M.

Sinisalo, Rita Holopainen, Timo Haapaniemi, Aallonharja Piia,

Syväniemi Anni-Mari, Anneli Granström, Rehn Pekka, Kati

Kettunen, Seppälä Ulla, Mikko Kara ja Pekka Oksanen

 

Tyhjä ääni: Veikko Vanhamäki

 

 

 

 

 

Krista Petäjäjärven lisäysehdotus:

Liitteessä 5 kerrotaan, että Opetushallitus maksaa oppilaskohtaisia korvauksia valmistavasta opetuksesta. Vuonna 2019 Kirkkonummen saama korvaus valmistavanopetuksen järjestämisestä oli 160 739 €, mikä liitteen mukaan kuitenkin ylittää valmistavan opetuksen synnyttämät kulut. Muutosehdotus kohtaan Valmistava opetus (s. 12), tämän osion viimeiseksi kappaleeksi lisäys: Opetushallitus korvaa valmistavasta opetuksesta koituneita kuluja kunnalle oppilaskohtaisella määrärahalla. Kirkkonummella pyritään käyttämään tämä saatu valtion osuus kokonaisuudessaan valmistavan opetuksen järjestämisen kuluihin. Riittävät resurssit tukevat laadukkaan valmistavan opetuksen järjestämistä.

 

Lisäysehdotusta kannattivat: Anna Kylmänen, Patrik Lundell, Anna Aintila, Saara Huhmarniemi, Markus Myllyniemi, Johanna Fleming, Anni-Mari Syväniemi, Reetta Hyvärinen, Maarit Orko, Anna-Mari Toikka, Tony Björk, Elina Utriainen ja Linda Basilier.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa lisäysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Krista Petäjäjärven evästysehdotus:

Vihreän valtuustoryhmän evästys: Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelmassa esitetään selkeä tarve maahanmuuttokoordinaattorille. Kotouttamisohjelmassa ei kuitenkaan voida päättää uusien toimien perustamisesta. Viranhaltijat valmistelevat maahanmuuttokoordinaattorin toimen perustamisen talousarvioehdotukseen 2022.

 

Evästystä kannattivat: Markus Myllyniemi, Patrik Lundell, Reetta Hyvärinen, Johanna Fleming, Anna-Mari Toikka, Maarit Orko, Anna Kylmänen, Saara Huhmarniemi, Anna Aintila ja Linda Basilier.

 

Evästysehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti joten puheenjohtaja totesi että siitä on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: pohjaehdotus on JAA ja Krista Petäjäjärven evästysehdotus on EI.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

 

Pohjaehdotus sai 30 ääntä ja Krista Petäjäjärven evästysehdotus sai 19 ääntä, 2 tyhjää ääntä.

 

Pohjaehdotus sai enemmän ääniä, evästystä ei hyväksytty.

 

JAA äänestivät: Kaurila Matti, Uimonen Jarmo, Timo Haapaniemi,

Anneli Granström, Vahasalo Raija, Aallonharja Piia, Suominen

Tero, Männikkö Kim, Pekka Oksanen, Salonen Antti, Åström Kim,

Syväniemi Anni-Mari, Hanna Haikonen, Kati Kettunen, Ari

Harinen, Noora Piili, Erkki Majanen, Frantsi-Lankia Marjut, Rehn

Pekka, Veikko Vanhamäki, Kilappa Antti, Ronkainen Petri, Rita

Holopainen, Pekka M. Sinisalo, Tammi Jukka, Seppälä Ulla,

Lehtinen Pirkko, Utriainen Elina, Mikko Kara ja Ville Salminen

 

EI äänestivät: Orko Maarit, Myllyniemi Markus, Huhmarniemi

Saara, Anna-Mari Toikka, Björk Tony, Ulf Kjerin, Björkqvist Eja,

Hakapää Minna, Petäjäjärvi Krista, Kylmänen Anna, Basilier

Linda, Engström Miika, Bergholm Irja, Patrik Lundell, Aintila

Anna, Saloranta-Eriksson Outi, Fleming Johanna, Kajanti Carl-

Johan, Hyvärinen Reetta

 

Tyhjää äänestivät: Hans Hedberg ja Jerri Kämpe-Hellenius

 

Päätös Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti seuraavalla lisäyksellä  kohtaan Valmistava opetus (s. 12), tämän osion viimeiseksi kappaleeksi lisäys:

Opetushallitus korvaa valmistavasta opetuksesta koituneita kuluja kunnalle oppilaskohtaisella määrärahalla. Kirkkonummella pyritään käyttämään tämä saatu valtion osuus kokonaisuudessaan valmistavan opetuksen järjestämisen kuluihin. Riittävät resurssit tukevat laadukkaan valmistavan opetuksen järjestämistä.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa