Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.02.2021/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kolabackenin asemakaavan laatiminen (hanke 34700), asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.01.2021 § 3 

 

 

 

Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi

 

Hankkeen taustaa ja sijainti

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi Kolabackenin asemakaavahankkeen sisällytettäväksi Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2019-?2023 kokouksessaan 16.12.2019 (§ 121) sen elinkeinopoliittisen merkityksen perusteella. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokouksessa 27.2.2020 (§ 30) ja asemakaava on kuulutettu vireille 15.4.2020.

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli asemakaavan valmisteluaineiston 28.5.2020 ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville. Valmisteluaineisto oli nähtävillä 25.6.-4.9.2020 välisen ajan. Siitä saatiin 23 lausuntoa, joista kolmessa ei ollut kaavan sisällön osalta huomautettavaa. Yhtään mielipidettä ei jätetty.

 

Hanke perustuu kaavoitusaloitteeseen, jonka tavoitteena on suuren datakeskuksen (kokoluokka 100 MW) kaavoittaminen Masalan ja Sarvvikin taajamien väliselle alueelle Sundsbergiin. Kehä III, Länsiväylä ja Sundsbergintie rajaavat aluetta, joka sijaitsee liikenteellisesti hyvin saavutettavalla paikalla. Elinkeinopoliittisen ulottuvuuden lisäksi hanke on myös ilmastopoliittinen, sillä HINKU-kuntana Kirkkonummi pyrkii toiminnallaan vähentämään hiilijalanjälkeään. Yhtenä keinona on tällöin suuren datakeskuksen päästöttömällä energialla tuotetun hukkalämmön johtaminen kaukolämpöverkkoon, jolloin sitä voidaan hyödyntää jopa 80 000 kotitalouden lämmitysenergiana Kirkkonummen ja Espoon alueella.

 

Asemakaavan lähtötilanne ja tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on laatia asemakaava, joka mahdollistaa sekä datakeskuksen vaiheittaisen rakentamisen että riittävät ja monipuoliset toimitilat sen toimintaan kytkeytyville teknisille toiminnoille ja yrityksille. Suunnittelun yhteydessä on selvitetty myös kytkeytymistä läheiseen Riistametsän sekä myös Kehä III:n ja Länsiväylän eritasoliittymän eteläpuoliseen Inkilänportin alueeseen. Asemakaavassa muutetaan myös osa suunnittelualueen eteläpuoleisen Riistametsän asemakaavan lähivirkistysaluetta (VL) yritystoiminnan tarpeisiin.

 

Kirkkonummen yleiskaavassa 2020 on suunnittelualueen maankäyttö osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MU). Yleiskaava ei suoraan mahdollista yritystoimintaa tavoitellussa laajuudessa suunnittelualueella, joten muutettava maankäyttö on tutkittu ja perusteltu asemakaavoituksessa. Uusimaa-kaavassa 2050 (hyväksytty vuonna 2020), MAL 2019 -suunnitelmassa sekä Kirkkonummen maankäytön kehityskuvassa 2040-2060 (hyväksytty vuonna 2020) on esitetty perusteluja alueen maankäytön kehittämiselle yleiskaavasta poiketen ja yleiskaava onkin tältä osin vanhentunut. 

 

Suunnittelun keskeisiä haasteita ovat liikenteen sujuva järjestäminen sekä aiheutuvan toiminnan vaikutusarviointi. Niin ikään suunnittelussa otetaan huomioon mm. virkistysyhteydet, alueen maisema- ja luontoarvot sekä turvataan aluetta sivuavan, seudullisesti merkittävän riistaeläinten kulkuyhteyden säilyminen. Kaavoituksessa huomioidaan alueen hulevesien hallinta ja niiden johtaminen Finnträsk-järveen. Järven vedenlaadun suojelemiseksi edellytetään myös alueen rakentamisen aikaista hulevesien hallintaa samaan tapaan kuin välittömästi sen eteläpuolella vuonna 2020 lainvoiman saaneessa Riistametsän asemakaavassa.

 

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 125 hehtaaria.

 

Asemakaavaehdotuksen keskeinen sisältö ja muutokset valmisteluvaiheesta

Asemakaavan runkona on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET), joka kattaa suunnittelualueen keskiosan. Sitä täydentää Sundsbergintien varteen sekä suunnittelualueen pohjoisosan kortteliin 2259, koillinen-lounas -suuntaisen jyrkänteen alle, osoitetut toimitilarakennusten korttelialueet (KTY). Valmisteluvaiheessa suunnittelualueen pohjoisosaan osoitettiin myös yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta (ET), mutta mm. sähköaseman sijainnille on löydetty parempi ratkaisu varsinaisesta datakeskuskorttelista 2258, joten kyseisestä ET-varauksesta voidaan luopua. Kortteliin osoitetut rakennukset sijoittuvat näkyvästi avoimen maisematilan päätteeseen metsäisen jyrkänteen alle, jolloin niiden suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota ja edellyttää niiltä korkeaa arkkitehtonista laatua.

 

Suunnittelualueen pohjois- ja länsiosan luontoarvoiltaan merkittävimmät alueet on osoitettu suojaviher- ja lähivirkistysalueina (EV/eko ja VL/eko). Suojaviheralueena on osoitettu myös eteläosaan Länsiväylän varteen rakentamattomaksi jäävä alue (EV), jonne sijoittuu myös hulevesien käsittelyyn varattava alue. Valmisteluvaiheessa alueelle osoitettiin lähivirkistysaluetta (VL/s ja VL/me) laajemmin kuin nyt kaavaehdotuksessa, mutta ympäröivien liikenneväylien alueelle aiheuttaman liikennemelun vuoksi kaavamerkintöjä  ja -määräyksiä on tarkistettu.

 

Hulevesien hallintaan ja käsittelyyn varattavia alueita osoitetaan myös ET-korttelialueen pohjoisreunaan ja korttelin keskelle. Hieman suunnittelualueen keskiosasta pohjoiseen kulkee vedenjakaja, jonka eteläpuolella hulevedet päätyvät hallinta- ja käsittelyalueiden kautta Riistametsän asemakaavan vastaaville alueille ja edelleen Sarvvikinportin alueen kautta Finnträskiin. Pohjoisen puolen hulevedet kulkeutuvat vastaavasti Sundetin uomaan. Tälläkin alueella varmistetaan hulevesien laatu ennen niiden päätymistä vesistöön.

 

Asemakaavassa osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä lähes 380 000 kerrosneliömetriä. Näistä varsinaisille datakeskustoiminnoille on osoitettu vähän yli 304 000 kerrosneliömetriä. Toimitilarakennusten korttelialueille (KTY) rakennusoikeutta tulee noin 75 000 kerrosneliömetriä. Datakeskustoiminnoille varatulle ET-korttelille osoitetaan tehokkuusluvuksi 0.5, mutta sille ei osoiteta kerroslukua. Datakeskus toteutetaan vaiheittain todennäköisesti hallimaisina rakennuksina, joten perinteisiin rakennuksiin sovellettava kerroslukuajattelu soveltuu alueelle huonosti toiminnan poikkeuksellisen luonteen vuoksi. ET-kortteliin on lisätty kaavamääräys, jonka mukaan sille ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. Alueelle rakennettavissa laitoksissa on käytettävä myös parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

 

Toimitilarakennusten korttelialueille mahdollistetaan enintään viisikerroksisten rakennusten rakentaminen. Tällöin ne mahdollistaisivat Sundsbergintien varteen näkyvän rakennusmassan, joka toimisi myös eräänlaisena porttiaiheena alueelle saavuttaessa, mutta myös Sundsbergintiellä liikkuville ohikulkijoille. Sundsbergintien varren toimitilarakennusten korttelialueille sijoittuisivat tontit datatoimijoille, vierailijakeskukselle sekä lämmön talteenottolaitokselle. Korttelissa 2255 olevat tontit täydentävät Riistametsän asemakaavan yritystontteja, samoin kuin Länsiväylän varressa korttelin 2256 jatkeeksi osoitettu uusi yritystontti. Korttelin 2255 uusille tonteille mahdollistetaan niiden pääkäyttötarkoitukseen liittyvät myymälätilat ja niiden kerrosala on enimmillään 5% koko korttelin tonttien kerrosalasta. Tällä määräyksellä varmistetaan, että yhdessä Riistametsän asemakaavaan sisältyvien tonttien myymälätilan määrän kanssa alueelle ei muodostu vähittäiskaupan suuryksikköä, jonka alaraja on 4000 k-m2.

 

Valmisteluaineistossa oli esitetty luode-kaakko-suuntainen kävelyn ja pyöräilyn varaus kortteliin 2258 ET-tontin, eli varsinaisen datakeskusalueen ja siihen liittyvien KTY-tonttien väliin. Kyseisestä yhteydestä on luovuttu, sillä sen toteuttaminen olisi ollut epävarmaa datakeskusalueen ja siihen liittyvien KTY-tonteille sijoittuvien toimintojen aitaamisvaatimusten vuoksi. Korvaava yhteys on linjattu Energiapolun ja Energiakujan kautta Sundsbergintien varteen. Kortteliin 2257 ja kortteliin 2258 kuuluvien KTY-tonttien muotoa ja sijaintia on muokattu ja Energiakujan linjausta muutettu tämän vuoksi. Tällä ratkaisulla saadaan kävelyn ja pyöräilyn yhteys vietyä alueen kautta ja osoitettua pieni lähivirkistysalue kadun länsipuolelle, jolla saadaan suojeltua myös lahokaviosammalen esiintymispaikkoja. 

 

Asemakaavaan sisältyvässä Kehä III:n tiealueen varauksessa (LT) on otettu huomioon vuonna 2016 valmistuneen Kehä III (kantatie 50) välillä kantatie 51 - Mankki -aluevaraussuunnitelmassa osoitetut lisäkaistat Kehä III:lle. Ne sijoittuvat suunnitelman mukaan kantatien 51 ja Masalan välillä nykyisten kaistojen itäpuolelle. Kaavan pohjoisosan korttelissa 2259 on huomioitu samoin meneillään olevan tiesuunnitelman tiedot uusien Kehä III:n ja Sundsbergintien välisten ramppien sijoittumisesta ja niiden tilanvarauksesta. Kaavaan on sisällytetty myös aluevaraussuunnitelmassa osoitettu riistasillan varaus Kehä III:n yli. Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet on pyritty linjaamaan niin, että niistä muodostuu yhtenäinen reitistö ja liittymiset myös asemakaavan ulkopuolisille alueille turvataan ja mahdollistetaan.

 

Asemakaava-alueen rajausta on myös laajennettu vähäisesti sen lounaispuolella, jotta Länsiväylän ylittävä nykyinen riistasilta saadaan mukaan kaava-alueeseen. Riistametsän ja Kolabackenin asemakaavojen välistä kaavarajausta on myös tarkistettu Sundsbergin yritystien kohdalla, koska kunnallisteknisen yleissuunnittelun aikana kadun linjaukseen on tehty pientä tarkistusta. Riistametsän asemakaavan katusuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2020 ja kyseisessä hankkeessa suunnitellaan Sundsbergin yritystie Riistametsän kortteleiden 2254 ja 2255 länsireunaan saakka.

 

Lahokaviosammal

Erittäin uhanalaiseksi luokiteltu lahokaviosammal on erityisesti suojeltava laji ja sen säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty tämänhetkisen lainsäädännön mukaan. Luonnonsuojelulain säädösten nojalla suojelusta on kuitenkin mahdollista hakea poikkeamista, mikäli lajin elinvoimaisuus ei toimenpiteiden johdosta alueella heikkene ja kaikkien esiintymien suojelu aiheuttaisi merkittäviä lisäkustannuksia.

 

Suunnittelualueen puustoisille alueille teetettiin lahokaviosammalselvitys kesällä 2020. Esiintymiä todettiin eri puolilla aluetta yhteensä 90 kappaletta. Esiintymien kasvuympäristöt alueella olivat varttuneet metsäkuviot, joissa on runsaasti pitkälle lahonnutta lahopuuta sekä rauduskoivikkoa kasvavat taimikot, joissa on kuusenkantoja. Alueelta ei todettu fertiilejä itiöpesäkkeellisiä kasvustoja.

 

Asemakaavan rakentamiseen osoitetuilla alueilla on 27 esiintymää ja nämä esiintymät ovat suvuttomia itujyväsryhmiä. Asemakaavan toteuttamisen myötä poistuisi noin 30 % alueella havaituista esiintymistä, jotka pääasiassa sijaitsevat 20 vuotta vanhojen avohakkuiden taimikossa. Kyseisissä taimikossa lajin ennuste ei ole hyvä, sillä ennen pitkää sen tarvitsema lahopuu loppuisi. Kaavan viheralueille jäävien 63 esiintymän tiheys on huomattavasti suurempi ja varttuneemmassa metsässä näiden elinvoimaisuus on lahopuun määrään vuoksi suotuisampi.

 

Kunnallistekninen yleissuunnittelu

Asemakaavahankkeeseen liittyvästä kunnallisteknisestä yleissuunnittelusta on vastannut Afry Finland Oy. Yleissuunnitelmat ovat valmistuneet vuoden 2021 alussa.

 

Maakaapeliyhteys

Fortum aloitti vuonna 2019 suunnittelun Espoon muuntoasemalta Kolabackenin datakeskusalueelle johtavan maakaapelilinjan (2x400 kV) toteuttamisesta. Kyseinen yhteys tarvitaan datakeskuksen sähkönsyöttöä varten. Kunnanhallitus on antanut asiasta lausunnon Fortumille 28.9.2020 (§ 317).

 

Maakaapeliyhteyden toteuttamiseen päädyttiin, sillä hankkeen alkuvaiheessa pyrittiin hyödyntämään olemassa olevaa ilmajohtokäytävää, jossa 110 kV ilmajohdot kytkeytyvät johdonvarsiliitännällä Fingridin Inkoon ja Espoon sähköaseman väliseen 110 kV kantaverkkoon. Kyseinen reittivaihtoehto osoittautui kuitenkin toteuttamiskelvottomaksi mm. Estlink tasavirtamaakaapelin linjauksen ja olemassa olevan asutuksen vuoksi, jotka estävät johtokäytävän laajentamisen. Lisäksi kantaverkkoyhtiöllä on tarpeita olemassa olevien sähkönsiirtolinjojen uusimiseen, joiden tarpeisiin olemassa olevaa ja joiltain osin kapeahkoa johtokäytävää tullaan tarvitsemaan

 

Maankäyttösopimukset

Kunnan käytännön mukaisesti ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä kunnanvaltuustossa on maanomistajan ja kunnan kesken sovittava ensisijaisesti maankäyttösopimuksin asemakaavan toteuttamisesta.

 

Muuta

Lausunnot esitetään pyydettäväksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todettujen tahojen lisäksi myös niiltä viranomaistahoilta tai yrityksiltä, jotka hoitavat viranomaistoimintaan rinnastettavaa toimintaa. Lisäksi Uudenmaan riistanhoitopiiri on nykyään Suomen riistakeskus, Uusimaa:

- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

- Fingrid Oyj

- Gasum Oy Ab / Gasgrid Finland Oy

- Suomen riistakeskus, Uusimaa

 

Asiakirjat:

-? Kolabackenin asemakaavaehdotus, asemakaavaselostus liitteineen sisältäen asemakaavakartan piir. nro 3415.

- kaavoittajan vastineet asemakaavan valmisteluaineistosta saatuihin lausuntoihin

 

 

 

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

1.
esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Kolabackenin asemakaavaehdotuksen (piir.nro 3415) asiakirjoineen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

2.
se pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- kunnallistekniikan investointipalvelut
- kunnossapitopalvelut
- sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
- perusturva
- kuntakehitysjaosto
- vammaisneuvosto
- vanhusneuvosto
- Nimistötoimikunta
- Kirkkonummen Vesi

Muut viranomaiset
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Uudenmaan liitto
- Espoon kaupunki
- HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
- HSL, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Länsi-Uudenmaan museo
- Espoon seudun ympäristöterveys -kuntayhtymä
- Suomen riistakeskus, Uusimaa

Yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kirkkonummen yrittäjät ry 
- Kyrkslätts hembygdsförening rf
- Finnträskin suojeluyhdistys r.y.
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys ry
- lähialueen asukasyhdistykset

Yritykset
- Fingrid Oyj
- Gasum Oy Ab / Gasgrid Finland Oy
- Caruna Espoo Oy 
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Oyj
- Telia Finland Oyj
- DNA Oyj

3. 
edellyttää, että ennen Kolabackenin asemakaavan hyväksymistä
kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten
maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.

4.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

Käsittely Esittelijä teki seuraavan täydennyksen päätösehdotukseen: "Kaavoitusyksikkö oikeutetaan tekemään vähäisiä tarkistuksia kaava-asiakirjoihin ennen kunnanhallituksen käsittelyä." (on tarve päivittää esim. Uusimaa-kaavaa koskevat tekstit tuoreiden päätösten mukaisesti)

Käsittelyn aikana Sanni Jäppinen teki seuraavan lisäysehdotuksen: Datakeskuksen mahdollistava kaava on Kirkkonummelle mm HINKU-kuntana tärkeä. Kaava-alue on suuri ja alueelle sijoittuu arvokkaita luontoalueita ja direktiivilajien, kuten lahokaviosammaleen, esiintymispaikkoja. Kaavan sitoviin tavoitteisiin tulisi lisätä, että tässä kaavahankkeessa otetaan käyttöön ekologinen kompensaatio, jossa kompensoidaan elinympäristölle aiheutuvia haittoja hyvitetäään muualla.
Ehdotusta kannatti Miisa Jeremejew.

Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja muutosehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus JAA, Sanni Jäppisen tekemä muutosehdotus EI. Pohjaesityksen puolesta äänesti yhdeksän (9); Kati Kettunen, Kim Männikkö, Anneli Granström, Carl-Johan Kajanti, Jenny Snellman, Matti Kaurila, Pekka Jäppinen, Viveca Lahti ja Leena Virkki. Sanni Jäppisen muutosehdotuksen puolesta äänesti kaksi (2); Miisa Jeremejew ja Sanni Jäppinen.
Puheenjohtaja totesi, että JAA äänet voittivat ja pohjaehdotus voitti äänin yhdeksän (9) - kaksi (2).

Carl-Johan Kajanti teki seuraavan evästysehdotuksen; evästys jatkosuunnitteluun: - 2x400 kV:n maakaapelilinja pitää sijoittaa turvaetäisyydet huomioiden sekä rakennuspaikkoihin ja asuinkäytössä oleviin kiinteistöihinnähden. - maakaapelin mahdolliset haittavaikutukset ihmisille, eläimille ja kiinteistöjen arvolle tulee selvittää ja tutkimusraportti liittää asemakaavaselvitykseen.
Evästystä kannattivat Matti Kaurila, Jenny Snellman, Leena Virkki, Kati Kettunen ja Kim Männikkö.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä evästysehdotuksen.

 

Päätös  Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti

1.
esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Kolabackenin asemakaavaehdotuksen (piir.nro 3415) asiakirjoineen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

2.
se pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- kunnallistekniikan investointipalvelut
- kunnossapitopalvelut
- sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
- perusturva
- kuntakehitysjaosto
- vammaisneuvosto
- vanhusneuvosto
- Nimistötoimikunta
- Kirkkonummen Vesi

Muut viranomaiset
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Uudenmaan liitto
- Espoon kaupunki
- HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
- HSL, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Länsi-Uudenmaan museo
- Espoon seudun ympäristöterveys -kuntayhtymä
- Suomen riistakeskus, Uusimaa

Yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kirkkonummen yrittäjät ry 
- Kyrkslätts hembygdsförening rf
- Finnträskin suojeluyhdistys r.y.
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys ry
- lähialueen asukasyhdistykset

Yritykset
- Fingrid Oyj
- Gasum Oy Ab / Gasgrid Finland Oy
- Caruna Espoo Oy 
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Oyj
- Telia Finland Oyj
- DNA Oyj

3.
edellyttää, että ennen Kolabackenin asemakaavan hyväksymistä
kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten
maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.

4.
Kaavoitusyksikkö oikeutetaan tekemään vähäisiä tarkistuksia kaava-asiakirjoihin ennen kunnanhallituksen käsittelyä

5.
evästys jatkosuunnitteluun: - 2x400 kV:n maakaapelilinja pitää sijoittaa turvaetäisyydet huomioiden sekä rakennuspaikkoihin ja asuinkäytössä oleviin kiinteistöihinnähden. - maakaapelin mahdolliset haittavaikutukset ihmisille, eläimille ja kiinteistöjen arvolle tulee selvittää ja tutkimusraportti liittää asemakaavaselvitykseen.

6.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.


Kaavakonsultti, arkkitehti Sanukka Lehtiö Sweco Ympäristö Oy:stä oli läsnä § 3 esittelyn ajan klo 17.12- 17.56. 

Varajäsen Leena Virkki liittyi kokoukseen § 3 esittelyn aikana klo 17.33.
kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen liittyi kokoukseen § 3 käsittelyn aikana klo 18.00 ja kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström klo 18.05.

 

Tiedoksi 

 

Kunnanhallitus 08.02.2021 § 30  

145/10.02.03/2020  

 

 

Valmistelija kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan käsittelyn jälkeen on kaavaselostuksiin tehty kappaleeseen 2.3.2. täydennys, joka koskee Uusimaa-kaavan 2050 voimaantuloa ja täytäntöönpanokieltoa siihen kohdistuvien valitusten vuoksi sekä teknisiä tarkistuksia kaavakartan ja havainnekuvan piirustusnumeroon. Lisäksi vastinedokumenttien sisältöä on täsmennetty muutamien vastineiden osalta. 

 

Kokoukseen on kutsuttu strategiajohtaja Antti Kaikkonen Fortum Oyj:stä sekä kaavakonsultti, arkkitehti Sanukka Lehtiö Sweco Ympäristö Oy:stä, esittelemään hanketta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1.
että se asettaa Kolabackenin asemakaavaehdotuksen (piir.nro 3415) asiakirjoineen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

2.
se pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- kunnallistekniikan investointipalvelut
- kunnossapitopalvelut
- sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
- perusturva
- kuntakehitysjaosto
- vammaisneuvosto
- vanhusneuvosto
- Nimistötoimikunta
- Kirkkonummen Vesi

Muut viranomaiset
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Uudenmaan liitto
- Espoon kaupunki
- HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
- HSL, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Länsi-Uudenmaan museo
- Espoon seudun ympäristöterveys -kuntayhtymä
- Suomen riistakeskus, Uusimaa

Yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kirkkonummen yrittäjät ry 
- Kyrkslätts hembygdsförening rf
- Finnträskin suojeluyhdistys r.y.
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys ry
- lähialueen asukasyhdistykset

Yritykset
- Fingrid Oyj
- Gasum Oy Ab / Gasgrid Finland Oy
- Caruna Espoo Oy 
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Oyj
- Telia Finland Oyj
- DNA Oyj

3.
edellyttää, että ennen Kolabackenin asemakaavan hyväksymistä
kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten
maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.

4.
evästys jatkosuunnitteluun: - 2x400 kV:n maakaapelilinja pitää sijoittaa turvaetäisyydet huomioiden sekä rakennuspaikkoihin ja asuinkäytössä oleviin kiinteistöihin nähden. - maakaapelin mahdolliset haittavaikutukset ihmisille, eläimille ja kiinteistöjen arvolle tulee selvittää ja tutkimusraportti liittää asemakaavaselvitykseen.

 

 

Käsittely

 Antti Kaikkonen Fortum Oyj:ltä piti esityksen datakeskushankkeen suunnitelmista energiayhtiön näkökulmasta. Käytiin keskustelu, jossa Kaikkonen vastasi kunnahallituksen jäsenten kysymyksiin. Tämän jälkeen Kaikkonen poistui kokouksesta.

 

 Käsittely jatkui. Sanukka Lehtiö Sweco Oy.stä piti esityksen datakeskushankkeen suunnitelmista kaavoittajan näkökulmasta. Käytiin keskustelu, jossa Lehtiö vastasi kunnahallituksen jäsenten kysymyksiin. Tämän jälkeen Lehtiö poistui kokouksesta.

 

 Käsittely jatkui. Käytiin keskustelua. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 Antti Kaikkonen oli läsnä pykälän alussa 16.40-17.05.

 Sanukka Lehtiö oli läsnä pykälän alussa 16.30-17.30.

 Kati Kettunen saapui kokoukseen klo 16.45.

 Seppo Mäkinen oli läsnä pykälän ajan 16.40-17.55.

 

 

 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1.
että se asettaa Kolabackenin asemakaavaehdotuksen (piir.nro 3415) asiakirjoineen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

2.
se pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- kunnallistekniikan investointipalvelut
- kunnossapitopalvelut
- sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
- perusturva
- kuntakehitysjaosto
- vammaisneuvosto
- vanhusneuvosto
- Nimistötoimikunta
- Kirkkonummen Vesi

Muut viranomaiset
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Uudenmaan liitto
- Espoon kaupunki
- HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
- HSL, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Länsi-Uudenmaan museo
- Espoon seudun ympäristöterveys -kuntayhtymä
- Suomen riistakeskus, Uusimaa

Yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kirkkonummen yrittäjät ry 
- Kyrkslätts hembygdsförening rf
- Finnträskin suojeluyhdistys r.y.
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys ry
- lähialueen asukasyhdistykset

Yritykset
- Fingrid Oyj
- Gasum Oy Ab / Gasgrid Finland Oy
- Caruna Espoo Oy 
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Oyj
- Telia Finland Oyj
- DNA Oyj

3.
edellyttää, että ennen Kolabackenin asemakaavan hyväksymistä
kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten
maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.

4.
evästys jatkosuunnitteluun: - 2x400 kV:n maakaapelilinja pitää sijoittaa turvaetäisyydet huomioiden sekä rakennuspaikkoihin ja asuinkäytössä oleviin kiinteistöihin nähden. - maakaapelin mahdolliset haittavaikutukset ihmisille, eläimille ja kiinteistöjen arvolle tulee selvittää ja tutkimusraportti liittää asemakaavaselvitykseen. 

 

Tiedoksi 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa